Vierde Bokma Personeelsavond Voetbaltoernooi Heineken Den Bosch Heineken hockeyteam wint van Mees en Hope Fotoclub Zoetcrwoude Fotoclub Rotterdam De Bokma wisselbokaal, beschikbaar gesteld door de personeelsvereniging, was de inzet van sjoelwedstrijden, die op deze vierde personeelsavond gehouden zouden worden. Wie zou de kampioen worden en de bokaal voor een jaar mee naar huis nemen? Op vier sjoelbakken is er fel gestreden om deze eer. Het bleek al gauw dat er een zekere handigheid voor nodig was om een goede score te boeken. Tussen de wedstrijden door dronk men een drankje, maakte men een praatje, kortom het was een bijzonder gezellige avond. Vier maal had men de kans om zijn score op te voeren en het resultaat te verbeteren en toen uiteinde lijk tegen 12 uur de strijd gestreden was, was de spanning te snijden. De uit eindelijke bokaalwinnaar werd de heer M. J. Peul, op de voet gevolgd door J. Lebbing en met als goede derde mej. Mia de Jong. Bovendien kreeg iedere prijs winnaar nog een kleine bloemenattentie terwijl als extra attractie voor de laagste score nog een poedelprijs beschikbaar werd gesteld. Het ligt in de bedoeling om het volgend jaar weer een sjoelavond te organiseren met wederom de Bokma bokaal als inzet. Op 7 april is de vijfde en laatste personeelsavond van dit seizoen gehouden in de vorm van een bingo dansant. Op 18 maart jl. hield de voetbalclub Hei neken Den Bosch zijn jaarlijks terugke rend toernooi. Deze keer deden sterke, gerenommeerde ploegen mee. Er werd in twee poules gespeeld; in de A poule waren ondergebracht Herven, B.B.G., Ferro, Gaanderen en Heineken. In de veteranenpoule zaten sterke ploegen zoals Vlijmense Boys, B.B.V., Ferro en Heineken. Nadat de heer Scheltema in beide poules de aftrap had verricht, ont sponnen zich sportieve en gezellige wedstrijden. In poule A diende Herven zich aan als een ernstige kandidaat voor de eerste prijs door het eerste elftal van Heineken met 3-1 terug te wijzen. De ve teranen van Vlijmense Boys hadden ook al plannen om de M. Parijs wisseltrofee mee naar huis te nemen, want het werd voor hen een erezaak om deze trofee, genoemd naar een oudspeler van Vlij mense Boys, in hun bezit te krijgen. Dit is hun op een sportieve en faire manier gelukt. Proficiat! De prijsuitreiking vond 's avonds plaats in de kantine van de brouwerij. De avond werd opgeluisterd door de uitstekend spelende band de Hanico's. De oud-voorzitter en erevoor zitter W. Wisse overhandigde aan Her ven de naar hem genoemde wisseltro fee, mevrouw A. Parijs-van de Hagen overhandigde de Parijs-wisseltrofee bij de veteranen. Hierna volgde een gezelli ge feestavond met een leuke tombola, waarvoor veteraan W. van de Heijden de prijzen had vergaard. De uitslagen waren als volgt: Poule A: Poule B: 1 Herven 1 Vlijmense Boys 2 Heineken 2 B.V.V. 3 B.B.G. 3 Heineken 4 Ferro 4 Ferro Op 11 maart jl. trad het hockeyteam van de personeelsvereniging Heineken Am sterdam in het veld tegen een elftal van de bank Mees en Hope. Na de vele af gelastingen was er dan eindelijk gele genheid de stick ter hand te nemen. Op het H.G.C.-terrein in Den Haag begon de wedstrijd om 15.00 uur. Nadat er een half uur gespeeld was kwam de captain van het Heineken team, Weyer de Ranitz, ongelukkig ten val. Na een snel ingrijpen van verzorger Henk Joosse kon Weyer naar een ziekenhuis vervoerd worden. Gelukkig is hij inmiddels aan de bete rende hand. Na alle perikelen is de wed strijd toch met een 3-1 zege door Heine ken gewonnen. Hierna werd nog ge speeld: op 6 april de wedstrijd tegen Shell (mixed). De uitslag hiervan was 3-1 in het voordeel van Shell. Op Hemel vaartsdag zal een toernooi gehouden worden tegen een tiental Amsterdamse bedrijven op het F.I.T.-terrein aan het eind van de Valentijnkade te Amsterdam. Supporters zijn altijd welkom.Voor inlich tingen kunt u zich wenden tot Ton de Wit, toestel 3194. Als foto van de maand (maart) kwam de opname van Herman Mahieu, groep ge vorderden A, als beste uit de bus. Deze foto laat een weerspiegeling van een rij huizen in het water zien. Het sterke van de opname is, dat de maker zich beperkt heeft tot deze huizen en dat hij alle sto- Fotoclub Rotterdam rende elementen, zoals wallekant en bij voorbeeld drijvend hout, heeft weggela ten. Hij heeft ook geluk gehad, doordat er niet te veel wind stond, anders was de weerspiegeling te "druk" geweest. De foto is verder technisch goed afgedrukt, terwijl ook een passend formaat werd gekozen. Herman Mahieu De foto van de maand (maart) werd ge maakt door Arend Kooy. Voor deze op name heeft hij een snelle film gebruikt en deze iets langer dan voorgeschreven is ontwikkeld. Het negatief is op hard pa pier afgedrukt. Door deze handelwijze verkrijgt men een foto met een grove korrel Het geheel is in een zachte toon- waarde gehouden. Een sterk punt in de compositie is de plaatsing van de kraag van de blouse. Arend Kooy vond dit por tret niet gemakkelijk en hij heeft er een hele film aan gespendeerd, met ver schillende belichtingen en poses. Bij gaande foto vond hij het best geslaagd. Deze mening was ook de ledenjury toe gedaan want dit portret werd tot foto van de maand gekozen. Als we weten dat de maker pas met deze tak van de fotografie is begonnen, hebben we hier dus weer een duidelijk voorbeeld dat een begin nend fotograaf in staat is een uitsteken de foto te brengen.. Arend Kooy Fotoclub Zoeterwoude 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 23