A. J. Kamphorst A. K. Huisman In Rotterdam (Maaskade) ging op 28 februari jl. de heer Ruis met pensioen. Nadat Jo zelf een dankwoord had uitgesproken voor de vrien delijke woorden aan zijn adres en de cadeaus, werd de recep tie met een gezellig samenzijn in het bruine café besloten. Zilveren jubilaris Kamphorst en zijn dochter in de Rotterdamse Raadskelder. Rotterdam Op 16 maart 1978 vond in een ge zellige sfeer, in het bijzijn van zijn kinderen, de viering plaats van het 25-jarig jubileum van de heer A. J. Kamphorst. De jubilaris, op wiens verzoek geen speeches werden gehouden, mocht zich verheugen in een grote belangstelling, hetgeen bleek uit de vele aanwezigen en telegrafisch ontvangen gelukwensen. De heer Kamphorst heeft in de afgelopen 25 jaar verschillende functies vervuld en daarbij de symphatie van velen verworven. Opvallend, en tekenend voor de jubilaris, was het feit dat er onder de gelukwensen een groot aantal was van mensen met wie de jubilaris uit hoofde van zijn functie al jaren geen contact meer heeft. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het vak ac countancy op een accountantskantoor, trad de heer Kamp horst op 16 maart 1953 in dienst van Heineken als chef admi nistratie brouwerij Rotterdam. In 1957 was hij een van de pioniers bij de opzet van de groot boekadministratie met behulp van ponskaarten bij Heineken, waarmee werd gestart in de nieuwe vestiging Den Bosch. Tien jaar later kreeg de jubilaris mede de leiding over de ad ministraties van de vestigingen Rotterdam, Den Bosch en Am sterdam. Vanaf 1969 werd de heer Kamphorst belast met de leiding van de administratie Vrumona en haar dochterondernemingen. In 1972 is hij toegevoegd aan de staf van de directeur Infor matieverwerking ten behoeve van speciale diensten. In dit kader is hij onder andere belast met de begeleiding van de administraties van enkele groothandels in levensmiddelen. Dit leidde tot detachering op 1 januari 1974 bij Prodis (Prodis is een dochteronderneming van Douwe Egberts, Nutricia en Heineken) voor de afdeling informatieverwerking. Met ingang van 1 januari 1978 heeft de heer Kamphorst de leiding van de financieel economische afdeling bij Prodis. De heer Huisman, (Twello) blij met boormachine. Twello Het zilveren jubileum van de heer Huisman, die op 1 maart 1953 als directeur bij drankenhandel De Vries in dienst trad, werd op 2 maart jl. gevierd. De jubilaris en zijn vrouw wer den ontvangen door de heren Mollerus en Schmidt. In zijn toespraak wees de heer Mollerus in het bijzonder op de inzet van de heer Huisman in de afgelopen 25 jaar. Hij sprak de hoop uit dat de jubilaris nog vele jaren in deze geest verder zal gaan. In zijn dank betrok de heer Mollerus ook mevrouw Huis man voor haar steun in de afgelopen jaren. Op de drukbezochte receptie sprak de heer Mulder, expedi tiechef, de jubilaris toe en bood hem vervolgens namens het personeel en de collega-bedrijfsleiders een boormachine met diverse hulpstukken aan. De heer G. van Ommen, bedrijfsleider te Almelo en op deze dag tevens ceremoniemeester, haalde enkele herinneringen op uit de tijd dat beiden werkzaam waren bij drankenhandel De Vries. In zijn dankwoord benadrukte de heer Huisman de goede band tussen alle medewerkers, een band die ondanks alle verande ringen, overnames en verhuizingen in stand gebleven is. Tegenover de veranderingen, die ook in de toekomst niet weg te denken zijn, stond hij optimistisch. Dat optimisme was ge rechtvaardigd, aldus de jubilaris, mits men open en eerlijk ten opzichte van elkaar blijft. Tot slot dankte hij eenieder voor de belangstelling en voor de moeite die men gedaan had om deze dag tot een succes te maken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 22