A. W. van Wijk Afscheid J. Ruis C. Kroep De heer Welmers sprak als eerste de jubilaris toe. De heer Diederich, die destijds in de smederij begon, en sinds decem ber 1966 in de wortkoeling werkt, heeft het altijd naar zijn zin gehad. De bedrijfsleider wenste de jubilaris nog vele voor spoedige jaren, alsmede een goede gezondheid toe. Vervol gens speldde hij hem het eremetaal op Nadat de heer Plat in een korte speech de jubilaris had be dankt, mede namens groepsleiders, wachtchefs en collega's, bood de heer Berk namens collega's een horloge, een bloem stuk en een verrassingspakket aan. De heer Diederich, die samen met zijn vrouw vanaf de oprich ting van de klaverjasvereniging Amstel daarin een actieve rol heeft gespeeld, werd door voorzitter Van Brunschot hiervoor bedankt. Tevens bracht deze de waardering over van andere afdelingsbesturen. Bij het 40-jarig jubileum van de heer Kroep overhandigde de heer De Groot het cadeau namens het Bossche personeel Hoewel de jubilaris voor geen kleintje vervaard is, wilde hij liever dat er slechts één toespraak werd gehouden. Het was zijn vroegere chef, de heer A. de Groot, die deze overigens plezierige taak op zich had genomen. De heer De Groot schetste de loopbaan van de jubilaris in het kader van de ontwikkeling van het Heineken concern. De heer Kroep heeft deze ontwikkeling in al haar facetten meegemaakt. Veertig jaar geleden op de Rotterdamse brouwerij begonnen, heeft hij vervolgens dertien jaar als ziederijbaas bij Heineken Surabaja gewerkt. Inmiddels is hij alweer twintig jaar werkzaam bij de Bossche brouwerij, waarvan de afgelopen tien jaar als groepsleider in de afdeling intern transport. Daarnaast heeft hij zitting in de ondernemingsraad. De heer De Groot besloot zijn toespraak met de overhandiging van het personeelscadeau; mevrouw Kroep mocht een prach tige ruiker in ontvangst nemen. Namens het personeel van intern transport bood de heer J. van Bijnen een fotoalbum aan en namens de ondernemingsraad een bouwpakket vooreen scheepsmodel. Vervolgens werd de familie Kroep door de vele aanwezigen gelukgewenst, waarna de receptie nog geruime tijd, informeel, voortduurde. Rotterdam Op zijn 65ste verjaardag, 28 februari jl.ging de heer Jo Ruis, werkzaam op de vestiging aan de Maaskade, met pensioen. Jo werd met zijn echtgenote en familie ontvangen in de Rode Kamer, waarna om half vijf de gezellige receptie plaats vond in de ontvangstruimte van het gedistilleerdmuseum. De heer Bremer, bedrijfsleider, belichtte de levensloop van de alom bekende Hoppe-man Jo. Meer dan 33 jaar heeft deze zich ingezet voor zijn werkzaam heden in verschillende functies, werkzaamheden die altijd met zorg en nauwgezetheid werden uitgevoerd. Na een terugblik op diens loopbaan gegeven te hebben, over handigde de heer Bremer Jo het personeelscadeau onder dankzegging voor de vele diensten het bedrijf bewezen. Daarna sprak de heer Sanderink, produktieleider, een kort woord. Hij ging vooral in op de prettige omgang van Jo met zijn chefs en collega's. Ook benadrukte hij de werkwijze en de hulpvaardigheid en het altijd klaar staan. Hij dankte Jo voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan en overhan digde een cadeau om die dank te onderstrepen. Hij wenste Jo nog vele goede en gezonde pensioenjaren samen met vrouw, kinderen en kleinkinderen. Bedrijfsleider Niessen van de drankenhandel in Den Haag speldt hier jubilaris Van Wijk het ereteken voor 25 jaar dienstverband op. Den Haag ,,Op 9 maart 1978 vond het 25-jarig jubileum plaats van de heer Van Wijk, vorkhef truckchauffeur bij drankenhandel Van den Ak ker-Haring B.V. te Den Haag. De jubilaris, vergezeld van zijn echtgenote, zoon en schoon dochter en twee kleinkinderen, werd door de heer Niessen, bedrijfsleider, ontvangen in hotel Corona. Alhoewel de jubilaris te kennen had gegeven geen toespraken te willen, hield de heer Niessen een korte speech, waarbij de loopbaan van de heer Van Wijk werd aangehaald, die in 1953 begon als ijsmachinist. Tevens werd door de heer Niessen de gouden speld aan de jubilaris uitgereikt, waarna de heer Coebergh, nog enige woorden tot de heer Van Wijk sprak alvorens hem de envelop namens Heineken te overhandigen. De heer Gevers bood de jubilaris een kopergravure aan na mens de groep Horeca van Heineken. Daarna volgde een gezellige receptie, waarbij de heer Van Wijk de gelukwensen in ontvangst mocht nemen van vele mede werkers, zowel van Heineken als van de drankengroothandel. Bijzonder feit op deze dag was, dat de kleindochter van de jubilaris haar tiende verjaardag vierde. Er werd dan ook voor haar gezongen. Den Bosch Op 9 maart jl. herdacht de heer Kroep het feit, dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij Heineken. Na de ontvangst bij de bedrijfsleider, de heer Scheltema, begaf het ge zelschap zich naar de kantine van de brouwerij, waar de re ceptie plaatsvond. Daar werden de heer en mevrouw Kroep verwelkomd door vrienden en colle ga's. Bij de begroeting waren ook aanwezig de heren J. M. van Rosssem en G. T. Kleiberg. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 21