H. Holst met pensioen Pensionering S. Tomas Silvestre Afscheid H. Duiker W. C. Mantel Bij zijn afscheid, na 43 Heineken jaren, werd de heer Duiker toege sproken door de heer Kruys. Amsterdam - Na een dienstverband van 43 jaar nam de heer Duiker op 23 maart jl. in de Raadskelder aan de Van der Helststraat afscheid. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik de heer Duiker de hand te drukken en met een per soonlijk woord afscheid van hem te nemen. De heer Duiker is in zijn langdurige diensttijd in verschillende functies werkzaam geweest, de laatste jaren als assistent thuisverbruik. Verder heeft hij zich als promotor en organisator van de Heineken Nationale Hengelwedstrijd vele jaren ver dienstelijk gemaakt. De heer Kruys hield een korte speech en overhandigde de heer Duiker namens diens collega's en vele vrienden enkele ca deaus. De heer Van 't Hof vertegenwoordigde de groep thuis verbruik bier en bood een fraaie verrekijker aan. Uit naam van de personeelsvereniging sprak de heer Van Brunschot woor den van dank, die hij vergezeld deed gaan van een prachtige tafelaansteker. In een korte en geestige speech dankte de heer Duiker de aanwezige collega's en vrienden voor de vele jaren van goede samenwerking. Ook de personeels vereniging, waarvoor hij erg veel deed, moet het sinds 23 februari jl. zonder de heer Holst doen. Amsterdam - Op de vierde donderdag van de maand, 23 fe bruari jl., nam tijdens het gebruikelijke, deze keer extra gezel lige biertje-van-de-commercie in de Raadskelder aan de Van der Helststraat, de heer Holst, documentalist, na een 14-jarig dienstverband afscheid van de brouwerij. Ondanks de op verzoek van de heer Holst informele sfeer hield de heer P. Kruys, verkoopsecretariaat, een korte toespraak, na afloop waarvan hij de heer Holst een filmprojector, uit naam van de collega's, overhandigde. Namens de personeelsvereniging sprak de heer E. van Brun schot die onder andere de bijzondere initiatieven en de ge weldige activiteiten van de heer Holst voor de vereniging me moreerde. De erkentelijkheid daarvoor werd „stoffelijk" uitgedrukt in een projectietafel. De heer Holst dankte tot slot de aanwezigen voor hun belang stelling. Aan de medewerking van en de samenwerking met velen in de brouwerijgemeenschap zei hij de meest prettige herinneringen te zullen bewaren. Als eerste Spaanse werknemer in Amsterdam ging de heer Tomas Silvestre op 30 maart jl. met pensioen. Amsterdam - Als eerste Spaanse werknemer van de hoofdste delijke vestigingen ging de heer Tomas Silvestre op 30 maart jl. met pensioen. De in Cortes de Arenoso geboren Tomas Sil vestre kwam op 20 juni 1962 in dienst van de Amstel brouwerij. De nu 64-jarige vrijgezel heeft sindsdien altijd in de bottelarij gewerkt. Kennelijk heeft hij goed kunnen aarden in Nederland, want hij blijft in Amsterdam wonen. Na de ontvangst door een delegatie van de afdeling ging het gezelschap naar de schaftcabine van de bottelarij. Hier werd de heerTomas Silvestre toegesproken door zijn afdelingschef, de heer Coppoolse. Deze toespraak, in het Nederlands ge houden, werd door de heer Vreeswijk in het Spaans weerge geven. Bij deze gelegenheid werden diverse cadeaus en bloemstukjes overhandigd, alsmede een envelop met inhoud. Mejuffrouw Rauwerda, de Spaanse tolk, behoefde niet in te grijpen." Later werd de heer Tomas Silvestre nog namens de bedrijfs leiding gefeliciteerd door de heren Welmers en Kool. Deze kwamen wat later vanwege een gelijktijdige receptie elders op de vestiging Amsterdam II. Amsterdam - Op 2 maart jl. had de brouwerijge meenschap aan de Van der Helststraat weer een zilveren jubilaris in zijn midden, Willem Mantel, die werkzaam is in de garagewerkplaats. Die dag werd de familie Mantel in de lunchkamer ontvangen door de heren Ververen Kampmeijeren mevrouw Wohlgemuth. Bij die gelegenheid speldde de heer Kampmeijer de jubilaris het eremetaal op en overhandigde hem de envelop met inhoud. Tijdens de receptie in het overvolle Koelschip werden op ver zoek van de heer Mantel geen toespraken gehouden. Niette min was er het nodige te doen. Alleen al het overhandigen van 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 19