W KOMEN EN GAAN Verdubbeling capaciteit in Aba Trainees terug in Zaïre Uitbreiding National Brewing Company Bij de vestiging van Nigerian Breweries in Aba (Nigeria) heeft onlangs een grote uit breiding plaatsgevonden. De brouwerijcapaciteit is meer dan verdubbeld. Er is onder meer een nieuwe bottelarij colonne bijgekomen en er zijn conische tanks geïnstal leerd, gemaakt volgens het standaard Heineken ontwerp, met een netto inhoud van 900 hl. Een groep technici van ons concern is speciaal voor dit project naar Aba gevlogen om de montage uit te voeren. Op de foto ziet u de uitbrei ding van conische tanks. leder jaar ontvangt onze af deling technische opleidin gen in Zoeterwoude een groot aantal medewerkers van met ons geassocieerde brouwerijen in het buiten land. Zij krijgen hier een uit gebreide opleiding, afge stemd op de functie die zij vervullen in de brouwerij in hun eigen land. In dit kader zijn van half augustus tot half december vorig jaar tien trai nees van de brouwerij Brali- ma S.A.R.L. uit Zaïre in Ne derland geweest. Zij kregen een .tailor made" program ma op het gebied van pro- duktie en onderhoud. Tevens waren zij in de gelegenheid een aantal andere brouwe rijen in Europa te bezoeken, onder meer in België en Frankrijk. Kort na hun terug keer in Zaïre werden de sta giaires ontvangen op de brouwerij in Kinshasa, waar zij de gelegenheid hadden wederzijdse ervaringen uit te wisselen (foto). Op vele plaatsen in de wereld maken de met ons geasso cieerde brouwerijen een ge zonde groei door. Zo ook National Brewing Company Ltd. in Port of Spain (Trini dad) de brouwers van Stag, lager bier, Heineken bier en malta, en Mackeson milk stout. Onlangs moest daar dan ook een begin gemaakt worden met een programma van uitbreidingen. De eerste fase van de in 1978 uit te voeren werkzaamheden be stond uit de bouw van een nieuwe bottelarijhal, waar straks 30.000 flessen per uur kunnen worden afgevuld (fo to). Tevens zal een tweede stoomketel worden geïnstal leerd, alsmede een derde luchtcompressor. Een en an der zal leiden tot uitbreiding van de machinekamer. Ver volgens zal ook een nieuwe moutsilo aangeschaft en een tweede watervoorraadtank, (inhoud 500 m3) geplaatst worden. De uitbreiding van de produktiecapaciteit brengt ook de noodzaak mee van vergroting van de opslag ruimten. Daarom vindt thans ook de nieuwbouw plaats van een magazijn voor vol en leeg goed, dat straks geschikt zal zijn voor opslag van respec tievelijk drie en zes weken produktie. BW) Heineken (Ireland) Ltd. - Ierland Op 5 maart is de heer G. Koenderink overgeplaatst naar Heineken (Ireland) Ltd. Hij is gedetacheerd als Heineken brewer/co-ordinator bij Messrs. Murphy Co. in Cork. Het gezin van de heer Koenderink heeft zich op 24 maart bij hem gevoegd. Bralima S.A.R.L. - Zaïre Op 13 maart is de heer H. F. M. van Grinsven, na het in Nederland doorgebrachte verlof, teruggereisd naar Kinshasa. De heer W. de Vries is na genoten verlof op 16 maart teruggekeerd naar Mbandaka Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda Na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht is de heer J. de Jager met zijn gezin op 27 februari teruggegaan naar Gisenyi. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo De heer en mevrouw P. J. Kemp zijn op 20 maart, na genoten verlof, naar Brazzaville teruggekeerd. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer P H. A Grégoire is op 17 februari na het in Nederland door gebrachte verlof naar Lagos teruggereisd, evenals de familie J. Rosier, die op 27 februari is vertrokken. Op 16 maart is de heer A Moerkerken uit Lagos voor verlof in Neder land aangekomen. De familie A. B. Rutgers is op 7 maart uit Aba vertrokken en brengt momenteel hier het verlof door. De heer H. Böhmermann is op 28 februari met zijn gezin teruggekeerd uit Aba, evenals de familie W. P. M. van Goozen, die op 28 maart uit Aba is aangekomen. De heer H. Timmer is op 23 maart uit Kaduna vertrokken. Hij brengt zijn verlof in Nederland door. Op 21 maart is de familie J. D. Verwey uit Kaduna in Nederland aan gekomen Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad De heer C. P. Westra is op 22 februari voor verlof uit Moundou ver trokken. Op 13 maart is de heer J. P. L. van Cuyk met zijn echtgenote naar Ndjamena vertrokken. De heer Van Cuyk is aldaar werkzaam als werktuigkundige. Sinds 22 maart is de standplaats van de heer T. B. Heijbroek Ndjamena. Malayan Breweries (Singapore) Pte Ltd. - Singapore Op 5 maart is de heer M. G. Kakebeeke met zijn gezin vertrokken naar Singapore. De heer Kakebeeke is daar werkzaam als Singapore brewery manager. De familie K R. Tiktak is op 30 maart uit Singapore vertrokken Malayan Breweries (Malaya) Sdn. Berhad - Maleisië Na het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer B. Engel op 15 februari teruggereisd naar Kuala Lumpur. P. T. Perusahaan Bir Indonesia - Jakarta Op 16 maart is de heer J. Ws J. van der Eijk'met zijn gezin uit Jakarta vertrokken. National Brewing Company Ltd. - Trinidad Tobago De heer L. van der Male is op 22 februari vertrokken naar Port-of-Spain, waar hij werkzaam is als senior bottling hall engineering supervisor. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Nederlandse Antillen Op 25 februari is de heer T E. H. Haggenmacher teruggekeerd uit Willemstad/Curagao. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 17