Zij aan zij staan de krulstaarten hun eten naar binnen te schrokken. geboren biggetje binnen een uur na zijn of haar geboorte al uit zichzelf naar de mestplaats gaat, om daar de uitwerpse len te deponeren. ADMINISTRATIE Na het voeren van de varkens gaan we weer terug naar de boerderij, waar we gezamenlijk theedrinken. Rens Verduyn laat me dan een map zien, waaruit blijkt dat van iedere koe een hele administratie wordt bijgehouden. Jeltje, Titia, Fannie, allemaal hebben ze een eigen blad, waarop hun tekening staat aangegeven, hun leeftijd en allerlei andere belang wekkende zaken. Eens in de vier weken komt iemand het vet- en eiwitgehalte van de melk van de koeien controleren. Ook dit wordt in staten opgetekend en bijge houden. Behalve aan veeteelt doet de familie Verduyn ook nog het een en ander aan de landbouw. Ze verbouwen maïs, sui kerbieten, tarwe en aardappelen; de maïs wordt vermalen tot koeievoer. „Het is ongelooflijk," volgens mevrouw Ver duyn, „hoe weinig de stadsmensen vaak van het boerenleven afweten." Sinds vorig jaar heeft ze driehonderd bezoekers op de boerderij gehad. Veel scholen, maar tevens gezinnen en indi vidueel geïnteresseerden. „De onder wijzers en onderwijzeressen vinden het haast nog mooier dan de kinderen," vertelt mevrouw Verduyn. „Met z'n allen ravotten ze in de hooiberg en picknicken meestal in de boomgaard." Na het theedrinken lopen we nog even mee de koeiestal in, waar het net melktijd is. Vier tepelbekers worden op de spe nen van iedere koe aangesloten, waarna ze machinaal gemolken worden. Alleen de koeien die drachtig zijn, worden van af twee maanden voor het kalven niet meer gemolken. Tenslotte gaan we nog even mee de schapen van het land ha len. Het is een mooie processie als het hele stel achterelkaar de dam overloopt en vervolgens het erf op regelrecht naar de schaapskooi. De varkensstal. Als we om een uur of vijf Ter Aar achter ons laten, constateren we dat het een bijzonder leerzame middag is geweest en nog wel heel amusant ook. Wie geïnteresseerd is in een dergelijk uitstapje, zeker met de komende zomer maanden in het verschiet, kan een brief kaart sturen geadresseerd aan: De Boer Op, Postbus 91430, Den Haag. Hij of zij ontvangt dan de in het begin vermelde folder met adressen en telefoonnum mers van boeren en tuinders over heel Nederland verspreid. Met deze boeren of tuinders kan men dan persoonlijk een afspraak maken. De boerin samen met haar lammetjesdrieling. VARKENS Een ervaring op zich is ons bezoek aan het varkenshok. Aangezien het net etenstijd is, gaan de 240 biggen als gek ken te keer. Wie zei ook al weer dat een varken log en lui is? Daar is hier in ieder geval niets van te merken. Ze springen bij elkaar op de rug, tegen het hek op en stoeien naar hartelust. Als de boer het hek opzij duwt, kunnen ze bij hun voed sel komen dat in een richel langs de hokken ligt.Even later is het een geslurp en geslok dat het een lieve lust is. „Deze biggen komen bij ons als ze acht weken oud zijn," vertelt de boer. „Wij mesten ze dan in vier maanden tijd vet, daarna gaan ze naar de slacht." Dat vetmesten gebeurt echter niet zomaar in het wilde weg. Boer Verduyn vertelt dat er regel matig deskundigen langskomen, die precies meten hoeveel dikker ze gewor den zijn, hoe dik de vetlaag precies is, hoeveel karbonades er al uit kunnen, et cetera. Zo wordt de kwaliteit vlees pre cies bijgehouden. Als de ene lading big gen is vertrokken, volgt er al weer snel een nieuwe. De hokken worden dan he lemaal schoongemaakt en ontsmet, zo dat ziekten als bijvoorbeeld de varkens pest haast geen kans krijgen. Ook de ventilatie in de varkensstal wordt in ver band hiermee nauwlettend in de gaten gehouden. De varkens krijgen ook niet zoveel voer dat ze zich tweemaal per dag helemaal rond kunnen eten. Ze krijgen precies voldoende, zodat het voedsel dat ze krijgen, goed verwerkt wordt. „Als ze aan de diarree raken, ben je nog ver der van huis," aldus boer Verduyn. En waar de uitdrukking vies varken van daan komt, is ons een raadsel, wan neer boer Verduyn vertelt, dat een pas Boer Verduyn strooit het voedsel voor de koeien in een richel, die langs hun standplaats loopt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 15