300 - m- 230 250 'cï>eis%& M. W. Mühlebach Amsterdam I rg |'<0 C. Davelaar I. van Peet R. Leemhuis Amsterdam II De nieuwe kantoorvleugel in Zoeterwoude Uitbreiding opslagruimte in gebruik genomen Het idee van de heer Mühlebach, ener gie- en storingsdienst, is de contoteller dusdanig te schakelen dat er een waar schuwing ontstaat als er flessen zonder kroonkurk passeren, zelfs als de fotocel vuil is. Bunnik De heren Davelaar en Van Peet werken beiden in de bottelarij. Hun voorstel om de dekseltransportbaan te verlengen, geeft de mogelijkheid om de losse tank dekseltjes aan de dekselbaan te laten ophangen door de man die de lege tankjes van de pallets op de transport baan zet. De heer Leemhuis, mechanische werk plaats, stelt voor een verbetering in de decapsuleermachine aan te brengen. Dit betreft de vervanging van de trekveer door een luchtcilinder met veerretour. HATTEM Op 22 februari jl. vond tij dens de vergadering van de ideeënbus commissie de officiële overdracht van de voorzittershamer plaats door de schei dende voorzitter, de heer J. Rijks, aan de nieuwe voorzitter de heer T. Zwaagstra. De heer E. J. van Brunschot richtte na mens de centrale ideeënbuscommissie het woord tot de heer J. Rijks: „Voor de wijze waarop u de inzendingen heeft geanalyseerd, de hoogte van de belo ningen bepaald, voor ruim 100 inzen dingen werd een bedrag ad ƒ4.000,- uit gekeerd, onze grote waardering en hartlijk dank". Vervolgens wendde de heer Van Brun schot zich tot de nieuwe voorzitter om hem bij de uitvoering van zijn nieuwe taak veel succes toe te wensen. De oud-voorzitter de heer J. Rijks (rechts) en de nieuwe voorzitter de heer T. Zwaagstra met in hun midden het ideeënbusvignet. Het huidige bestuur is nu als volgt sa mengesteld: T. Zwaagstra, voorzitter; J. L. Heering, secretaris; P. Dam, H. W. Peek. In het bijzonder de toekomstige „bewo ners" van de nieuwe kantoorvleugel op de vestiging te Zoeterwoude zullen be nieuwd zijn hoever de bouw inmiddels is gevorderd. Begin april lieten wij weer een momentopname maken, waarop onder meer is te zien dat de verdiepin gen 12, 3 en 4 reeds glasdicht waren. In het gebouw was men op de eerste en tweede verdieping druk doende met het plaatsen van de tussenmuren en derge lijke voor de indeling van de kamers en andere ruimten. Ook de dakopbouw is gereedgekomen. Voordien zijn enkele grote „stukken", zoals de ketel voor de centrale verwar ming, met behulp van een kraan door het nog niet gesloten dak in het gebouw neergelaten. Op de foto is verder te zien dat in de binnengevel van de nieuwe vleugel, die bouwkundig het nummer 4 heeft, een ruimte is opengelaten voor het „inpas sen" van de laatste vleugel. Er zal zeker nog een aantal maanden verstrijken voordat de nieuwe vleugel (4) in zijn ge heel zal zijn voltooid. Op 31 maart jl. werd in Zoeterwoude het aan de bestaande opslagruimte nieuw gebouwde gedeelte in gebruik geno men. De overkapping is over een afstand van 34 meter verplaatst, zodat er 4300 m2 opslagruimte bij getrokken kon wor den. De totale vloeroppervlakte van de opslagruimte is hiermede gebracht op 9300 m2. Na enkele inleidende woorden gaf de heer A. Prins, chef van de afdeling intern transport, het woord aan de bedrijfs leider, ir. W. Schipper. Deze memoreer de dat de ruimte mede door de uitbrei ding van de bottelarij tot stand is geko men. Nieuw is echter het bijbehorende kantoorgedeelte met ruime was- en kleedruimten voor het personeel van deze afdeling. Na de ingebruikstelling werd door de aanwezigen een dronk uitgebracht op de jongste aanwinst. De foto geeft een indruk van de grootte van de opslagruimte. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 13