Voorkeurspelling, de meest praktische schrijfwijze Communiceren, kommuniceren of kommuniseren? Pleidooi Voorkeurspelling Het groene boekje Voorbeeld Zuivere taal "Als uw taal u lief is doe alsof uw taal uw lief is!" f^^S'^llfeïSalbSteagS Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond het gebruik van de juiste spellings wijze van onze Nederlandse taal. Aangezien in de communicatie het ge schreven woord een zeer belangrijke plaats inneemt, willen wij in het hierna volgende artikel een aanbeveling doen voor het hanteren van één bepaalde spelling. Laten we vooropstellen, dat dit geen taaltechnische verhandeling wordt. En dat wij evenmin de bedoeling hebben een grote steen in de vijver of, olie op het vuur te gooien. Wat wij willen is, heel eenvoudig, een pleidooi houden voor het hanteren van een en dezelfde spel ling bij het gebruik van het geschreven woord, zowel binnen onze onderneming als naar buiten; het laatste hetzij door, hetzij namens ons concern. In de mededeling, die de meesten van u kortgeleden onder ogen hebben gekre gen, is reeds uit de doeken gedaan waar de schoen wringt en waaróm wij hem op de leest willen zetten. Kort gezegd: door het gebruik van verschillende spellings wijzen dreigt een janboel te ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat in een reclametekst een andere spelling wordt gehanteerd dan in de begeleiden de brief. Of dat een bepaalde relatie of instantie door verschillende afdelingen uit het concern schriftelijk benaderd wordt, waarbij om maar iets te noemen, in de ene brief productie, in de andere produktie geschreven wordt, buro voor komt naast bureau, karnaval tegenover carnaval of... vult u zelf maar in. Wat ook uw persoonlijke voorkeur moge zijn, u zult het met ons eens zijn, dat naar buiten één lijn getrokken dient te wor den. Wij zijn dus voorstanders van het ge bruik van de voorkeurspelling. Beter ge zegd, propagandisten. Want, op dit ge bied u iets voorschrijven kunnen wij niet. Wél moeten wij u laten weten dat de voorkeurspelling in het concern als de meest bruikbare spellingswijze aanvaard is. En ook daarbuiten. Overheid en pers (de grote dag- en opiniebladen evenals de vooraanstaande tijdschriften) hante ren de voorkeurspelling. De tegenstan ders van deze methode kunnen wij slechts trachten te overtuigen met ons argument, dat het gebruik van de voor keurspelling (nog) de meest praktische werkwijze is. Om twee redenen. Ten eerste omdat er een algemeen aanvaar de handleiding bestaat in de vorm van het zogenoemde groene boekje (offi cieel: Woordenlijst van de Nederlandse taal). Ten tweede omdat bij gebruik van de voorkeurspelling de minste kans op verwarring of vergissingen bestaat. Om dat het geschreven woord een van de belangrijkste communicatiemiddelen vormt, is het zaak ons daarbij van de zelfde „tekens" te bedienen. En, laten we eerlijk zijn, het gaat uiteindelijk maar om een betrekkelijk klein aantal gere geld terugkerende woorden als: (voor keurspelling) actie, akkoord, elektrisch, instructie, kantine, oktober, produktie, reclame, vakantie, enzovoort. Natuurlijk zijn er nog wel een paar van die „moeilijke gevallen" te noemen. Eerlijk gezegd slaan wij van de redactie het groene boekje ook nog wel eens op... Als er bij u in de buurt niet zo'n handige handleiding aanwezig is, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij u op het goede spoor zetten. Voor iedere gebruiker-van-het-geschre- ven-woord bevat het groene boekje een schat aan gegevens op het gebied van de Nederlandse spelling. Voor het toe passen van de voorkeurspelling vindt men op pagina 3 de zeer eenvoudige gebruiksaanwijzing. Deze luidt: Als twee spellingen zijn toegelaten, gaat de meest gewenste voorop. De andere is met een voorafgaand „ook" toegevoegd en wordt op haar alfabetische plaats herhaald met de verwijzing „zie". Leest men dus onder de c: commode, v., -s; ook kommode en onder de k: kommode; zie commode, dan betekent dit, dat de spelling met c de voorkeur heeft. Wij willen nog even terugkomen op de mogelijke verwarring of vergissingen bij het gebruik van een andere dan de voorkeurspelling. Toegegeven, het voorbeeld, dat hierna volgt, is enigszins gezocht, maar het is slechts een de monstratie. Stel, dat bij het gebruik van de fonetische spelling de klank ch (in sch) zou worden geschreven als g. Uit gaande van „groeven in een rots", die we ook „rotsgroeven" mogen noemen, zou dit laatste woord ook kunnen staan voor een slechte kwaliteit sgroeven (schroeven), die we, in populaire taal, „rotsgroeven" zouden kunnen noemen. Tot slot willen wij nog even in de bres springen voor het behoud van de zui verheid van onze taal. Uit een aantal ge heel verschillende publikaties (kranten, tijdschriften en een brief) hebben wij enkele „bloempjes" geplukt, waarmee wij dit pleidooi larderen. Wie goed oplet, ziet en hoort de versuk keling in het gebruik van onze taal hand over hand toenemen. Eén voorbeeld slechts, dat echter tekenend is voor de zoéven geschetste situatie. Het is het gebruik van de foutieve werkwoords vorm bij het woord „aantal". Werkelijk, dit wordt zo langzamerhand een natio nale taalfout! Je hoort bijna niet anders dan: Er zijn een aantal mensen, die... Een aantal mensen gaan... enzovoort. Ook in de geschreven taal woekert deze fout hardnekkig voort. Zo lazen wij on langs in een vooraanstaand economisch tijdschrift: Daar zijn in de loop van de jaren een reeks afdelingen gegroeid... Met de medewerking van alle gebrui- kers-van-het-geschreven-woord kan worden bereikt dat door het hanteren van de voorkeurspelling een eenheid naar binnen en naar buiten ontstaat en dat in de tuin van onze taal de stijl bloempjes en ander onkruid zoveel mogelijk gewied worden. Public Relations Redactie Een en Mocht U er onze ander brengen wij - "no1.en e«=»» dan kunt onder het rubriekhoofd rubriek te "de Groene Lijn" starten op basis van „v Kt -iaaand kopY- loei iicu voor vSeXen ëen waarvan wljeen zwart-witafdruK stellen. Bê3rij? m/ice benutten, aan bijzonder op prij Een forse nederlaag Van on/v fwckfymedewerker BtOBMBNDAAL ,f 7' 4a!i wccki-indc een r 2etfs ya" het Nederlands, ,,""t men dun \ii„. I.'llkiiin un B'j «ooncfiirctitie loc oponbaa,t rich J„ ve, 'tien een bcho.f,^ m h Rlu dt' ttièl üVj concentreerde ziclTflJra^Pfrjfótiê bod aan reclameburo Glasmer ever. Deze ontwikkelde eerS/steem ïfh* ,*V1Ü ad*ertentTës Bat ormiddelijk aansloeg. Flötotto's acntvoilfl ,qde. In IQ/fi uiorri nntr mot c I,,-.-.-,.- .1t Cl. ^ver- ueze ontwikkelde een systeem van oTrekf? «htZrti'dn ?nn,ddcUJl' «nsloeg. nötotto'a cmzet ver- markt voor totale woninginrichting I """'l "''l ""'iTi" i'^l Sen1 rve^^/ix?1"9 h°edd"°<*< ^f§(Ker- Mai.ii.-cr %,.H alken I.:,,.7L™"« van rfc mieter eeJI '"'"'Ks ■bben /Ui,A '<lv u,kn- Met •».- kstschr 515)^1 ijven kan dfci iedereen leren. 1. Uiteen brief (gestencild) plukten wij dit aardige bloempje: ...toezending zullen wij, als het ons mogelijk is, op prijs stellen 2. Een bericht op de voorpagina van een van de landelijke ochtendbladen. In de eerste alinea ...het hockeyelftal heeft in haar tweede duel... 3. Een gedeelte uit een advertentie in een bekend weekblad. Twee spellingswijzen worden door elkaar gebruikt: kontakten naast economie. En wat te zeggen van het laatste woord in de linkerkolom: weggeëbt In de rechterkolom: ..blijken een aantal... De laatste zin loopt ook niet over van duidelijkheid: waarop heeft het woord ,,deze" betrekking? 4. In een vakblad, dat samenvattingen van bepaalde publikaties in schrijfmachineschrift afdrukt, lazen wij een nieuw" Nederlands woord. (Waar kun je zo'n hoed kopen?) 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 10