BEN ROWOLD: Copywriter Schrijven is zijn vak. Maar ook de mimi sche talenten zijn voor mij verbonden met de naam Ben Rowold, momenteel als copywriter werkzaam bij het recla mebureau KVH/CDP. Als je met hem praat, vergeet je bijna te luisteren, zo weet hij je te boeien met zin wisselende gezichtsexpressie en zijn overdadige bewegingen. Schrijven vind ik heerlijk om te doen," vertelt Rowold. „Maar ik stel het altijd uit 'tot het laatste moment. Want hoe dichter je bij de tijd komt dat het stuk klaar moet zijn, hoe meer je het gevoel krijgt dat ze je écht nodig hebben!" Rowold neemt de reclame hoogst serieus. Iets wat (te) weinig mensen doen volgens hem. ..Ik vind het leuk om als een klant met een commercieel of marketing probleem zit hierover te praten en een oplossing te bedenken, ledereen moet er dan op een gegeven moment gelukkig mee zijn en als we een reclamespot maken, zoals kortgeleden voor Garvey, dan moet het ook iets heel speciaals worden." Hij heeft het script geschreven voor deze Garvey reclame. Rowold ging ervan uit, een betrekkelijk onbekende sherry een gezicht te geven (in de vorm van sehor Garvey). Hij vertelt: „een copywriter denkt niet logisch als hij een idee moet krijgen, hij denkt lateraal. Dat wil zeg gen, hij bedenkt de niet logische ge- bruiksmanieren van een voorwerp en komt zo tot verrassende oplossingen. Bijvoorbeeld, een aansteker kun je ook onder je stoel leggen als je daarmee be reikt dat hij niet meer wiebelt. Pas als het idee er is, dan moet je weer uiterst lo gisch denken. De dialoog wordt strikt omschreven, de figuranten worden heel nauwkeurig beschreven, alles gaat dan weer volkomen logisch. Heineken vindt hij een fantastische klant: „Wij hebben een aantal beperkin gen opgekregen, maar daarbinnen zijn we dan ook volkomen vrij. Dat werkt het prettigst. „Als het idee voorde film geboren is, dan ga ik praten met de art-director van het reclamebureau, daarna overleggen we samen met de regisseur, de cameraman, degene die de kleding verzorgt en de gene die de figuranten uitzoekt. Belang rijk bij de Garvey-spot was, dat iedereen het, elk op zijn eigen terrein, met elkaar eens bleef en elkaar ook respecteerde. Alles paste als radertjes in elkaar. Voor Rowold is dat zijn achtste com mercial: hij werkte steeds met hetzelfde team samen. „De opname zelf is voor mij vreselijk vermoeiend. Bij iedere take moet je heel geconcentreerd kijken. Als na de achtste of negende keer mijn beeld erbij zit, dan loop ik weg. „Deze spot heeft een Loubitsch-touch. (Loubitsch is een Poolse regisseur). Daarmee bedoel ik een sfeer, waarbij ie mand iets leuks bedacht heeft en dit op een voorzichtige, schuchtere, maar o zo uitgekookte manier op anderen over brengt. Ik ben erg blij met deze Garvey- commercial!" Het instellen van de camera neemt veel tijd in beslag. De mooiste film van de wereld Als we terugkomen in de zaal, bevinden we ons inderdaad in een museum. De enorme hoeveelheid apparatuur herin nert ons eraan dat er filmopnamen ge maakt gaan worden, ledereen loopt vlak voor de opnamen wat zenuwachtig door de ruimte. Als de figuranten binnenko men, met Jan Juray die de suppoost speelt en Joop Scheltens als kunstken ner, worden ze door regisseur Frans Weisz meteen apart genomen voor de laatste aanwijzingen. Het is ongeveer half twaalf als de eerste repetitie begint. Er zullen er nog eindeloos veel vol gen Hoewel de camera en de belichting al ingesteld en op elkaar afgestemd zijn, besluit cameraman Ferenc Kalman Gall (tevens directeur van de produktie- maatschappij Cineteam BV) toch nog iets te veranderen. Dit is tekenend voor de hele opnametijd: onzekerheid, of ei genlijk, uiterste perfectie. Dit moet de mooiste film van de wereld worden," zegt Frans Weisz dan ook. Vechten tegen de tijd „Camera looptbeweegt... en.. ac tie!" klinkt dan eindelijk de stem van de regisseur. Dit zal hij nog zo'n dertig keer Wat van binnen uit een Spaans zonnetje lijkt, wordt van buiten af bereikt met een aantal felle lampen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 7