fPAALVESTÖNGi De Joseph Lam Jazz Band droeg niet weinig bij tot de feestelijke stemming op deze dag. dukten die er vervaardigd zullen worden, zijn Hoppe, Bokma, Coebergh, Hulst kamp, Meder en Jagermeister. Boven dien gaat men er de grondstof graanal- cohol produceren en is er een groot de pot aanwezig voor wijnen, aperitieven en buitenlands gedistilleerd. Naast de dis tilleerderijgebouwen komt er een kan toorgebouw, de reeds genoemde graanalcoholfabriek, ruime groenvoor ziening en een groot parkeerterrein. In het kantoorgebouw zijn onder meer een gedistilleerdmuseum, een ontvangst ruimte en een filmzaal geprojecteerd. Als alles goed gaat, is de bouw in het najaar van 1979 gereed. Er is dan 65 miljoen gulden in deze industrie geïnvesteerd. De heer Van der Zee besloot zijn toe spraak met de hoofdaannemer Van Ees teren veel succes toe te wensen met de uitvoering van dit nieuwe project. Vervolgens begaf men zich naar de bussen, die al voor het restaurant ston den te wachten. Degenen, die het nauwst bij het slaan van de eerste paal betrokken zouden zijn, staken zich in witte jassen, baggerlaarzen en kregen een veiligheidshelm op. De heer Van Munching samen met de heren Van de Vijver en Van der Zee. Aangekomen bij het plateau, waar de eerste paal geslagen zou worden, stond daar de reclamewagen die speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt en speelde de Joseph Lam Jazz Band uit Amsterdam een vrolijk dixieland-num- mer. KURK-OP-DE-FLES Op de plaats waar de paal de grond in moest, stond een grote groene karton nen fles, terwijl op de voorkant van de paal een kartonnen kurk was aange bracht. Toen burgemeester Wegstapel dan ook aan het touw trok, waardoor het heiblok naar beneden kwam, was het net of de kurk op de fles werd geslagen. Meteen daarop barstte het dagvuurwerk los, dat voornamelijk uit vlaggenbom- men bestond. Een aantal hostessen be gon toen ,,eerste-paal-jenever" en jus d'orange te serveren en de jazzband zette weer een vrolijk muziekje in. Eenmaal terug in De Drie Hooibargen nam de heer Van de Vijver het woord, om de heer Wegstapel voor zijn inspannin gen voor Heineken te bedanken. Hij overhandigde de burgemeester vervol gens een koperen vijfliterkan. Deze toonde zich erg ingenomen met de kan en verzekerde dat hij een waardige plaats in zijn huis zou krijgen. Tevens verklaarde hij dat zijn contacten met Heineken tot dusver heel prettig waren geweest en noemde hij de vele voorde len voor ons concern om zich in Zoeter- meer te vestigen. „Andersom is Zoetermeer echter ook blij met Heineken," volgens de heer Weg stapel. Wij zijn er trots op dat een wereldconcern zich hier komt vestigen." WERKGELEGENHEID „Wij proberen de bedrijven in deze ge meente alle service te verlenen, vandaar dat het ook allemaal zo goed loopt. Wij werken voor de gemeenschap, u ook voor uw eigen portemonnee. Dat is ech ter helemaal niet erg, want het is be langrijk voor de werkgelegenheid. De nieuwe distilleerderij is een van de pijlers voor een leefbaar Zoetermeer." De bur gemeester voegde hier nog aan toe, dat waar zoveel inspanningen getroost wor den, een drankje op zijn tijd ook nodig is. „Augustinus, die een wijnliefhebber was, zei al dat wijn de maag verfrist." Ook haalde hij enige uitspraken aan van De heer Van de Vijver (rechts) overhandigt een koperen vijfliterkan aan burgemeester Wegstapel. de Griekse geschiedschrijver Herodo- tos, waaruit bleek dat de Grieken uit zijn tijd af en toe een glaasje geestrijk vocht ook niet te versmaden vonden. Met een: „U zult er nooit spijt van krijgen!" verze kerde de burgemeester ten slotte dat alle medewerking die tot dusver is gegeven, voortgezet zal worden. Vorst Mooyman van de carnavalsvereniging De Paalbijters hangt de heer Van der Zee hier een onderscheiding om. Drs. J. J. C. Goos. produktie manager van de Groep Gedistilleerd Wijn kijkt glimlachend toe. Geruime tijd bleef men nog in De Drie Hooibargen bijeen. Er heerste een fees telijke stemming die nog enigszins ver hoogd werd, toen de aanwezigen op eens twee leden van een plaatselijke carnavalsvereniging in het oog kregen. Het waren vorst J. D. Mooyman en se cretaris W. H. Scheepmaker van de car navalsvereniging De Paalbijters. Ze bo den de heer Van der Zee bij deze gele genheid een onderscheiding aan van hun vereniging. Ook de Zoetermeerse bevolking genoot een beetje van deze feestelijke dag mee, aangezien de recla mewagen en de Joseph Lam Jazz Band een tocht door de straten van Zoeter meer maakten. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 5