Concernsportdag 1978: Bunnik, 19 augustus a.s. Vestiging Mauritskade Amsterdam Met betrekking tot de problematiek van de vestiging aan de Mauritskade te Am sterdam werd onlangs meegedeeld, dat de raad van bestuur een voorlopige be slissing heeft genomen op basis van het advies van de groep produktie bier van Heineken. De voorlopige beslissing houdt in dat de brouwerij op den duur zal moeten wor den gesloten hetgeen zeker niet vóór 1982 en wellicht nog later het geval zal zijn terwijl daarbij de produktie gelei delijk zal worden overgebracht naar de brouwerij te Zoeterwoude. Voor het personeel van de brouwerij aan de Mauritskade zal er zoals reeds eerder is verklaard geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. Aan de centrale ondernemingsraad is gevraagd aangaande de te nemen be slissing advies uit te brengen. Ten tijde van het ter perse gaan van dit nummer (9 maart 1978) was dit advies bij de centra le ondernemingsraad in voorbereiding. De werknemersorganisaties zijn uitge nodigd het overleg met Heineken voort te zetten. Dit overleg heeft, op het mo ment dat wij dit schrijven, nog niet plaatsgevonden. Nauwelijks een week na de jongste, in Zoeterwoude op 27 augustus 1977 ge houden sportdag, werd de .eerste steen" gelegd voor de volgende ont moeting van spelers en supporters uit de verschillende vestigingen van het con cern. Ons frisdrankenbedrijf in Bunnik, dat voor de eerste maal in zijn bestaan de organisatie van de Heineken Spelen toegewezen had gekregen, liet er geen gras over groeien en begon fris van de lever met de voorbereidingen. Als gastheer en organisator verant woordelijk te zijn voor een soepel ver loop van de strijd tussen speelgrage sportievelingen en voor een sfeervolle entourage voor enthousiaste supporters is geen eenvoudige zaak. Zeker niet als blijkt dat men op bepaalde onderdelen als locaties en accommodaties zich in de gegeven omstandigheden moet schik ken, hetgeen betekent: van de aanwezi ge mogelijkheden een zo goed mogelijk gebruik maken. In Bunnik heeft men er niettemin alle vertrouwen in. Wij spraken met de heer J. Klok, voorzitter van de plaatselijke personeelsvereniging en als zodanig de eerstverantwoordelijke man van het organisatie-team. „Omdat Bunnik een betrekkelijk kleine vestigingis en wij in de gebouwen eigen lijk geen geschikte ruimten hebben om daarin wedstrijden te houden, hebben wij naar andere mogelijkheden moeten zoeken", aldus de heer Klok. „Gelukkig is een van onze buren, met wie wij goede relaties onderhouden, Postiljon Motel Utrecht-Bunnik. Hier zul len in ieder geval de bridge-paren, de klaverjaskoppels en de spelers-op-het- groene-laken onderdak vinden," ver volgt hij. Voor de andere twee binnensporten, badminton en tafeltennis, wordt nog naar een geschikte ruimte gezocht en als we onze zegsman mogen geloven en dat doen we komt ook dat best voor elkaar. „Wat de buitensporten voetbal en tennis betreft hebben we, dank zij de mede werking van gemeentelijke instanties, 'beslag' kunnen leggen op het complex Bunnik '73, waar we over drie voetbal velden en vijf tennisbanen kunnen be schikken," meldt de heer Klok opge wekt. „Dit complex ligt, op nauwelijks één kilometer van het Vrumona-bedrijf, aan de rand van de gemeente Bunnik, langs de uitvalsweg naar Zeist." De mogelijkheid, dat de negende tak van sport (vorig jaar ingevoerd) ook op dit complex zal worden gehouden, zit er dik in. Wélke sport dit wordt, hangt van ver schillende omstandigheden af. Gedacht wordt aan hockey (gemengd) of een veldloopestafette. Tenslotte, het hengelen. Ook hiervoor heeft de organisatie een bijzonder fraaie locatie op het oog. De beslissing daar over moet echter nog genomen worden. Natuurlijk is ook aan de toeschouwers en supporters gedacht. „Voor hen heeft de organisatie diverse attracties in petto, waarover we op dit moment nog niet kunnen uitweiden," houdt de heer Klok begrijpelijkerwijs de boot af. Maar dat het iets bijzonders wordt, daarvoor staat hij borg. Noteert u toch vooral de datum, 19 au gustus a.s. in uw agenda; het wordt de moeite waard! Nadere bijzonderheden over deze jaar lijkse, sportieve krachtmeting, de Heine ken Spelen 1978, volgen in onze ko mende edities! Vogelvluchtfoto van ons frisdrankenbedrijf Vrumona in Bunnik met geheel rechts het kantoor. Op een steenworp afstand daarvan ligt het complex van Postiljon Motel Utrecht- Bunnik (rechts op de voorgrond). In de zalen, die praktisch grenzen aan de tuin van het Vrumona-kantoor, zullen de onderdelen bil jart, bridge en klaverjas gehouden worden. (Luchtfoto Aerophoto-Schiphol) 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 3