Montage colonne 1, Albra, gereed Werkbezoek L.van Munching jr. Zoals wij in onze vorige editie meldden, is in de Albra brouwerij te Schiltigheim, bij Straatsburg, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de montage van co lonne 7 in het nieuwe bottelarijgebouw. Begin februari waren de werkzaamhe den zover gevorderd dat men het ge deelte van de bottellijn, waarin de re tourflessen worden verwerkt, in bedrijf kon nemen. Begin maart volgde het ge- 1 Eind januari bracht de heer Leo van Munching jr., vice-president van Van Munching Co Inc. (U.S.A.), vergezeld van de heer Vincent DeMichele,trans port manager, zijn jaarlijkse werkbe zoek aan Nederland. In Zoeterwoude namen zij, samen met hun gastheren, onder meer een kijkje bij en in de Barremolen (foto 1), de mar kante molen die enkele jaren geleden aan de heer Leo van Munching sr. werd opgedragen. Ter gelegenheid van dit jongste bezoek overhandigde ir. J. M. van Rossem, di recteur produktie bier Nederland, een fraaie kleurvergroting van de Barremo len (foto 2). De heer Van Munching (midden) toonde zich bijzonder ingeno men met deze attentie; rechts op de foto de heer Van Rossem, links ir. C. Schel- tema, bedrijfsleider van de brouwerij in 's-Hertogenbosch. Op foto 3, eveneens genomen in de ontvangstruimte in de Barremolen, ziet u een gedeelte van het gezelschap met op de voorgrond v.l.n.r. de heren drs. P. P. Snoep, directeur ex port, Van Rossem, Van Munching jr. en 1 deelte van de colonne, dat ingericht is voor de verwerking van de eenmalige flessen. De capaciteit van de colonne bedraagt per uur öf 80.000 flessen van het eerstgenoemde, óf 80.000 flessen van het tweede type, öf, in een later sta dium, 40.000 flessen van elk van de bei de typen. Ten tijde van de verschijning van dit nummer bevindt het geheel zich in de proefproduktieperiode. 2 Foto 1 toont de cabine voor de elektri sche bedieningsapparatuur. Links op de achtergrond de wasmachine, waarin de retourflessen gereinigd worden. Het plafond is gedeeltelijk uitgevoerd met geluidabsorberende panelen. Foto 2 geeft een beeld van een gedeelte van de transportbanen voor de eenmali ge emballage. R. van Duursen, adjunct-directeur ex port. Op de achtergrond v.l.n.r. de heren J. H. Burger, adjunct-directeur export, DeMichele, ir. W. F. Schipper, bedrijfs leider van de brouwerij te Zoeterwoude en ir. B. A. Horstman, adjunct-directeur produktie bier Nederland. Ook aan de brouwerij in 's-Her- togenbosch bracht de heer Van Mun ching jr. een bezoek, terwijl hij op 27 ja nuari jl. bij het slaan van de eerste paal voor onze nieuwe vestiging in Zoeter- meer eveneens tot onze gasten behoor de. 2 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 26