Hattem heeft tafeltennisclub Fotoclub Rotterdam 3e Bokma-feestavond in seizoen1977-1978 pel, alles aaneengepraat met geestige speeches. Ook de polonaise ontbreekt niet bij die gelegenheden. Op vrijdag 3 februari jl. breekt het car- navalsgeweld pas goed los, Prins Han I wordt er geheel door in beslag geno men. Bezoeken aan de door Heineken georganiseerde ontvangstavond van de beide carnavalsverenigingen, het kin dercarnaval, het kielenbal, het bejaar dencarnaval, de grote avond in Suisse, terwijl uiteraard ook vele horecabedrij ven met een bezoek worden vereerd. Er is een ontvangst door het college van B. en W., waarbij de sleutel van de stad aan Prins Han I wordt overhandigd, een sleutel die pas weer wordt ingeleverd tij dens de sluitingsceremonie op dinsdag avond, 7 februari. Toch is Prins Han I met zijn adjudanten de dagen goed doorgekomen. ,,ln de voorbereidingsperiode heb ik mijn con ditie op peil gehouden door regelmatig te zwemmen. Tijdens het carnaval zorg de ik ervoor, dat ik toch wel aan zes uur nachtrust per etmaal toekwam en daar naast is een verantwoord alcoholgebruik en het nuttigen van licht maar krachtig voedsel onontbeerlijk. Bovendien houdt de beleving van dit mijns inziens sociale feest, waarbij alle geledingen van de be volking nader tot elkaar komen, je ook op de been. Ik had deze belevenis voor geen goud willen missen, ik heb genoten van de fijne sfeer in de vereniging en van de steun die ik van een ieder mocht ont vangen. Ik heb Zwolle leren kennen als een mooie stad met gezellige mensen, waar het prettig carnaval vieren is." Carnaval, waar Prins Han I in één van zijn speeches over zegt: „Bevrijd van alle oogkleppen, oordoppen, muilkorven, die ons verhinderen naar elkaar te kij ken, te luisteren en met elkaar te pra ten." Was het eigenlijk alle dagen van het jaar maar carnaval! j. Reppei De derde Bokma-feestavond van dit sei zoen was geheel anders georganiseerd dan de gebruikelijke feestavonden. Om de jongeren ook eens goed aan hun trekken te laten komen, was er een film avond georganiseerd, met de nadruk op de voetballerij. De personeelsvereniging had beslag weten te leggen op de film: „Oranje's jacht op wereldgoud", waarin het gehele voetbalgebeuren van de wereldkampioenschappen in 1974 was vastgelegd. Verder was er een film over Friesland, ter beschikking gesteld door Esso. Deze film gaf op bijzonder fraaie wijze weer, hoeveel mooie vergezichten dorpjes, kerkjes en dergelijke Friesland nog rijk is. Als derde film werd nog een korte impressie gegeven over de laatste elfstedentocht in 1963. Deze film deed vele harten sneller kloppen. Alhoewel uiteindelijk de belangstelling iets tegen viel, gelooft het bestuur dat een film avond in het kader van de personeels verenigingsactiviteiten, zeker een her haling waard is en kon een ieder op een interessante en bovendien genoeglijke avond terug zien. Op 11 januari 1978 is bij Van Olffen een tafeltennisclub opgericht. Een twaalftal liefhebbers is iedere woensdagavond zeer enthousiast aan het oefenen. Gezien het aanwezige talent durven wij nu reeds te voorspellen dat in de vesti ging Hattem het tafeltennis op een hoog peil zal komen. Een uitnodiging om in het najaar tegen een andere vestiging te spelen zal gaarne worden geaccepteerd. Wie durft te zijner tijd? De maker van de opname, die in januari het predikaat „foto van de maand" ver wierf, is de heer J. W. Timmer (Promo tieklasse A), van wie reeds verscheidene bekroonde foto's in deze rubriek werden gepubliceerd. Bij de opname, die in een studio is ge maakt, werd slechts één lamp gebruikt. Het negatiefmateriaal was Tri X. De jury vond de pose en de belichting erg goed. Het eindoordeel luidde: Voor deze moeilijke tak van de fotografie een zeer verdienstelijke foto. Stadsprins Hart de Eerste van Zwolle bracht met zijn gevolg tevens een carnavalsavond door met de gehandicapten van Stichting Credos. Zwolle kennis kunnen maken met de nieuwe stadsprins. Precies op tijd ver scheen hij, bijgestaan door zijn beide adjudanten, in een grote en afge schermde bierton. Prins Han de Eerste, en luide verkondigde hij zijn lijfspreuk: „Met Prins Han de wijsheid in de kan... met Han d'r an". Een van de adjudanten van de Prins. Pieter Kleiss. „Bij het opkomen voor de eerste keer is de spanning in de zaal te snijden, maar ook ik had er wel even moeite mee, want de gedachte leeft toch bij je, hoe het publiek je zal ontvangen en hoe datgene overkomt, dat je wilt gaan zeggen." Drukke tijden breken aan, want van de stadsprins wordt nu eenmaal verwacht dat hij zich bij vele gelegenheden laat zien. Zo is hij aanwezig op het kanse liersbal, wordt een bezoek gebracht aan de brouwerij in 's-Hertogenbosch met de leden van het hof, waarbij tevens een ontmoeting plaats vindt met oud-Zwol lenaar en stadsprins van Oss, Harry I, en neemt hij plaats in de ereloge bij de wedstrijd PEC/Zwolle Willem II, bij welke sportgebeurtenis de Eileuvers zich manifesteren. Met de Eileuvers brengt hij ook een bezoek tijdens de personeelsavond van Victoria Vesta in Ede en bovendien is hij aanwezig op de carnavalsavonden in het bejaardencen trum de Kievitsbloem, het" bejaarden centrum de Nieuwe Haven en bij de ge handicapten van de stichting Credos. Avonden die bol staan van de vreugde met optredens van de hofzangers, dansmariekes, het vorstendom, diverse mensen uit de raad van 11 en de hofka 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 23