Het carnaval neemt ook in Zwolle een steeds grotere plaats in Prins Han de Eerste, temidden van zijn volgelingen op het Prinsenbal. De in de titel geschetste ontwikkeling is mede een gevolg van de zeer vele acti viteiten, die de plaatselijke carnavalsver enigingen De Eileuvers en De Oele wappers zich in het verleden getroost hebben. Momenteel hebben de Eileu vers al een ledenbestand van 650. Steeds meer mensen in boerenkiel sie ren het straatbeeld tijdens het carna- valsgebeuren in Sassendonk, zoals Zwolle tijdens die dagen wordt ge noemd. Prins William I van de carnavalsvereniging De Natnekkers. In die stad is ook een gewestelijk ver koopkantoor van ons concern geves tigd. Het personeelsbestand kende dit jaar maar liefst twee Doorluchtige Hoogheden. De heer W. Stolte, in het dagelijkse leven chef C.T.D. Zwolle, mocht zich Prins William I van de car navalsvereniging De Natnekkers in 't Harde noemen en in die functie heeft hij tijdens de carnavalsdagen niet alleen het feest geleid, maar ook een open oog gehad voor de zieken en anderen, die veel vreugde in dit leven moeten missen. Met zijn gevolg legde hij vele bezoeken af om een attentie aan te bieden, het geen mogelijk gemaakt werd door de plaatselijke middenstand. Ook in Zwolle gaat men daar niet aan voorbij. De car navalsvereniging de Oelewappers orga niseert jaarlijks een groot kindercarnaval voor de gehandicapte kinderen van de Dr. Velpstichting, een evenement waar die kinderen al weken daarvóór mee be zig zijn. Tijdens het feest kiezen zij ook een heuse prins en bovendien krijgen zij jaarlijks een geschenk aangeboden ten behoeve van de ondersteuning van het revalidatiewerk. De Eileuvers hebben hun contacten met Credos, eveneens een stichting ten behoeve van gehandi capten, voornamelijk spastische mede mensen. Met hen vieren zij er gezamen lijk een carnavalsavond. Maar boven dien hebben de Eileuvers de organisatie ter hand genomen van een groots opge zette hengelwedstrijd, waarvan de op brengst ten goede komt aan de ge noemde stichting. De heer J. G. Teeken, werkzaam als dis trictverkoopleider horeca bij ons con cern, was dit jaar in Zwolle de stadsprins en prins van de Eileuvers. Al in septem ber jl. werd hij gepolst voor die functie en toen hij eenmaal had besloten om er ja op te zeggen gingen hij en het vorsten dom (raad van oud-prinsen, die met de keus van de nieuwe prins is belast) uit elkaar met de verplichting tot een we derzijdse strikte geheimhouding ten aanzien van deze benoeming. Voor de prins in spe brak een drukke voorbereidingstijd aan. Hij werd daar bij echter uitstekend gesteund door zijn enthousiaste echtgenote, die steeds bereid bleek om mee te werken en mee te denken. Allereerst werd aandacht be steed aan de keuze van de adjudanten van de prins. Het werden de heren Pieter en Jos Kleiss, niet zo vreemd overigens want de heer Teeken kende Pieter al geruime tijd, omdat deze ook als com mercieel assistent aan hem is toever trouwd. Voordat de nieuwe prins zich op 14 ja nuari jl. aan den volke zou tonen, moest er nog heel wat geregeld worden, zoals de keuze van het wapen, de titulatuur, de spreuk en uiteraard het kostuum, waar bij vooral de kleur erg belangrijk is. In het wapen wilde de komende prins aspecten verweven zien, die een belangrijke plaats in zijn leven innemen. Zo werd het tenslotte een mengeling van het Zwolse en Zeister wapen (hij werd namelijk in Zeist geboren), een ooievaar (eileuver), een weegschaal (zijn sterrenbeeld), een hockeystick met bal en uiteraard, hoe kan het anders, een glas bier. Bovendien werden vele avonden gevuld door gesprekken met diverse vorsten, waarbij zij hun ervaringen graag wilden overdragen. Ook werd in die periode een kennismakingsavond belegd met alle nog als zodanig regerende vorsten en hun echtgenoten. Met zijn adjudanten had hij een geregeld contact op de daarvoor geplande avonden. Veel tijd ging er echter ook zitten in het intensief lezen van de re gionale en plaatselijke pers, vooral op bestuurlijk en politiek niveau, want be paalde achtergrondinformatie diende verwerkt te worden in de vele speeches, die een prins tijdens het carnavalsge- beuren nu eenmaal dient weg te geven. Zaterdag 14 januari jl. was het dan eindelijk zover. Op die dag vond het prinsenbal plaats en om 23 uur 11 zou De burgemeester, mr. J. Drijber en de stadsprins van Zwolle luisteren, na de overhandiging van de stadssleutel, naar het door de aanwezigen gezongen Zwolse volkslied". 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 22