De afslager (crieur) Etienne Deschamps is op de veilingen van de Hospice de Beaune een markante figuur, die met zijn enthousiasme probeert de prijzen op te voeren. worden doorgesleurd en af en toe wor den besproeid door de druppeltjes, die uit de trillende wijnnappen (tastevins) op hen neerdalen. 's Avonds zijn er dan de verkopen van de „Hospices de Beaune", een stukje onvergelijkbare folklore, waarbij een partij wijn de spanning ten top kan voe ren door de onwaarschijnlijk hoge be dragen, die geboden worden. Zo bracht een partij van 7 fusten a 228 liter Corton „Cuvée Docteur Peste" Ffrs. 237.300,-- op, dus f 118.650,-- ofte wel f 17.000,-- per fust. De irreëel hoge prijzen worden mede bepaald uit een oogpunt van pu bliciteit. De koper is er zich wel van be wust, dat zijn naam in alle delen van de wereld genoemd zal worden. Deson danks fungeren deze verkopen als trendsetter voor de prijzen van de Bour gognewijnen. Wij verlieten dan ook de „vente" met het katterige gevoel, dat de toch al dure Bourgognewijnen nog weer hoger in prijs zouden worden. Datzelfde kan ge zegd worden van de Bordeauxwijnen, waar prijsverhogingen tussen de 20-70 procent worden genoteerd. Om alle misverstanden te voorkomen breng ik in herinnering, dat ik in deze rubriek de klassieke wijnen bespreek, dat wil zeggen de wijnen, die onder de een of andere van overheidswege ge sanctioneerde maatregel vallen. Niet bespreekbaar zijn in hun eenvoud de naamloze wijnen, die wij over de gehele Europese wijngaard verdeeld aantref fen. In de E.E.G. is het wijnverbruik da lende. Op het ogenblik is het gemiddelde verbruik per hoofd van de bevolking uit de lidstaten 50,3 liter per jaar en deze naar onze maatstaven formidabele hoe veelheid vermindert elk jaar met onge veer één liter. Merkwaardig is nu om vast te stellen, dat met name de Fransen een betere kwali teit wijn gaan drinken en daardoor dus mede verantwoordelijk zijn voor de for midabele prijsstijgingen. Reeds jaren geleden hebben de Piqueurs de Vins de Paris voorspeld, dat de Fransen zich van de wijn zouden afkeren als gevolg van de slechte kwaliteit van de eenvoudige ta felwijnen. Zij kregen gelijk. Als gevolg van de kwantiteitsbeperkin gen, die in de Appellations Controlées verankerd liggen, is er op het ogenblik een groot gebrek aan goede wijnen met herkomstbenamingen. Reeds eerder heb ik gewezen op de alternatieve wijn gaard Italië, waar goede wijnen tegen redelijke prijzen worden geproduceerd. Maar ook Frankrijk is druk bezig om nieuwe gebieden tot ontplooiing te brengen, waar onder deskundige leiding wijnen van een aanvaardbaar kwaliteits niveau worden geproduceerd, met name in de Languedoc. Anderzijds ervaren wij het merkwaardige fenomeen, dat het rooien van de witte wijnstokken in de Bordeaux ten gunste van de blauwe druiven een tekort aan witte wijn heeft veroorzaakt. In 1977 werd gemiddeld 47 procent minder rode wijn geoogst dan in normale jaren en 35 procent minder witte wijn. Toch stijgen de prijzen voor witte Bordeaux meer nog dan de rode tot ongekende hoogten. Zo werd de prijs voor Graves Supérieures bijna verdubbeld. Een van de oorzaken, ik schreef het reeds, is de sterk gestegen vraag naar kwaliteitswijnen in de gehele wereld. In Frankrijk drinkt men in 52 procent van de gezinnen dagelijks wijn. Slechts één procent daarvan was tot nu toe wijn met Appellation Controlée. Het ongelukkige voor de Franse economie is nu, dat van de eenvoudige wijn, waarvan men een grote overvloed had, steeds minder wordt geconsumeerd, terwijl op de kwa liteitswijnen waaraan men een chro nisch tekort had steeds meer een be roep wordt gedaan. La Journée Vinicole omschrijft het aldus: ,,Le Frangais boit moins, mais recherche de plus en plus la qualité. Sa consom- mation accuse une baisse assez sensi ble, mais on observe en même temps que les vins de qualité suivent une ligne régulièrement ascendante, au détriment de la consommation des vins de table." Vertaling: ,,De Fransman drinkt minder, maar vraagt steeds meer naar kwaliteit. Zijn verbruik laat een gevoelige daling zien, maar tegelijkertijd vertonen de kwaliteitswijnen een regelmatig stijgen de lijn ten koste van de consumptie aan tafelwijnen." Deskundigen wijzen ook de economi sche crisis aan voor het dalende ver bruik van eenvoudige wijnen in de ver onderstelling, dat de gewone man min der zou zijn gaan drinken. Ik geloof daar niet in. Veeleer neem ik aan, dat de con sument terecht het gekleurde water laat staan en liever minder maar goed drinkt; of zoals een Italiaan zei: „Chi piü beve, meno beve", wie meer drinkt, drinkt minder... 21 M. Claude Bouchard (rechts) proeft de jonge wijn met de zeer ervaren maitre de Chais M Mathelie in de Caves de la Charité.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 21