vers nil vat in dit nummer Correspondentschap Amsterdam, Mauritskade Bij de voorpagina Vers van 't vat en in kannen en kruiken zou het opschrift kunnen luiden bij dit herbergtafereel uit vroeger dagen. Het origineel, uitgevoerd in Makkumer te gels, bevindt zich in het hoofdkantoor te Amsterdam. Bij de achterpagina Ditmaal weer een foto uit de oude doos. Een feestelijke optocht met een Amstel- wagen als een van de deelnemers, tij dens een in 1923 te Heerlen gehouden winkelweek. 29STE JAARGANG 2/78 MAART PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Ineke Spoorenberg Els Reijnders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle Mr. D. P. de Graaf Jhr. F. J. C. Mollerus Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): R. van Es Amsterdam (Mauritskade): F. L. M. van Scherpenseel Bunnik: Mieke Vervoorn Hattem: A. J. Voortman Q Opnieuw is er een muta tie te melden in het groepje van onze cor respondenten, die er- voor zorgen dat u via Vers van 't Vat op de hoogte wordt gehouden van het nieuws uit de a. g m.de m vestigingen. Wegens drukke werkzaamheden heeft de heer F. L. M. van Scherpenseel, die eerst een half jaar voor de vestiging aan de Stad houderskade en daarna twee jaar voor de brouwerij aan de Mauritskade het correspondentschap heeft verzorgd, zijn activiteiten op dat gebied moeten beëindigen. In die tijd heeft hij, behalve een flink aantal verslagen van jubileum- en afscheidsbijeenkomsten, ook artike len op andere gebieden geschreven. Zijn laatste bijdrage was het verhaal over de hobby van de brouwmeester/keur meester in dit nummer. Mede namens de lezers zeggen wij: Frans, hartelijk dank voor je grote inzet en betrokkenheid! Als zijn opvolger heeft de heer A. G. M. de Wit, afdeling marketingcoördinatie horeca, het correspondentschap voor lopig op zich genomen. Ton, van harte welkom! Al ben je dan ,,ad interim", we hopen in die tijd veel nieuws van je te ontvangen. Redactie 's-Hertogenbosch: P. J. Th. M. Haans Leeuwarden: B. W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): P. M. van Halderen Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L. J. van Rhijn Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstaf dienst public relationstel. 020-70225 7. Pagina 1 Tegeltableau van herbergtafe reel 2 Colofon; correspondentschap Amsterdam, Mauritskade; in houd 3 Concernsportdag 1978; mede deling Mauritskade 4 Eerste paal van vestiging Zoe- termeer in de grond 6 Hoe een reclamefilm over Gar- vey tot stand kwam 10 De heer H. J. Kooien: van slager tot vuurwerkspecialist 13 Ondernemingsraden in beeld 14 Het Heineken museum: werken in het verleden voor de toekomst 16Cor Kenter: brouwmeester èn keurmeester 18 Ideeënbus-nieuws; uitslag van de kerstpuzzel 20 Parlant du vin (9) 22 Verenigingsnieuws; twee Heine ken medewerkers als Prins Car naval 24 Jubilea en pensioneringen 26 Nieuws uit het buitenland 28 Bossche bedrijfsbrandweer be streed bekwaam brand in nieuwbouw; nieuwjaarsbijeen komst van gepensioneerden uit Den Bosch; Pepsi carnavalsactie 29 Kroniek 30 Proost 32 Achterpagina: oude foto van op tocht uit 1923 in Heerlen Kopij en foto's voor het volgende num mer dienen uiterlijk 31 maart a s. in het bezit van de redactie te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 2