KERSTPUZZEL Reglement Eendraehtreis 1918 BELONINGEN Amsterdam II Leeuwarden Zoeterwoude AANMOEDIGINGSPREMIES Bunnik 's-Hertogenbosch Leeuwarden Zoeterwoude Deelname aan een zeereis met de Een dracht vindt plaats op de voorwaarden en condities van de Stichting Het Zei lend Zeeschip en de navolgende voorwaarden: 1. De raad van bestuur heeft besloten de centrale Ideeénbuscommissie te belasten met de aanwijzing van aspirant-deelnemers, zowel mannen als vrouwen, voor een zeereis met de Eendracht. 2. De aspirant-deelnemers zullen worden aangewezen door middel van loting onder de inzenders van beloonde - dus uitgevoerde - ideeën, waarbij ernaar gestreefd zal worden dat de kansen voor toewijzing gelijk verdeeld worden over alle sectoren van de onderne ming. 3. De trekking voor de aanwijzing als aspi rant-deelnemer zal geschieden uit twee bo kalen, bokaal A gevuld met de nummers van kandidaten uit de sector bier en bokaal B met de nummers van kandidaten uit de overige sectoren. 4. Elke inzender/ster van een sinds 1 augus J. P. Faasen, interne dienst Bunnik D. E. Turksema, bottelarij 's-Hertogenbosch K. G. Broeren, mech. werkpl. G. van Haren, gistkelder P. A. C. van Hoorn, bottelarij C. Kastermans/J. van Nunen, bottelarij L. de Wit, bottelarij M. M. Marechal, bottelarij S. Moreton Gomez, bottelarij J. A. van Bijnen, bottelarij P. Peul, bottelarij R. van Asperen, bottelarij L. Hoekstra, emballage J. Folkertsma, distilleerderij J. Mijnheer, bottelarij A. Hepkema, techn.dienst J. Mijnheer, bottelarij B. Wijbenga, emballage R. Engwerda, bottelarij M. Peul, heftruckchauffeur W. van de Est, brouwhuis H. Schütt, brouwhuis S. Sijmonsma, int.dienst R. A. Koppers, kwal.dienst J. Bonte, stor.dienst Op de Filippine in het kerstnummer van Vers van 't Vat december 1977, zijn 91 inzendingen binnengekomen, waarvan er slechts enkele foutieve oplossingen waren. Niet alleen uit Nederland bereikte ons enthousiaste deelneming van medewer kers en gepensioneerden, doch ook uit Nigeria en Tirol. Een van de inzenders heeft de oplossing als volgt samengevat tus 1977 beloond idee kan zich kandidaat stellen om door middel van loting, zoals om schreven in de punten 2 en 3, te worden voorgedragen als aspirant-deelnemer. 5. Door aanmelding als kandidaat verklaart men zich bij voorbaat bekend te zijn en ak koord te gaan met het feit dat het optreden van de vennootschap zich beperkt tot het voordragen van de aspirant-deelnemer aan de Stichting Het Zeilend Zeeschip en de ven nootschap geen partij is noch aansprakelijk is voor enige schade van welke aard en uit wel ke hoofde of oorzaak ook, die direct of indi rect in verband met de deelneming aan de reis met de Eendracht zou kunnen ontstaan. Al vorens als aspirant-deelnemer voorgedragen te worden dient men de verklaring van uit sluiting van aansprakelijkheid te onderteke nen. Indien een voorgedragen aspirant-deel nemer door de Stichting tot het meemaken van een zeereis met de Eendracht wordt toe gelaten, omvat deze toelating mede een voor en ten name van de deelnemer/deelneemster gesloten verzekering ter dekking van enige financiële risico's met betrekking tot: medi sche kosten bij ziekten en ongeval, extra reis- en verblijfkosten, verlies van reisbagage, an nuleringskosten bij ziekte of zaakschade, in validiteit en overlijden. 6. Aanmeldingsformulieren voor de kandi 50,- 50,- ƒ100,— 75,- 60,- 50,- 50,- 50,- 40,- 25,- ƒ100,- 75,- 75,- 75,- 65,- 50,- 40,- 30,- 25,- 25,- 100,— ƒ100,- 60,- 60,- 50,- Het moet grandioos zijn te weten, dat een ijzervreter als ik, in cryptische zin dan wel te verstaan, in opwinding ge raakt bij het zien van een Filippine in ons lijfblad. Ik tracht de schijn op te houden van ie mand, die het brood niet uit zijn mond laat eten, alhoewel een zekere huivering door mij henen voer bij het ontdekken van woorden als yuca en hopper. Al het water van de zee wast echter niet weg, dat er alle aanleiding is tot hossen, waarbij ons „zangzaad" natuurlijk uit ons goudgeel gerstenat bestaat. daatstelling zullen tijdig aan alle werknemers in dienst van de vennootschap worden ver stuurd. 7. De aanmelding als kandidaat voor aspi rant-deelnemer dient uiterlijk op woensdag 2 augustus 1978 op het secretariaat van de centrale ideeënbuscommissie, 2e Wetering plantsoen 21 te Amsterdam te zijn. 8. Medio augustus 1978 zal een door de raad van bestuur aangewezen notaris de trekking verrichten, door zowel uit bokaal A als bokaal B de nummers van een winnaar alsmede van een aantal plaatsvervangers te trekken. Deze winnaars zullen zo spoedig mogelijk van het resultaat van de trekking op de hoogte wor den gesteld en dienen hun voordracht zonder enig voorbehoud binnen een week te aan vaarden. 9. De deelnemer/deelneemster monstert als bemanningslid voor de reis aan op de voorwaarden en condities uit de brochure en bijlagen van de Stichting Het Zeilend Zee schip. 10. De vennootschap verleent de deelne mer/deelneemster gedurende de periode dat hij/zij aan de zeiltocht met de Eendracht deelneemt, verzuim met behoud van inkomen en de rechten die hij/zij zou hebben genoten zonder dit verzuim, alsmede een bedrag aan zakgeld van f 125,-- Sacha Guitry heeft immers al gezegd, dat (en dit is de oplossing) ,,Onze wijsheid berust op onze ervaring en onze ervaring op onze dwaasheid". Uit de veelheid van oplossingen heeft het lot als de prijswinnaars aangewezen: de heer J. Dahlhaus te Leiden Henk Schwietert Naarden de heer P. van Veldhoven te Drunen (NB) Allen van harte proficiat! E. Ramakers, bottelarij 25,- A. J. Bosch, bottelarij 25,- 25,- J. M. van de Berk, bottelarij A. van de Heijden, kwal.dienst 25,- Mevr. K. Dijkstra-Brinksma, bottelarij 15,— E. Bosma, emballage 15,- F. Idzinga, techn.dienst 15,— A. S. Hielkema, emballage 15,— W. Koeman/A. Kruyer, stor.dienst 25,- A. Plakke, bottelarij 25,- J. Harteveld, bottelarij 25,- A. van de Draay, energiedienst 25,- W. van de Est, brouwhuis 20,- A. de Bree, bottelarij 25,- J. Broomans, CVA 25,— L. Molenaar, CVA 20,- G. J. Bontje/L. Koekkoek, centr. arch.dienst 25,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep behorend bij de beloning. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 19