expeditieruimten, waar beide zwaar be schadigd werden door onoplettende personen, die de ketels in elkaar reden. Eén werd onherstelbaar beschadigd, de ander kon nog worden opgelapt en staat nu weer als een weeskind te wachten totdat er ergens een geschikte plaats voor is gevonden. Barbaren en engelen Onze medewerker M. Ch. J. Eyck van de concern-stafdienst Public Relations heeft zich lang geleden opgeworpen als conservator van een museum dat nog niet bestaat. Tussen zijn andere werk zaamheden door, tracht hij zo veel mo gelijk te redden voor het museum dat nog moet komen. Hij zou daarbij moeten worden bijgestaan door alle Heineken medewerkers. In een heel klein aantal gevallen is dat slechts zo. Er zijn engelen die met alles en nog wat komen aandra gen, vaak aarzelend, omdat ze het een beetje gek vinden om een oud stuk pa pier, bijvoorbeeld een briefhoofd, een reclametekstje aan te bieden, want het is in wezen een waardeloos stuk. Zij zijn echter welkom evenals dat wat zij aan dragen, want er is maar heel weinig dat voor de historie waardeloos is. Veel gro ter is het aantal mensen dat vernietigend door alles heen gaat. Zij slaan het niet kapot, nee, maar zij denken ook niet aan het bewaren van oude voorwerpen en gooien het weg. Zij barsten in lachen uit wanneer er gezegd wordt dat nieuwe dingen, die vandaag net zijn aangeko men ook in het museum moeten worden opgeslagen, omdat zij over een tijd oud zullen zijn. Het is geen onwil, het is onverschilligheid en in zekere zin een gebrek aan fantasie. Wat zeggen wij vandaag van diegenen, die een stuk van de Nachtwacht van Rembrandt afsne den, omdat zij het schilderij te groot vonden? Hoe noemen wij die mensen, die in het verleden en nu nog boeken en geschriften verbranden, beelden ver woesten en kunstschatten laten wegrot ten. Juist, barbaren. Het zou te ver gaan om onze medewerkers die betiteling mee te geventoch is het wel eens goed om er op te wijzen hoeveel schade wij aan brengen aan de geschiedenis van ons concern wanneer wij maar onverschillig alles laten verdwijnen in het niet, terwijl wij de macht hebben om er tenminste één exemplaar van te redden voor men sen, die er over honderd jaar misschien met plezier naar zullen kijken, zoals wij dat nu doen naar een mooi, eerlijk hou ten vat, een echte bostelhark of een ko peren maatkan. Marcel Eyck heeft alleen maar tijd om op te slaan. Dat doet hij, meer niet. Daar naast kan hij alleen maar een ieder die er naar luisteren wil, op het hart binden, aan het museum te denken. Allen belo ven het plechtig, weinigen komen hun toezegging na. Menig keer kon hij bij voorbeeld alleen maar affiches aan de verzameling toevoegen, omdat hij ze er gens op een muur zag geplakt en er toen naar kon vragen bij de betreffende afde ling. Dat is toch te gek. Er is nog geen museum. Er zijn plannen om er een te bouwen naast het ont vangstgebouw in Zoeterwoude. Ge dacht wordt er onder andere een kleine werkende brouwerij in te zetten, al is het twijfelachtig dat er werkelijk bier in ge brouwen zal kunnen worden in verband met de zeer hoge kosten. Het feit dat er nog geen tentoonstellingsruimte is, vormt geen excuus om te vergeten dat er wel verzameld moet worden voor later en wij doen een beroep op u allen om mee te helpen de collectie de moeite waard te maken. Wat zou u kunnen sturen? Ei genlijk bijna alles. Is het klein van om vang, stuur het dan met een interne en veloppe naar M. Eyck, P. R. afdeling, A/Wet tenminste als het niet breek baar is. Is het wat groter en brengt het kosten met zich, bel dan even 702268 in Amsterdam. Wat valt onder alles? Brief hoofden, etiketten, kroonkurken, brie ven, formulieren, reclamedrukwerk, re clameartikelen, naambordjes, telefoon gidsen van de diverse vestigingen, maar ook oude machines en apparaten.De lijst zou deze pagina kunnen vullen. Stuurt u iets dat waardeloos is, Eyck zal u nooit uitlachen, maar u dankbaar zijn. Weg gooien is altijd gemakkelijk, bewaren is moeilijk en er is er op het ogenblik maar één die dit bij Heineken doet de paar officieuze helpers niet te na gesproken en laat hem dan niet bijna alleen voor deze bewaartaak opdraaien. Het is zo een kleine moeite om een handje te hel pen. Reclame op zijn best in de jaren voor de oorlog. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 15