Bouwplannen van Zoetermeer zijn in kannen en kruiken /0777T Na de bekendmaking in Vers van 't Vat 8/1976 omtrent de plannen voor de ves tiging van een distilleerderij en graanal- coholfabriek in Zoetermeer is het lange tijd stil geweest rondom dit project. De eerste spade, die wij in genoemd artikel een halt jaar geleden de grond in lieten gaan, zal eerst binnenkort ter hand ge nomen worden. Op het moment dat wij dit schrijven, ligt het terrein er nog maagdelijk bij, dat wil zeggen, op het groene grasland grazen nog steeds koeien. Het moge dan qua publiciteit stil geweest zijn rond de nieuwe vestiging, de bij dit project betrokkenen hebben waarachtig niet stilgezeten. Op papier hebben dis tilleerderij, alcoholfabriek en kantoor reeds volledig gestalte gekregen. Niet alleen wat plaats en uiterlijk betreft, zoals op bijgaande vogelvluchtperspec tief al bijna „levensecht" is weergege ven. Ook de definitieve tekeningen, die nodig zijn om straks met een vliegende start te kunnen beginnen, zijn reeds klaar. Het sein voor die start, het slaan van de eerste paal, zal mogelijk nog vóór het einde van het jaar gegeven worden. Het wachten is op de vergunningen... NIEUWBOUWPLAN In grote lijnen geschetst, is in de afgelo pen tijd het volgende gebeurd. Nadat vorig jaar de plaats van vestiging, Zoe termeer, alsmede het terrein, Zoeterha- ge, waren komen vast te staan, is aan Raadgevend Bureau Twijnstra en Gudde N.V., Deventer, de opdracht verstrekt als gedelegeerd bouwdirecteur de totale coördinatie van het bouwplan te verzor gen. De volgende stap was de keuze van het architectenbureau. Bij het te maken ontwerp speelden niet alleen de vorm en situering van de ge bouwen een rol, maar ook het feit dat het door Heineken aangekochte stuk grond midden in het industrieterrein ligt en te vens het grootste perceel is dat in het nieuwe plan Zoeterhage werd uitgege ven. De keus uit een aantal van vier kandida ten is uiteindelijk gevallen op het bureau Architecten/Total Planning Groosman Partners uit Rotterdam, dat als enige het geheel van de gebouwen een diagonale opstelling in het rechthoekige ter rein had gegeven. Het ontwerp diende te voldoen aan een groot aantal in de op dracht omschreven voorwaarden. In het ontwerp, dat werd gekozen, spraken in het bijzonder de ligging van het kantoor enerzijds en de indeling van de bedrijfs gebouwen voor wat betreft de loop van de produkten anderzijds, de opdracht gever aan. Het eerste, als ontwerp ingediende plan is inmiddels, enkele detailwijzigingen in begrepen, verder uitgewerkt. Behalve Groosman Partners werkt nog een tweetal ontwerpteams aan het project, namelijk Heineken Technisch Beheer (HTB) en Vogelbusch G.m.b.H. 6 uit Wenen. HTB verzorgt het ontwerp van de technische uitrusting van de energievoorziening, de distilleerafdeling en de verpakkingsafdeling, terwijl Vo gelbusch het ontwerp van de technische uitrusting van de alcoholfabriek voor zijn rekening neemt. Een aantal werkgroepen van de Gedis tilleerd Wijngroep is gelijktijdig belast geweest met de definitieve opstelling van het programma van eisen voor elke afdeling afzonderlijk. Aan de hand van het laatste zijn vervolgens de definitieve tekeningen gemaakt, zodat wanneer de ze maand de aannemer is aangenomen, alles startklaar staat voor de bouw van ons nieuwe gedistilleerdbedrijf. Volgens de plannen dient de oplevering uiterlijk in oktober 1979 plaats te vinden. Aan de hand van de perspectieftekening en van de plattegrond kunt u zich alvast een beeld vormen van de indeling en plaats van de verschillende bedrijfson derdelen. In het kantoor, dat deel uitmaakt van het grote complex, zal het merendeel van de diensten, die in de groep gedistilleerd wijn werkzaam zijn, worden onderqe- bracht. Een gedistilleerdmuseum alsmede de ontvangstruimte zullen op de begane grond gesitueerd zijn. Op de eerste ver dieping is een filmzaal geprojecteerd, van waaruit bezoekers het bedrijf via een zodanige route kunnen bezichtigen, dat zij, in één rondgang op de 1e verdieping, van de verschillende bedrijfsonderdelen een goede indruk krijgen. Wanneer de plannen-op-papier werke lijkheid gaan worden, zullen wij u van tijd tot tijd van de vorderingen op de hoogte houden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 6