Bedrijfsbrandweer brouwerij Den Bosch wint voor te maal Rank Xerox wissélbeker „Nabespreking concernsportdag" Diplomering smeertechniek M.A. VERHAGEN D. SINGADJI Ir. A. M. M. BARTELS Jk In memoriam Na een langdurige ziekte overleed op 16 september jl. op 42-jarige leeftijd de heer M. A. Verhagen. De heer Verhagen was sinds 1973 werkzaam als smeertechnicus in de storingsdienst van onze brouwerij te Zoeterwoude. Als zodanig behoorde hij tot de eersten, die in het toen in aanbouw zijnde bedrijf hun taak gin gen uitvoeren. In Verhagen verloren wij een fijne vriend, een altijd behulpzaam mede mens en een zeer gewaardeerd me dewerker. Zij die hem kenden, hebben altijd veel bewondering en respect gehad voor de wijze waarop hij de harde klappen in zijn leven heeft op gevangen. Hij zal nog lange tijd in onze gedach ten zijn. Wij wensen zijn vrouw, kin deren en familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. In memoriam Wij ontvingen het droeve bericht dat op 1 oktober jl. de heer D. Singadji is overleden. Hij bereikte de leeftijd van 58 jaar. De heer Singadji trad in 1958 te Rot terdam in onze dienst, alwaar hij werkzaam was in de bottelarij. Na de overgang naar Zoeterwoude heeft hij zijn werkzaamheden op de nieuwe vestiging aldaar reeds na be trekkelijk korte tijd om gezondheids redenen moeten beëindigen. Zijn vele Rotterdamse vrienden alsook zijn col lega's bewaren aan David de beste herinneringen en zullen, gedachtig aan hem, zijn werk voortzetten. Wij wensen mevrouw Singadji en haar dochter alle sterkte in deze moeilijke tijd toe. De Bossche bedrijfsbrandweer heeft op 10 september jl. voor de tweede keer de Rank Xerox wisselbeker gewonnen. Dit gebeurde tijdens de jubileumwed strijden bij Rank Xerox. Een bijzondere prestatie, vooral omdat de twaalf deel nemende teams de beste uit de omlig gende districten waren. De tweede tot en met de vijfde plaats werden respectieve lijk behaald door: T.H. Eindhoven, Volvo Car, General Electric en Philips. De punten werden behaald op de volgende krachtmetingen: de beste bevelvoerder, de beste aanvalsploeg en de beste wa- terploeg. Deze prestatie vond ir. C. Scheltema bijzonder groots. In zijn toespraak 's avonds in de kantine had hij dan ook veel lovende woorden voor de brandweerploeg. De ploeg won op deze dag in totaal 3 trofeeën (zie foto), namelijk v.l.n.r. de Rank Xerox jubileum trofee, een herin nering voor de beste waterploeg en de wisselbeker. Deze woorden stonden op de uitnodi ging die alle deelnemers van de Bossche ploeg ontvingen. De uitnodiging had be trekking op een gezellig samenzijn in de kantine van de brouwerij op zaterdag avond 10 september jl. De winnaars werden die avond gefeliciteerd door ir. C. Scheltema, bedrijfsleider, en de heer P. Sieliakus, voorzitter van de perso neelsvereniging. De avond werd opge luisterd door de hofkapel van de carna valsvereniging De Jeppers. Hierdoor aangespoord wilde iedereen zijn goede conditie nogmaals testen in de langge rekte polonaises, die weldra langs elke hoek van de kantine voerden. Deze avond, die bij iedereen bijzonder goed gevallen is, is beslist voor herha ling vatbaar. Voorwaarde is echter dat volgend jaar wederom het Bronzen Brouwerspaard de poorten van de Bos sche brouwerij wordt binnengehaald. In memoriam Op 17 oktober 1977 overleed op 57- jarige leeftijd ir. A. M. M. Bartels. De heer Bartels heeft ruim dertig jaar in verschillende functies, laatstelijk als hoofd technische opleidingen te Zoeterwoude, de belangen van het concern gediend. Hij heeft het zelf lang van tevoren ge weten dat hij te vroeg zou overlijden. Door zijn opstelling echter heeft hij zijn omgeving kracht gegeven het wat gemakkelijker te verwerken. Tot op het laatst heeft de heer Bartels zijn belangstelling voor wat bij Heineken gebeurde getoond, bij moeilijke zaken en bij verheugende dingen. De heer Bartels was een man met be langstelling voor bijna alles, maar vooral voor mensen. Deze belang stelling kwam hem in zijn werk bij technische opleidingen geweldig van pas. En in dit werk heeft hij voor Hei neken belangrijke dingen kunnen ver wezenlijken door contacten in schoolbesturen en overheidscommis sies waaraan hij deelnam. De heer Bartels zal bij ons in herinne ring blijven als een man die van het leven genoot en anderen liet meege nieten. Na een winter van hard studeren hebben de smeerders van de beide Amsterdamse vestigingen op zeven tien juni het examen voor het diploma „smeertechnicus" afgelegd. De deelnemers waren de heren C. Luc- ke, J. J. Pesman en M. A. Sporel van de Stadhouderskade en van de Mau- ritskade de heren Y. Olfers en G. Ta- rantino. De diplomering van de ge slaagden vond op 2 september plaats in de Raadskelder van de vestiging aan de Stadshouderskade. Onder het genot van een bekend brouwerij- produkt overhandigden de heren A. J. Anink en P. Kruiver, beiden chef storingsdienst, hun medewerkers het diploma. C.Lucke J. J. Pesman M. A. Sporrel Y. Olfers G. Tarantino 37

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 37