Pensionering J. M. Schapendonk J. van Roon nam afscheid B. P. M. M. Hoogeweegen In Bunnik maakte de heer De Graaf als eerste van ons concern gebruik van de nieuwe regeling om op 64-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Links van het echtpaar De Graaf de heer Siertsema. De heer Vervoorn memoreerde vervolgens de loopbaan van de heer De Graaf en dankte „Max", tevens namens de collega's, voor zijn inzet en collegialiteit. Alle goede wensen voor de toekomst liet de heer Vervoorn vergezeld gaan van een ca deaubon van het hele personeel. 's-Hertogenbosch Op 31 augustus jl. nam de heer J. M. Schapendonk afscheid van de brouwerijgemeenschap. In de namiddag werd de heer Schapendonk met zijn vrouw ontvan gen door ir. C. Scheltema, bedrijfsleider van de Bossche brouwerij. Op informele wijze hadden de heer en mevrouw Schapendonk een gezellig gesprek met de heer Scheltema. Bij deze gelegenheid werd mevrouw Schapendonk een mooi bloemboeket aangeboden. Voor het officiële gedeelte ging het gezelschap naar de Cambrinus kelder, waar oud collega's en leidinggevend personeel de heer Schapendonk met applaus begroetten. De heer J. Peet, chef bottelarij, sprak de heer Schapendonk toe in een korte speech. Hij had bijzonder veel waardering voor het werk dat deze in dertien-en-een-half jaar verricht had in de bottelarij. De heer Schapendonk deed zijn werk altijd zeer correct. Tot slot merkte de heer Peet op dat de heer Schapendonk nog in een uitstekende gezondheid verkeert en wenste hem en zijn vrouw nog vele jaren toe. Het echtpaar Schapendonk, een en al aandacht voor de woorden van de heer Peet. Rotterdam Ter gelegenheid van het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd van de heer J. van Roon werd op 31 augustus jl. een druk bezochte receptie gehouden in de Raadskelder te Rotterdam. De heer Van Roon trad op 2 juni 1947, ruim 30 jaar geleden in dienst bij Heineken. Na een opleiding van 9 maanden werd de heer Van Roon aangesteld als baas van de kuiperij, omstreeks 1953 werd hij tevens baas over de pekkerij. Deze functie heeft de heer Van Roon vervuld tot in 1957. De heer Van Roon was de laatste baas in Rotterdam van de afdelingen kuiperij en pekkerij, die door invoering van de me talen fusten overbodig werden. Van 1957 tot 1959 was hij baas van het onderhoudspersoneel in de Rotterdamse vestiging. Van 1959 tot 1969 was de heer Van Roon hoofd van de be drijfsbrandweer. Daarna werd hij overgeplaatst naar de afdeling administratieve organisatie waar hij tot aan zijn pensionering heeft gewerkt in de groep codering en documentatie. De heer Van Roon werd bij deze gelegenheid toegesproken door de heer P. Bol, directeur informatieverwerking en de heer W. H. M. van Rooy, hoofd afdeling administratieve organisatie a.i. De heer Bol dankte voor de ruim 30 jaren van trouwe dienst en had grote waardering voor het enorme aanpassingsvermogen, de geweldige ijver en nauwkeurigheid waarmee de heer Van Roon heeft gewerkt. De heer Bol wenste de heer Van Roon en zijn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid en veel genoe gen bij de beoefening van de vele hobby's en liefhebberijen die de heer Van Roon heeft zoals knutselen, puzzelen, bezoek aan opera's en concerten. Vervolgens dankte de heer Van Rooy de heer Van Roon in het bijzonder voor de geweldige bijdrage die hij heeft geleverd bij de totstandkoming van de magazijncodering en bood namens de afdeling en het personeel enkele cadeaus aan. Op zijn beurt dankte de heer Van Roon voor de belangstelling, de ontvangen cadeaus en de lovende woorden door de heren Bol en Van Rooy aan zijn adres gericht. Het echtpaar Van Roon. het stralende middelpunt van de afscheidsre ceptie. Rotterdam Glunderend nam de heer B. P. M. M. Hoogeweegen, medewerker van de stafdienst public relations, alle blijken van sympathie in ont vangst, die honderden belangstellenden hem op zijn 40-jarig jubileum op 22 september jl. deden toekomen. Talloze vrienden en bekenden uit allerlei maat schappelijke sectoren waren die donderdag naar de Maaska de in Rotterdam gekomen, om de heer Hoogeweegen daar tijdens een receptie in zijn „eigen" Hulstkamp gebouw geluk te wensen. Als eerste spreker trad op drs. G. van Schaik, lid van de raad van bestuur. Hij dankte de jubilaris voor de in zijf ogen twee belangrijkste bijdragen, die deze had geleverd. In de eerste plaats dat hij het sieraad Hulstkamp bij Heineken had binnen gebracht. En in de tweede plaats, dat hij diens manier van leven vertegenwoordigd zag in de stad Rotterdam. „Het ge zegde, dat bescheidenheid de mens siert, hebben we hier in ons midden," aldus typeerde de heer Van Schaik de heer Hoogeweegen en speldde hem het gouden ereteken op. Vervolgens was de beurt aan mr. J. Th. Kappelle, hoofd stafdienst public relations, om de jubilaris namens het perso neel toe te spreken. Aan de hand van de NRC van 15 septem ber 1937 ging de heer Kappelle na hoe de wereld er uitzag op de dag dat de heer Hoogeweegen zijn loopbaan begon. Ver volgens schetste de heer Kappelle enkele hoogtepunten uit de afgelopen periode. Tevens vestigde hij de aandacht op de verzetsactiviteiten van de heer Hoogeweegen in de Tweede Wereldoorlog.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 31