Nieuwe kantoorvleugel Zoeterwoude op halve hoogte Opening opslagloods Bokma Eind september jongstleden maakten wij een momentopname van de bouw van de nieuwe kantoorvleugel op het terrein van onze vestiging in Zoeterwoude. De nieuwe vleugel, die bouwkundig het nummer 4 heeft, begint reeds duidelijke vormen aan te nemen. Bij het verschijnen van deze editie is de vloer van de derde verdieping reeds ge stort. De vleugel zal uiteindelijk vier ver diepingen tellen. Foto 1: Rechts de nieuwe vleugel, gezien vanaf de weg naar het ontvangstgebouw. Foto 2 werd gemaakt vanuit het zuidwesten. In te genstelling tot de in de bestaande vleugels toegepaste vloeren, is voor de nieuwe vleugel gekozen voor vloeren, die zijn uitgevoerd in voorgespannen beton. Op 30 augustus vond bij Bokma de opening plaats van een nieuwe op slagloods. De bedrijfsleider, de heer A. F. van Flulsen, wees in zijn toespraak op de voorbeeldige samenwerking tussen hem en de heer G. van Lunteren van het Fleineken bouwbureau enerzijds en het aannemersbedrijf Wed. Visser te Leeu warden met diens onderaannemers an derzijds. Daarna gaf de heer J. van der Zee, groepsdirecteur gedistilleerd wijn een uiteenzetting van de motieven tot de bouw van deze nieuwe loods en de toekomstige plaats van de Bokma vesti ging in het gehele gedistilleerdverband. In vervolg op de eerste paal, die op 7 maart, gedrenkt met Beerenburg, in de Friese grond werd gedreven, verrichtte de heer Van Flulsen de openingsdaad door een fles Friese Beerenburg te laten exploderen, vergezeld van het claxonla- waai van het aanwezige rijdend mate rieel. De openingsceremonie'' door de heer van Hulsen. De nieuwe opslagloods met overkapping naar het bestaande gebouw

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 13