Supersnel Heineken rondje redde wereldkampioen schap Zelden zal een activiteit op het gebied van sportsponsoring zo snel en effectief zijn weg naar het publiek gevonden hebben als de toezegging van Heineken om honderdduizend gulden beschik baar te stellen teneinde het tot misluk ken gedoemde Wereldkampioenschap Schaatsen 1977 naar Nederland te ha len. Toen op zondagochtend 6 februari in alle vroegte het besluit gevallen was dat de W.K. wegens erbarmelijke weers omstandigheden niet in het Zwitserse wintersportplaats Davos gehouden kon worden, maar dat er kansen waren het gehele spektakel nog geen week later in het Friese Heerenveen te doen plaatsvinden, heeft ons concern niet geaarzeld ,,ja" te zeggen op een ver zoek van KNSB-directeur W. G. Co- mello. In nauwelijks een half uur was alles be klonken en kwam de publiciteitsmachi- ne op gang. Via radio, televisie en dag bladpers werd heel schaatsminnend Nederland, alsmede de honderddui zenden die zich voor de nieuwtjes uit deze hoek plotseling gingen interesse ren, op de hoogte gebracht van het aanbod van Heineken, alsmede dat van de Kaasunie, die de nog ontbrekende dertigduizend gulden bijpaste. Het doorgaan van de W.K. in Heerenveen appelleerde aan het nationaal gevoel van trots van het Nederlandse volk en Heineken liep daarbij voor wat betreft de goodwill goed in de pas. Niet alleen de Nederlandse kranten stonden bol van het schaatsnieuws. Ook de Noorse pers schreef breeduit- gemeten over het Heineken aanbod, hetgeen ter ondersteuning van onze bierverkopen in Noorwegen een wel kom gebeuren was. En ongetwijfeld zal onze firmanaam ook in sierlijke ka rakters op de sportpagina's van de Ja panse kranten hebben gestaan, immers ook uit dat land hadden zich deelne mers voor wat men in Davos „The Worlds 77" noemde gemeld. Onmiddellijk na het wat tumultueuze weekend werd op het gebied van recla me en public relations het nodige werk verricht, opdat Heineken bij het kam pioenschap optimaal naar voren zou komen. Rond het ovaal van het Thialf- stadion kreeg Heineken als tegenpres tatie twee extra borden aangeboden, die naast het reeds aanwezige reclame bord op de televisieschermen in bin nen- en buitenland een visitekaartje voor ons produkt waren. De entree van het ijsstradion werd opgesierd met een twintig meter lang bord, waarop aan deelnemers en publiek in de eigen taal een welkom werd toegeroepen. Het Russisch, Japans en zelfs het Fries ont braken niet. Met in het achterhoofd het snel uitver kocht raken van het stadion zelfs de ijlings bijgebouwde tribune voor 6.000 toeschouwers was snel gevuld werd kort voor het toernooi op de sportpagi na van de dagbladen de zeer toepasse lijke advertentie „Volle bak dit week end" geplaatst, waarvan de dubbele be tekenis voor velen aanstekelijk werkte. Bier en andere verfrissingen waren in het stadion gedurende het weekend van de dertiende en veertiende februari bijna niet aan te slepen. De aparte ijsvloer in de hal naast het Heerenveense stadion werd met een plankier afgedekt en met medewerking van onze afdeling reclame-service om getoverd in een royaal terras met kraampjes, buffetten en veelkleurige parasols. Kortom heel Thialf kreeg binnen de kortste keren een Heineken signatuur, evenals de wereldkampioen schappen zelf. Doch dat was voor de tienduizenden op de tribunes en de honderdduizenden thuis voor de buis allang een duidelijke zaak. De wijze waarop Heineken adequaat heeft ingehaakt op een zich plotseling voordoende goodwill- en reclamemo gelijkheid heeft ons concern en het biermerk Heineken goed gedaan en zal ongetwijfeld zijn uitstraling op de ver koop van onze produkten niet missen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 9