7 ZOETERWOUDE 1977 Op veel plaatsen in het moderne Zoe- terwoude komt men de vooruitgang tegen. Heimachines jagen paal na paal de drassige bodem in, want er wordt momenteel flink gebouwd. Men ver wacht dan ook, dat dit jaar een groot aantal huissleutels aan nieuwe bewo ners zal kunnen worden overhandigd. Het verkeer Leiden - Utrecht en terug davert langs de Oude Rijn in een schier eindeloze stroom. Een kleine zeventig bedrijven staan in het gelid op het nu praktisch volgebouwde industrieterrein in de nabijheid van deze voormalige ri vier. Ze spelen een rol bij het vergroten van de welvaart in deze gemeente, waarvan het bestuur er volgens zeer velen in is geslaagd een industriege bied te creëren waarmee men tevre den kan zijn. Dat is in deze tijd zeker een prestatie. Bezien we de jongste geschiedenis van Zoeterwoude over een periode van bij voorbeeld tien jaar, dan kan worden ge zegd, dat naast het agrarische karakter, generaties onveranderd, het industriële aspect een hoogst belangrijke plaats is gaan innemen. Wij zagen enerzijds in het begin van deze periode een stuk grond gebied voor Zoeterwoude verloren gaan, anderzijds zijn zich in de nieuw bouw tal van forensen in verschillende gemeentedelen gaan vestigen. De nieu we ontwikkelingen in de bevolkings structuur vereisten vaak gewenning en aanpassing. Ofschoon een en ander in Zoeterwoude stellig een positief verloop heeft, zijn de ophanden zijnde festivitei ten een uitstekende gelegenheid de on derlinge banden te verstevigen. Gesproken over versteviging van onder linge banden: Zoeterwoude bestaat uit twee hoofdker nen. Dat is historisch zo gegroeid en de bezoeker die trouw de richtingborden Zoeterwoude volgt, die langs de auto weg staan, zal uitkomen in de oude kern, in de wandeling Zoeterwoude-dorp ge naamd, terwijl enige kilometers verder Zoeterwoude-Rijndijk ligt, het gebied waar ook het industrieterrein is qeves- tigd. Ofschoon uiterlijk sterk verschillend treft men in beide kernen activiteiten in ve lerlei vorm aan, kenmerkend voor dorpsgemeenschappen. Het verleden is zo op het oog ge makkelijker te vinden in het dorp waar de kerk van eeuwen her nog dienst doet en de indruk wekt dat zij staat te dromen op de dagen in de week. De Weipoortse Vliet stroomt voort, zonder dat men het water ziet bewegen en de sportterreinen liggen te wachten totdat de vele liefheb bers weer aan hun vrije tijd toe zijn. Maar het is niet alleen de sport die hoogtij viert. Zoals u wellicht uit het voorgaande zult hebben vermoed, zijn er talloze ver enigingen op allerhande gebied, van muziek en zang tot jeugdverenigingen en de geschiedkundige stichting ,,Oud Zoeterwoude" toe. De gemeente leeft en breidt zich „be heerst" uit. Het raadhuis bleek te klein en werd sterk vergroot. Eén van de Zoeterwoudse straten in het Dorp, die heel toepasselijk 't Watertje heet. Niet alle 700 zomers waren gunstig zoals u in dit artikel kunt lezen, maar al les staat klaar om deze heuglijke zomer op de juiste wijze te vieren met een groot aantal feestelijkheden. Ter gelegenheid van het 700-jarig be staan van Zoeterwoude is een schitte rend festiviteitenprogramma ontworpen. Enkele van deze feestelijkheden, mis schien voor u interessant, willen we graag noemen. Op zaterdag 28 mei a.s. kunt u gaan kij ken naar Afrikaans dansen. Dit wordt gehouden in'de bedrijfshal H. R. en de aanvang is om 16.00 uur. Op dezelfde dag en plaats, om 20.00 uur, vindt een demonstratie topturnen door Pro Patria, Zoetermeer, plaats. Maandag 30 mei is er een tafeltennistoernooi waaraan ook Heineken meewerkt. Plaats: bedrijfshal H.R.* Aanvang: 09.00 uur. Woensdag 1 juni 1977 is er te Haasbroek om 19.00 uur een voetbal wedstrijd van het Zoeterwouds elftal tegen oud-internationals. Op zaterdag 4 juni is in en om 't centrum van Zoeter woude van alles te vinden op agrarisch gebied (kleine kaasmakerij, ringrijden voor paren met sjees en paard, koeie- en schapeshop etc.) Diezelfde dag begint om 20.00 uur in de bedrijfshal H.R. een popfestival. Donderdag 9 juni 1977 is er om ongeveer 20.30 uur een bridgedrive, georgani seerd door de Heineken bridgevereni- ging. En dan gaat Heineken ook mee doen met de finale van de Zoeterwoudse tenniskampioenschappen met daarop aansluitend een tennisdemonstratie. Dit gebeuren gaat plaatsvinden in Haas broek. Aanvang: 16.00 uur, op zaterdag 11 juni. We krijgen een „knallend" slot op 12 juni 1977. Tijd en plaats zijn nog niet bekend. Zeker is dat hierbij heel wat vuurwerk de lucht in zal gaan. Dit is: bedrijfshal aan de Hoge Rijndijk Nieuwbouw naast het landelijke. Op de achtergrond onze vestiging.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 7