(Fotografie KLM Aerocart Den Haag. Fototheek Topo grafische Dienst Delft) •4 De Nederlands Hervormde kerk van Zoeter- woude. die in ongeveer 1460 werd gebouwd en het Dorp overheerst. Tijdens het beleg van Leiden werd de kerk verbrand door de Leide- naren. In 1602 begon men met de wederop bouw. In 1956 werd de kerk grondig geres taureerd. De R.K. kerk O.L. Vrouw van Onbevlekte Ont vangenis, bekend in de volksmond als de Meerburg, is één van de opvallendste gebou wen in de gemeente. Ingewijd in 1896 ligt zij thans langs de drukke weg Utrecht—Leiden. In de onmiddellijke nabijheid ligt een kloos tercomplex, dat enige jaren geleden werd ontruimd en nu nog leeg staat. Onlangs heeft de gemeente deze verlaten gebouwen ge kocht om ze te laten vervangen door nieuw bouw. Een recente lucht(karte ringjfoto van een groot ge deelte van de gemeent- Zóeterwoude. U ziet links onder de woonkern, die wordt aangeduid met Zoe terwoude Dorp. Ongeveer kilometer ten noorder, daarvan, in de hoek die wordt gevormd door de. kruising van rijksweg 4 e de Oude Rijn, ligt Zoeter woude Rijndijk. Behalve d tweede woonkern bevind zich langs de Oude Rijn ir oostelijke richting 't indus triegebied. Rechtsmidde ligt het terrein van onz brouwerij, dat gemakkelii op de foto is te vinden al men de loop van de Wei poortsevliet volgt. De opna me geeft slechts ongevee de helft van het grondge bied van de gemeente Zoe terwoude weer, dat in totaa 2260 hectare beslaat (even veel als dat van de gemeen te Leiden). Zoeterwoude te op het ogenblik bijna 7101 inwoners. Voor geinteres seerden is bij de redactie 020 - 702264, een kopit verkrijgbaar van de kaai waarop het gehele grond gebied van Zoeterwoude r afgebeeld. hij dan niet schrikken en veel herkennen van dat, wat eens zijn parochie was. Want/Zoeterwoude kan nog de rust zelve zijn, ondanks zijn bruisende industrie terrein. Het is een dorp dat nog kan lig gen dromen, anno 1977. Er zijn nog ste nen, die spreken kunnen over dat wat zij hebben gezien en ,,de blomme spreekt er nog een taele" De wilgen staan er nog zoals hun voorvaderen vele duizen den jaren geleden er stonden, langs de sloten en de vliet. De konijnen en de fa zanten springen er rond en de haas is een veel geziene bewoner van het vlakke grasland. Het is de charme van Zoeterwoude dat het razende, wilde, zenuwachtige mo derne leven tezamen wordt gebracht met de rust, de kalmte en de schoonheid van weleer. Het laat zijn molens draaien, zijn koeien grazen en zijn wild leven tus sen of naast de mastodonten van het moderne. Dat het zo mag blijven is de hoop van velen, inwoners zowel als bui tenstaanders. Zoeterwoude kreeg zijn naam hoogstwaarschijnlijk van het „suetan" uit de Fries/Frankische taal schat. Het is het Engelse sweet" ge worden en betekent dus ,,zoet", hetgee: slaat op het zoete water dat bij Zoeter woude vroeger nog in de waterwege stroomde, maar even verder naar de kus werd vermengd met het zout uit de zee Het zout werd verjaagd, het water ge temd, de wouden gekapt. Moge he ,,zoet" in de meest ruime zin blijven. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 6