ZOETERWOUDE 700 JAAR m.ciml Het woud verdween, het zoete bleef REGVJJ ÏYlHff HOYDYCF, QMKEL I VOBRiC Romantisch Zoeterwoude in het Buurtschap Weipoort. Dit is het oudst bewoonde gedeelte van het Graafschap Holland. e moordende strijd tussen de zon en het ijs liep ten einde. Van de overwonnene was niets anders over dan water en het machtige ijsdek, dat in sommige geval len kilometers dik op Noord-Europa rustte en een kenmerk was voor de laat ste ijstijd bestond niet meer in onze contreien en ver daarbuiten. Maar het ijs dat niet meer was, sloeg nog één keer terug en joeg het water dat het was ge worden over zeeën en oceanen. Het deed het zoetwatermeer overstromen, dat toen lag op het gebied van een ge deelte van het latere Nederland en de Noordzee, scheidde Engeland van Eu ropa en liet door het (latere) Nauw van Calais een andere vijand binnen: de ge tijdestromen van de Atlantische Oceaan, die danig huis konden houden langs on ze kustlijn. Eb en vloed speelden in onze riviermonden en de stormen joegen zeewater de rivieren op om het omlig gende land te overstromen, geholpen door het rivierwater dat geen uitweg naar zee vond. Dat gebeurde acht- tot tienduizend jaar geleden. Het begin Duizenden jaren later was het nog een barre tijd, ook in de omgeving van de Oude Rijnmond bij het latere Katwijk. Dier en plant vluchtten naar beschutte plaatsen, achter natuurlijke dijkjes of achter de duinen en wachtten af of ze het leven zouden houden. De overstro mingen veroorzaakten kreken, die be groeiing aantrokken en deze bood weer schuilplaatsen aan het wild. Dieren die de mens tot voedsel konden dienen. Onze voorvaderen lieten dan ook niet lang op zich wachten. Zij vestigden zich op kleine hoogten en trachtten steeds weer het vege lijf te redden wanneer storm en water hen belaagden. Zij waren Gobelin 1570) van Zoeterwoude en omge ving.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 3