Diploma-uitreikingen Zoeterwoude Tijdens een gezellige bijeenkomst op 28 ja nuari jl. in de Brugkamer van De Hooiberg ontving een groep cursisten, die hun studie met succes afgesloten had, uit handen van de heer J. Ykema het diploma. Het betrof hier weer een aantal verschillende cursusen. Na dat de heer Ykema zich met een officieel woord van dank gericht had tot de heren H. J. Kievits (opleidingen) en C.W.M. van der Zij den (werkvoorbereiding) voor hun inzet bij de opleidingen, complimenteerde hij de cursis ten met het behaalde resultaat. De geslaagden zijn: zr. S. M. Spijker-Brou wer, bedrijfsverpleegdkunde; de heren J. Breser en J. J. Bouwens, bedrijfselektronica; J. J. de Ruyter, beveiligingsbeambte B; R. B. Zalme, elektronische meetprakticum: P. G. van der Plas en P. L. M. Bisschop, pneumatiek en hydrauliek A; A. J. van Delft en J. P. M. van Kuyk, praktijkdiploma procesoperator B: L. Stelle, praktijkdiploma procesoperator A; A. Bervoets, P. L. M. Bisschop. A. Dam, W. Ch. Koeman, L. Szabo, A. J. B. Smeets, G. Thelen, E. J. Trijzelaar, J. D. Verweij, P. G. van der Plas, R. C. Plasmeijer, allen voor het diploma smeertechniek. Voorts hebben de heren D. Almeida da Fonseca en A. Nalbant het getuig schrift heftruckrijder behaald. Op 31 januari jl. vond in Zoeterwoude een tweede diploma-uitreiking plaats, ditmaal van de cursus voortgezette leergang Hydrauliek, die in Zoeterwoude is gehouden. Na algeme ne inleiding feliciteerde drs. P. van Eerde, ad junct-directeur H.T.B. eenieder met het be haalde resultaat en reikte de diploma's uit. Na de uitreiking vond nog een gezellig sa menzijn plaats, waarbij ook de heer A. H. van der Velde, directeur van het Regionaal Oplei- dings- en Vormingscentrum voor het bedrijfs leven en de docent van de cursus, de heer H. Scheutjens aanwezig waren De geslaagden zijn: de heren D. Berveling, C. E. Langstraat, C. van der Molen, J. H. Osse- voort, H. J. Rademaker, J. J. de Viet, H. F. de Vries en E. Mol (niet op de foto), allen van de vestiging Zoeterwoude; van de vestiging Mau- ritskade, Amsterdam de heren J. J. Koorn en R. Meschendorp en van de vestiging Den Bosch de heer C. P. A. Verkennis. (Deze laat- stedriestaan niet op de foto). L. P. Vroonland, C.A.D., A/Mau, G o. Alfabe tisch rangschikken. J. P. v. Vught, verkoop secretariaat, R/Cr., Praktijkdipl. stenografie. Voor het tentamen Elektronische Informatie verwerking PBNA: A. Bender, centr. archiefdienst, Zoe. W. A. C. Beset, bedrijfsbureau, H/Bosch. A. J. F. Bontje, planning control inf. verw., R/Cr. J. Broomans, centr. verkoopadministratie, R/Cr. A. van 't Hoff, plaatselijke administratie, Schie. W. de Jong, planning control, Schie. J. M. Koole, planning control, Schie. R. C. Marmelstein, bowling centrum Neder land, Den Haag. H. Meyer, centr. dienst thuisverbruik, A/Mau. F. C. C. van Pelt, fysieke distributie, Bunnik. C. J. Pietjouw, plaatselijke administratie, Schie. L. Ramdhan, centrale verkoopadministratie, R/Cr. S. Seinen, plaatselijke administratie, Schie. A. Smit, interne acc. dienst, R/Cr. H. J. A. M. Vorstenbosch, bedrijfsbureau, H/Bosch. J. Th. Willemsen, plann. contr. prod, bier, Zoe. J. A. Zweck, centr. verkoopadministratie, R/Cr. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg de directie, chefs en collega's hartelijk danken voor de ca deaus, bloemen en belangstelling die ons ten deel vielen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. J. H. Stiphout Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, de naftelijke dank overbrengen aan directie, chefs en oud-collega's voor al hetgeen wij hebben mogen ontvangen bij ons 50-jarig hu welijksfeest. Th. Jansen Mede namens mijn vrouw, moeder, zoon en schoondochter wil ik de directie en collega's hartelijk dank zeggen voor de onvergetelijke dag, die ik heb gehad bij mijn 40-jarig jubileum en de prachtige cadeaus die ik hierbij mocht ontvangen. J. M. Reinhard Het afscheid ter gelegenheid van mijn pensionering, op 28 januari jl. is voor mijn echtgenote, kinderen en mijzelf een onvergetelijke gebeurtenis geweest. Wij willen de directie, chefs en collega's hartelijk danken voor de mooie cadeaus, bloemen en telegrammen die ik mocht ontvangen en voor ieders aanwezigheid in de kantine van de brouwerij. J. Haarmann Mede namens mijn vrouw dank ik al mijn collega's van de energie- en storingsdienst en de leden van het jubileumfonds voor de prachtige fruitmanden die wij tijdens mijn ziek zijn hebben ontvangen. J. W. Wigmore Graag wil ik iedereen bedanken voor de leuke attenties die ik mocht ontvangen bij zowel mijn verblijf in het ziekenhuis als bij mijn thuiskomst. Mijn dank geldt speciaal de afdeling per soneelszaken, het bedrijfsbureau, de inkoop, de voetbalaf deling van de heer P. van Dam en de vele gepensioneerden van Amsterdam I die hebben gereageerd. J. C. Smit Mede namens mijn vrouw dank ik allen hartelijk, die op spontane wijze van mijn afscheid een ware happening heb ben gemaakt. Hoewel wij velen uwer persoonlijk de hand mochten drukken, stellen wij het zeer op prijs u nogmaals hartelijk te bedanken voor uw belangstelling in de vorm van uw aanwezigheid, uw geschenken, uw bijdragen en tele grammen. P. L. A. C. Hoogvliet 1. J. P. M. van Kuyk 2. L. Stello 3. G. van Puffelen 4. A. Bervoets 5. J. J. de Ruyter 6. R. E. Hinze 7. J. P. R. van de Belt 8. zr. S. M. Spijker-Brouwer 9. P. G. van der Plas 10. H. J. Kievits 11. P. L. M. Bisschop 12. ir. C. J. Onderwater 13. D. Almeida da Fonseca 14. L. Hof 15. A. Nalbant 16. ir. J. E. Dekker 17. dr. P. L. Tan 18. J. Ykema 19. R. C. Plasmeijer 20. R. O. T. H. Tjoh 21. A. Dam 22. ing. H. J. Bolland 23. A. J. van Delft 24.J. J. Bouwens 25. K. Smit 26.E. J. Trijzelaar 27. R. B. Zalme 28. A. J. B. Smeets 29. B. Verweij 30. L. Groeneweg 31 W. Ch. Koeman 32. C. W. M. van der Zijden 33. J. C. Polder dijk. Niet op de foto: G. Thelen L. Szabo. G. A. M. J. Aangenendt, I.A.D., H/Bosch, SPD 1. R. F. v. d. Berg, H.R.C., R/Cr., Ambi-informa- tica 1, Ambi T II Cobol. D. Best, planning en control frisdranken, Bunnik, SPD 2. C. J. Driebergen, administratieve organisatie, R/Cr., Organisatie van de Informatieverwer king (Ambi g slotexamen). R. Hazebroek, H.R.C., R/Cr., Ambi Wiskunde (W1 /W3). M. A. E. B. Kattemölle, doe. centr. techniek, H/Zoe, Steno Nederlands. J. G. Leijting, planning en control Divisie In ternationaal, A/Wet, MBA. J. C. v. d. Merbel, I.A.D., R/Cr., Nivra Bela stingrecht, Nivra Bedrijfseconomie II (waarde ien winst). F. R. Moes, planning en control Divisie Inter nationaal, A/Wet, SPD I. J. Mulder, C.A.D., A/Mau, G.o. Alfabetisch rangschikken. C. G. van Nes, planning en control Divisie In ternationaal, A/Wet, SPD 2. R. G. A. Noorbergen, administratieve organi satie, A/Wet, SPD 1. W. T. Pelgrim, reclame service, A/Wet, Prak tijkdipl. machineschr. A. mevr. R. M. Th. Sanders, horeca management Noord, A/Mau, Steno Engels. A. A. Sevink, H.R.C., R/Cr., Wetenschappe lijk rekenen A. Mevr. P. G. M. Trijselaar-Frigge, plaatselijke administratie, R/Cr., Praktijkdiploma Boek houden. Een "geslaagdenbiertje" onder de koperen ketel met van links naar rechts de heren: C. E. Langstraat, J. J. de Viet, C. van der Molein, J. H. Ossevoort, D. Berveling, H. F. de Vries, H. Scheut jens, A. H. van der Velde, H. J. Rademaker, drs. P. van Eerde en R. Koppenol. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 25