Viswedstrijd Bokma Leeuwarden FOTO VAN DE MAAND REISVERENIGING VERS VAN 'T VAT FOTOCLUB ROTTERDAM De foto van de maand januari werd ge maakt door de heer H. Mahieu, groep senioren. De opname kwam tot stand op de Veluwe op een najaarsmiddag. Het fijne van dit plaatje is het tegenlichteffect dat goed geslaagd is door de hoge zon nestand. Daardoor komen ook de bo men die als voorgrond dienen, goed zwart uit. Hetformaat tenslotte isgoed ge kozen; al met al een verdienstelijke foto. Najaar op de Veluwe van H. Mahieu Tholos, Griekenland van R. van Rijn FOTOCLUB ZOETERWOUDE De rechtse foto is gemaakt door de heer R. van Rijn en gekozen tot foto van de maand januari 1977. Je ziet de ruïne van de Tholos (vierde eeuw vóór Christus) bij Delphi, Grie kenland. Voor de Tholos staan nog maar drie (Dorische) zuilen overeind met daarop nog een deel van het kapiteel. De maker De reisvereniging heeft op zaterdag 15 januari 1977 haar eerste contactavond van dit jaar gehouden. Er hing nog een echte nieuwjaarsstemming. De voorzitter, de heer C. Zwaan, opende de avond en wenste iedereen alsnog een heel gelukkig 1977. Wat betreft de muziek had het bestuur ditmaal de keuze laten vallen op het Music Trio. De beentjes kwamen al gauw van de vloer en de bekende melodieën werden luidkeels meegezongen. Terwijl men daarna de kelen smeerde met een zekere vloeistof, waarbij na tuurlijk ook de nodige hapjes genuttigd werden, kon men zich bezighouden met diverse spelletjes. Het knalstuk was natuurlijk de tombola waarmee fraaie prijzen te verdienen vielen. Toen kwam ook aan deze gezellige avond een einde en nu maar weer op naar de volgende. W. F. C. van Otterloo Voor het eerst in het bestaan van de nieuw opgerichte perso neelsvereniging van Bokma werd er een viswedstrijd georga niseerd. Uit het aantal deelnemers kon duidelijk opgemaakt worden, dat hiervoor grote belangstelling bestaat. Het bestuur stelde een mooie wisselbeker ter beschikking. Het strijdtoneel was aan de oevers van het Van Harinxmakanaal tussen Sua- woude en Tietjerk, waar vanaf ongeveer zes uur 's morgens de stekkies werden uitgezet. Met een totaal van 104,5 centimeter gevangen vis wist de heer J. Norberhuis op overtuigende wijze en met groot vakman schap beslag te leggen op de wisselbeker, op vele vislengtes gevolgd door nummer twee, de heer M. J. van der Meulen, die 49,5 centimeter vis op het droge wist te leggen. De derde prijs ging naar de heer Y. Meyer die 21 centimeter uit het water haalde. De metingen werden op deskundige wijze uitgevoerd door de heer F. A. Koch, die onder een comfortabele parasol zat. Al met al een geslaagde dag die zeker het komende sei zoen voor herhaling vatbaar is. heeft getracht het motief dramatisch weer te geven, waarin hij zeer goed geslaagd is door bij de opname gebruik te maken van een licht-oranje en een middel-geel filter. Flet strijdtoneel met de winnaar, de heer Norberhuis, op de voorgrond. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 23