J. H. Stiphout Pensionering J. Haarmann J. Willemsen De heer Stiphout met zijn gezin tijdens de gezellige jubileumviering. Vijfentwintig jaar geleden begon de heer J. H. Stiphout als instrumentmaker zijn loopbaan bij onze vestiging aan de Mauritskade te Amster dam. Vijftien jaar bleef hij in dit gespecialiseerde vak werkzaam, waarna hij overging naar de bot telarij, waar hij ruim zeven jaar voorman was. Momenteel werkt de jubilaris op het technisch bureau. Op 5 januari jl. werd deze kwart eeuw trouwe dienst herdacht. De jubilaris met zijn echt genote en twee kinderen werden op de Mauritskade ontvan gen door de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers. In de Raadska mer vond hierna, zij het zeer bescheiden op verzoek van de heer Stiphout, de huldiging plaats. Hierbij waren aanwezig de heren R. G. Louwinger, chef werkplaatsen, H. Nieboer, collega van de heer Stiphout, P. E. Jansen, chef personeeldienst en namens het jubileumfonds M. Brouwer en F. J. Kristel. De heer Welmers dankte de jubilaris voor al hetgeen deze voor de brouwerij had gedaan, speldde hem het goud op en overhan digde de envelop met inhoud. Nog twee van deze graag ge ziene enveloppen ontving de heer Stiphout: één van de heer Nieboer, namens de collega's en één namens het jubileum fonds overhandigd door de heer Kristel. Tot slot was er een druk bezochte en gezellige receptie waarmee deze jubileum dag tot een einde kwam. Den Bosch heeft weer wat. Dit oude gezegde werd op 14 januari jl. weer verfrissend nieuw leven ingeblazen, toen zilveren jubilaris J. Wil- lemsen (vele, andere malen feestredenaar, nü zelf toehoorder en toeschouwer), een happe ning kreeg voorgeschoteld die klonk als de be kende Brabantse klok. Na het officiële gedeelte in het kantoor vond de eigenlijke viering plaats in de bedrijfskantine, waar ir. A. K. E. ten Brug gen Cate als eerste spreker optrad. Hij lichtte de doopceel van de heer Willemsen en belichtte de loopbaan van de jubilaris, die in 1952 te Rotterdam op de inkoopafdeling zijn intrede deed en thans chef inkoop Den Bosch is. Aan het slot van zijn toespraak dankte de bedrijfsleider de heer Willemsen voor alles wat deze, in zijn werk en daarbuiten, voor de Bossche gemeenschap heeft gedaan en betekend. Het applaus was nauwelijks weggestorven of uit het trapgat klonk vrolijke blaasmuziek op, weldra gevolgd door de makers ervan, de Boerenkapel (van onze eigen Bossche Fanfare), die, maakt. Hij heeft het te danken aan zijn sportbeoefening (berg beklimmen) en zijn kinderen en schoonkinderen die allen bij het feest aanwezig waren. Om ongeveer half vijf begaf het gezelschap zich naar de zeer druk bezette Gijsbreghtkelder, waar een groot aantal vroegere Amstel medewerkers aanwezig was. Ook van de dranken groothandels kwamen velen van heinde en verre om het heuglijke feit mee te vieren. Nadat drs. K. B. A. van der Schuyt, hoofd centrale diensten drankengroothandels, een welkomstwoord had gesproken, ging hij over tot de „geschiedenis", waarmee hij met name de beginperiode van de samenwerking tussen hem en Van den Berg memoreerde. De heer Van den Berg mocht naast de vele woorden van waardering en dank voor zijn verdiensten in de afgelopen periode ook het cadeau in ontvangst nemen. Dit bestond uit een document van het reisbureau „Kan op weg" waarin een reis voor twee personen met onbekende bestem ming werd aangeboden, voor een aanzienlijk bedrag. Hierna sprak de heer P. van der Veen, bedrijfsleider van de drankengroothandel te Joure, de jubilaris toe. Hij onder streepte de goede samenwerking met en de uitstekende assistentie van Van den Berg. De heer J. L. B. Koch nam daarna namens de ondernemings raad het woord. Hij overhandigde een oorkonde van goed gedrag en een roestvaststalen biervaatje, geplaatst in een we reldbol, dat het leven van de heer Van den Berg in de brouwerij symboliseerde. Na dit min of meer officiële gedeelte volgde een gezellige en drukke receptie die wat tijd betreft aardig uit de hand liep. Deze tijd werd besteed aan het begroeten van iedereen en het op halen van herinneringen uit „die goeie ouwe tijd". De heer Haarmann wordt tot ..ridder" H, De heer J. Haarmann nam op vrijdag 28 januari 1977 afscheid van de Bossche brouwerijgemeenschap wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd met zijn echtge note ontvangen in de brouwerijkantine door ir. B. J. van de Berg, namens de bedrijfsleider. Hierna volgde de receptie. Ing. W. C. van Wijk, chef brouwafdelingen, nam als eerste het woord. Hij prees de heer Haarmann als zijnde een hard wer kend en goed collega, die in de toekomst erg gemist zou wor den door zijn afdeling. Deze woorden werden onderstreept door de heer J. F. Dekkers, brouwafdelingen en om dat alles enigszins te illustreren, werd de heer Haarmann tot „ridder" geslagen en werd hem door omhanging van een blinddop en aanbieding van een maxisleutel blijvende toegang tot de af deling toegezegd. Hij ontving tevens twee prachtige geschen ken, te weten een koelkast en een koffiezetapparaat. Hierna richtte de heer Haarmann een kort dankwoord tot de aanwezigen, waarna iedereen van de gelegenheid gebruik maakte om van hem met een persoonlijke handdruk afscheid te nemen. Een glanzende sportfiets voor de heer Willemsen, hem overhandigd door zijn dubbelgan ger". 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 19