J. Pesman M. van den Berg Afscheid P. van Liempt Ir. R. W. Welmers, bedrijfsleider, overhandigde de heer Van Liempt de envelop met inhoud, waarna de heer J. Moes, wachtchef, de scheidende collega toesprak. In z'n humoristi sche toespraak memoreerde de heer Moes allereerst dat Van Liempt een zeer goed collega was geweest, die alles voor iedereen deed. Ook voor niet-collega's had hij alles over. Elke ochtend ging hij, vóór hij met zijn werk begon, de verwarming in orde maken in het Van Nispenhuis bij de Josephgezellen. De heer Van Liempt was een belangrijk man in de vakbond. Hij was vertrouwensman en ondernemingsraadslid. Ook in deze functies heeft hij zich ingezet voor het personeel. Aan het einde van de toespraak overhandigde de heer Moes aan de heer Van Liempt een mooie plant namens de technische dienst en de energie- en storingsdienst. De heer Van Liempt bedankte tenslotte iedereen, ook namens zijn vrouw en aanwezige familieleden, voor de gewel dige bijeenkomst. Op het moment dat de heer J. Pesman, op 21 januari 1952, als olieman in dienst trad van de brouwerij, vermoedde hij waarschijnlijk niet dat hij daar 25 jaar later, op 26 januari 1977, zijn jubileum zou vieren. In de Raadskelder van de brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam was op die dag een groot aantal belangstellenden samengekomen om de jubilaris te feliciteren. Om iedereen daartoe in de gelegenheid te stellen, was de colonne een uur stilgezet. Nadat de heer P. E. Jansen, chef personeeldienst, iedereen had verwelkomd, opende ir. P. E. Röhrig, produktieleider, de rij van sprekers. Hij memoreerde dat de heer Pesman, na dertien jaar olieman in de machinekamer te zijn geweest, ach tereenvolgens werd benoemd tot machinedrijver en hulp operator. Momenteel is hij werkzaam bij de storingsdienst. De heer Röhrig benadrukte dat Pesman, door zijn verschillende functies, de brouwerij door en door kent. De heer Pesman denkt mee in het bedrijf. Dit valt af te leiden uit het feit dat hij al tweemaal een mooie beloning ontving voor ingezonden ideeën. De heer P. Kruiver, chef energie- en storingsdienst, haakte in op deze laatste opmerking door te zeggen dat het beste idee van de heer Pesman naast hem zat. Hij bedoelde daarmee mevrouw Pesman. De beloning voor dat idee, zijn twee zonen, zaten naast hem. Vervolgens overhandigde de heer Kruiver mevrouw Pesman namens de technische dienst en de energie- en storingsdienst een mooi bloemstukje. De heer J. M. Koeleman, wachtchef, nam als derde spreker het woord en overhandigde een envelop met inhoud en een platenbon. De laatste spreker was de heer P. Bakker, groepsleider. Hij be dankte de jubilaris voor de goede samenwerking. Hij noemde hun ploeg de „gouden ploeg". De heer Pesman ontving uit handen van hem een cassette-recorder met boxen. De jubilaris zelf, tenslotte, dankte de aanwezigen voor de grote opkomst en met name dankte hij de heer Röhrig voor het stopzetten van de colonne. Op de machine het reisbureau document met de heerlijke reis voor twee personen. Op dinsdag, 1 februari jl. werd in onze brouwerij 5 aan de Mauritskade te Amsterdam, het 50-jarig jubileum gevierd van de heer M. van den Berg. Hij werd ontvangen in de commissarissenkamer door ir. R. van Marwijk Kooy, lid van de raad van bestuur. Deze gaf een korte levensschets van de vijftig jaar die de heer Van den Berg bij Heineken gewerkt heeft. Hij sprak met name over de beginperiode die wel grote verschillen vertoon de met de huidige tijd. In vroeger tijd floot de chef de bureau vanachter een houten scherm zijn bedienden. En, wat iedereen zich al jaren afvroeg: „Hoe komt Van den Berg aan dat jeugdige vitale uiterlijk?", werd nu openbaar ge- Toen drs. J. J. C. Goos nog bedrijfsleider was op de vesti ging aan de Stadhouderskade te Amsterdam, waren daar drie bekende vakbondsmensen: Rooie Gerrit, Christelijke Jan en Katholieke Piet. Katholieke Piet was P. van Liempt die don derdag 3 januari jl. na een zevenenveertigjarig dienstverband zijn pensionering heeft gevierd. Ondanks het feit dat de heer Van Liempt ruim twee jaar geleden zijn werkzaamheden moest staken, was er in de Raadskelder toch een flink aantal be langstellenden bijeen, onder wie enkelen uit Zoeterwoude. De gelukkige blik in de ogen van de heer Van Liempt zegt ge noeg. De heer Pesman met vrouw en beide zoons. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 18