GOEDE OPKOMST BIJ DE ONDERNEMINGSRAADVERKIEZINGEN STEMMINGSBEELDEN De ondernemingsraadverkiezingen, die op 20 mei in zes vestigingen zijn gehouden, hebben zich in een bevredigende belangstelling mogen verheugen. Het opkomstpercentage, 62%, was praktisch gelijk aan dat bij de vorige verkiezing (61%). Een vergelijking met landelijke cijfers toont aan, dat we van een goed gemiddelde kunnen spreken. Plaatselijk liepen de cijfers uiteen, waarbij Rotterdam met 80% duidelijk koploper was. Of hier de activiteit van de verkiezings commissie, dan wel de waarde, die de achterban aan de OR-activiteiten toekent, een rol speelde is moeilijk vast te stellen. Hoe dan ook, petje af voor die commissies, die op de avond van de 19e tussen 22.00 uur en 24.00 uur de ploegendienst-bemanning opvingen en die op de och tend van de 20e om 6.00 uur de eerstbinnenkomenden opgewacht hebben. De medewerkers, van wie bekend was, dat zij beroepshalve niet op hun vestigingsplaats aanwezig konden zijn, kregen hun stembiljet toegestuurd, zodat zij schriftelijk hun stem konden uitbrengen. Een beperkt aantal van de personeelsleden, die zich reali seerden dat zij zich niet persoonlijk op het stembureau konden melden, maakte eveneens van deze gelegenheid gebruik. Van de 580 toegezonden stembiljetten kwamen er 400 op tijd terug, een percentage van 69%. Amsterdam, Mauritskade, bij de kantine. Rotterdam, kamer 8. De jeugd. Bunnik, ontvangstruimte kantoor. Amsterdam, hoofdkantoor, kamer 006. Rotterdam, kamer 8. Links de heer A. Breeman, oudste in leeftijd, met naast hem de heer G. P. Tacq, oudste in dienstjaren van deze vestiging. Den Bosch, in de kantine van het bedrijf. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 5