Voorts is hij secretaris-generaal van de Federation of European Biochemi cal Societies en tenslotte lid van de Scientific Advisory Committee of the European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. De heer A. H. Heineken sprak ver volgens als voorzitter van het bestuur van de Heineken Stichting. Hij toonde zich bijzonder verheugd dat bij de vijfde uitreiking sedert de instel ling van de prijs de eer te beurt was gevallen aan een Nederlander. Hij on derstreepte nog eens dat in 1963 bij de oprichting van de Heineken Stich ting mede voor ogen had gestaan de overtuiging, dat industriële onderne mingen slechts met behulp van de wetenschap de belangen van de steeds groeiende consumentenmarkt kunnen blijven dienen. En dat ook in 1976 een samengaan van wetenschap en indu strie een noodzaak is. De heer Hei- De heer A. H. Heineken leest het telegram voor, waarmee de vier vorige prijswinnaars hun nieuwe collega" gelukwensen. neken las vervolgens een aan hem, aan het adres van de Akademie gericht telegram voor, waarin de vroegere winnaars van de Dr. H. P. Heineken prijs hun nieuwe „collega" gelukwens ten. Tenslotte verzoekt de heer Heineken prins Claus tot uitreiking van de prijs over te gaan. In zijn toespraak tot de winnaar prees de Prins prof. Van Dee- nen om zijn excellente wetenschappe lijke arbeid en stelde dat deze door zijn zeer fundamentele studie van de ingewikkelde materie der biomembra- nen een belangrijke bijdrage heeft ge leverd aan verruiming van de kennis van essentiële levensprocessen. Overzicht van een deel van de zaal tijdens het dank woord van prof. Van Deenen. Achter de tafel de president van de Akademie en het bestuur van de Afdeling Natuur kunde. In zijn dankwoord zei prof. Van Dee nen bijzonder blij te zijn met deze bijzondere onderscheiding, die hij zag als een waardering voor zowel de wetenschappelijke arbeid, die hij in de afgelopen twintig jaar op het ge bied van de biochemie heeft ver richt, als voor het werk van al zijn collega's en medewerkers. Hij hoopte dat in de nabije toekomst van over heidswege voldoende gelden beschik baar zouden komen om met de onder zoekingen in zijn vakgebied verder te te gaan. Prins Claus en de heer en mevrouw Van Deenen betreden na de prijsuitreiking de Tussenbibliotheek, alwaar de receptie werd gehouden. Tijdens de receptie in de Tussenbi bliotheek van de Akademie werden de heer en mevrouw Van Deenen, als mede hun beide kinderen, door de vele aanwezigen gecomplimenteerd. Onder meer waren aanwezig mr. R. van de Vijver, mede-bestuurslid van de Hei neken Stichting, jhr. P. R. Feith en dr. J. P. Ton, beiden oud-leden van dit be stuur, alsmede ir. R. van Marwijk Kooy, drs. G. L. Rinkel en ir. J. M. van Ros- sem van de zijde van Heineken. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 4