UITREIKING DR. H. P. HEINEKEN PRIJS 1976 AAN PROFESSOR DR. L. L. M. VAN DEENEN Zijne Koninklijke Hoogheid prins Claus overhandigt prof. dr. L. L. M. van Deenen het kristal behorend bij de Dr. H. P. Heineken prijs. Heineken prijs eenmaal in de drie jaar toegekend aan een wetenschapsman of groep van wetenschapsbeoefenaren voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van de biochemie of de bio fysica. De prijs bestaat uit een bedrag van fl. 100.000 en gaat vergezeld van een speciaal ontworpen kristal, waar op een getrouwe kopie van de micro scoop van Antoni van Leeuwenhoek is gemonteerd. Op het kristal staan vier symbolen, die betrekking hebben op de biochemie, de biofysica, de micro biologie en de kiemingsfysiologie van zaden. Prof. Van Deenen ontving de prijs voor zijn veelomvattende onderzoek met betrekking tot de structuur van de biomembranen. Biomembranen, die uit eiwitten en lipiden zijn opgebouwd, zorgen voor het instandhouden van de structuur van de levende cel en voor een gecontroleerde toevoer van stof fen van buiten naar binnen en omge keerd. De plechtige zitting in de aula werd geopend door prof. dr. J. de Boer, voorzitter van de afdeling natuurkunde van de Akademie, welke afdeling de voordracht voor de prijswinnaars doet. Prof. dr. E. C. Slater, secretaris van de beoordelingscommissie gaf vervolgens een toelichting op de keuze van de winnaar en schetste in grote lijnen de loopbaan van prof. Van Deenen, die thans als hoogleraar in de biochemie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht één van de voornaamste figuren op het terrein van de biochemie en de bio fysica in de wereld is. Ook memoreerde prof. Slater een drietal andere activiteiten van de prijs winnaar, aan de hand waarvan nog eens werd onderstreept dat prof. Van Deenen in zijn vakgebied een belang rijke plaats in de wereld inneemt. In de eerste plaats maakt hij deel uit van de redactiestaf van het grootste bio chemische tijdschrift ter wereld te we ten Biochimica et Biophysica Acta. Zijne Koninklijke Hoogheid prins Claus der Nederlanden heeft zaterdag 22 mei jl. in de aula van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen te Amsterdam aan de Utrechtse hoogleraar prof. dr. L. L. M. van Deenen de Dr. H. P. Heineken prijs 1976 uitgereikt, beschikbaar ge steld door de Heineken Stichting. Dat gebeurde in aanwezigheid van ruim honderdvijftig gasten, onder wie de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, dr. G. Klein, en de burgemeester van Amsterdam, dr. I. Samkalden. Zoals bekend wordt de Dr. H. P. Een deel van het auditorium in de aula van de Akademie: op de voorste rij (midden vak) de heer A. H. Heineken, dr. G. Klein, staatssecretaris O. W., mevrouw Van Deenen, prof. dr. L. L. M. van Deenen, prins Claus en dr. I. Samkalden, burgemeester van Amsterdam. Prof. dr. E. C. Slater tijdens zijn redevoering. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 3