PERSONALIA BUITENLAND DANKBETUIGINGEN OVERLEDEN AMSTERDAM I Gehuwd: G. Schoen (kelders) met mej. K. T. Ompi H. Ketting (kelders) met mej. M. R. E. Baal- man J. W. C. van Kessel (centr.arch.dnst) met mej. I. M. van Gestel Geboren: Martin, z.v. J. Potgiesser (reel.-service) Willemijn B., d.v. E. N. Bakker (div. internat.) AMSTERDAM II Gehuwd: M. Nijziel (opleid.) met mej. C. Slot P. Leiwakabessy (bott.) met mej. M. A. Patty W. J. Jansen (mech. werkpl.) met mej. T. Spel H. R. Bakker (technol. dnst) met mej. A. C. de Groot Geboren: Fransisco J,, z.v. J. A. Garcia Martinez (in tern transp.) Alexander, z.v. A. P. H. van Heeringen (market, management) Annemarie, d.v. N. A. A. van der Doelen (spec. brig, thuisverbr.) ROTTERDAM Gehuwd: G. M. V. Koster (H.R.C.) met mej. I. M. E. Spruyt Mej. J. Wigmore (pi. adm.) met de heer P. A. C. Versendaal Mej. M. L. W. Gelissen (exp.transp.afd.) met de heer J. L. van Lith DEN BOSCH G' uwd: W. P. Wagemans (bott.) met mej. A. C. E. M. Jansen T. G. P. v.d. Pol (bott.) met mej. J. M. Vos Mej. M. van Lith (plann. en werkvoorber.) met de heer H. Mohr G. van Gelder (bott.) met mej. T. Smits J. van de Leur (bott.) met mej. Th. v.d. Linden (exp.) Geboren: Richard, z.v. H. A. F. Mutsaers (int.transp.) Corinne, d.v. W. A. M. Bekkers (bott.) Reinier, z.v. H. J. M. M. Coense (bott.) Michiel, z.v. M. Kitslaar-Schellings (bedr.- bur.) Linda d.v. R. H. Kahle (el.techn.werkpl.) Han, z.v. A. W. M. v.d. Broeke (el.techn. werkpl.) Elke, d.v. A. W. R. de Jong (exp.) BUNNIK Gehuwd: R. ten Broeke (techn. dnst) met mej J. Bout F. van Beveren (bott.) met mej. B. v.d. Pep- pel Mevr. J. C. van de Linde (exp.) met de heer J. v.d. Leur Geboren: Naomi, d.v. P. C. Lumanauw (bott.) Sonja, d.v. J. van Kooten (bott.) Dennis, z.v. W. Spruyt (bott.) Sander, z.v. P. v.d. Ende (techn. dnst) ZOETERWOUDE Gehuwd: A. Zwankhuizen (mil. dnst) met mej. P. Ak kerman M. Schell (storingsdnst) met mej. M. Blok zijl Geboren: Edith, d.v. H. Voorschuur (spec, energie) Voor de grote belangstelling, die ik ter ge legenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum heb ondervonden, alsmede voor de fraaie cadeaus die ik mocht ontvangen, zeg ik mede namens mijn vrouw hartelijk dank. C. G. van der Vliet Hierbij wil ik mijn hartelijke dank betuigen, mede namens mijn vrouw, voor de belang stelling en voor de prachtige cadeaus, ont vangen bij mijn zilveren jubileum. F. Lucke Mede namens mijn vrouw zeg ik u allen hartelijk dank voor de belangstelling en de attenties, die wij ter gelegenheid van mijn pensionering van de zijde van de brouwerij mochten ontvangen. Het deed ons echt goed te ondervinden dat we, na zo'n lange afwezigheid, nog lang niet vergeten waren. B. 1. M. Nieuwenhuijse Voor alle belangstelling ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest, de bloemen en het cadeau, hartelijk dank! J. Kortekaas 1. Kortekaas-Schellingerhout Mede namens mijn echtgenote en kinderen bedank ik hierbij een ieder, die heeft mee geholpen mijn 25-jarig jubileum kleur te ge ven. van Akkeren Mede namens mijn vrouw dank ik de direc tie voor de bijzondere verrassing die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. W. Ritman Hiermede wil ik alle vrienden en collega's hartelijk dank zeggen voor het prachtige geschenk dat ik bij mijn afscheid op 9 april jl. van u allen heb mogen ontvangen. Tevens allen hartelijk dank voor de prettige samen werking. Mevrouw A. A. Smit-Schuiten Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik een ieder die voor ons de dag van mijn 40-jarig jubileum tot een onvergetelijke hebben gemaakt zeer hartelijk danken. A. N. Raadsen Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen allen hartelijk dank zeg gen voor het cadeau en de belangstelling die mij ten deel vielen bij mijn 25-jarig ju bileum. M. Senten Langs deze weg wil ik u allen, mede na mens echtgenote en kinderen, hartelijk dan ken voor de door mij zeer gewaardeerde belangstelling, ondervonden bij mijn 25-jarig dienstjubileum. C. Koning Bij deze wil ik graag blijk geven van mijn dank voor het cadeau dat ik van de direc tie en mijn oud-collega's mocht ontvangen. Temeer ben ik hierdoor getroffen daar ik al enige jaren afwezig ben van de brouwerij. Nogmaals mijn oprecht gemeende dank aan allen. 1. F. Bisschop Graag willen wij, ook namens onze kinde ren, de bedrijfsleider en alle collega's heel hartelijk danken voor het geweldige afscheid dat zij ons gegeven hebben. I. 1. van Esch en echtgenote De familie F. J. Snieders is op 1 april uit Boma voor verlof in Nederland aangeko men. De familie G. J. M. Witteveen kwam op 3 april voor verlof uit Lagos in Neder land aan. Uit Bujumbura arriveerde op 8 april de heer W. Grethe voor verlof in Nederland. De familie A. Nijhof is op 12 april voor verlof uit Vieux-Fort in Neder land aangekomen en inmiddels op 20 mei, na een kort verblijf in Toronto, weer naar St. Lucia teruggereisd. De heer en me vrouw W. I. C. A. van Staveren uit Mban- daka kwamen na een kort verblijf in Zuid- Afrika op 14 april voor verlof in Nederland aan. De familie L. A. P. Stoltenkamp is, na genoten verlof, op 15 april weer terug gekeerd naar Jakarta. De familie R. Uylen- hoet is op 17 april voor verlof uit Lagos in Nederland gearriveerd. De heer J. M. van de Sande is op 21 april uit Kisangani in Nederland aangekomen. De heer H. Böhmermann is, na enige maanden te zijn gedetacheerd bij Nigerian Breweries Ltd. te Lagos, sedert 27 april wederom werkzaam op het projectenbureau in Zoeterwoude. De familie A. van der Est is op 27 april naar Jordanië vertrokken. Sedert deze da tum vervult de heer Van der Est de functie van installation engineer bij Jordan Brewery Co. Ltd. in Zerka. De heer J. van Meel is op 1 mei voor verlof uit Boma in Neder land aangekomen. De familie F. N. Gla- vimans is na genoten verlof op 4 mei te ruggekeerd naar Kinshasa. Sedert 15 mei is de heer J. Duindam werkzaam als chef technische dienst bij Alsacienne de Bras serie in Straatsburg. Op 7 april jl. overleed te Rotterdam op 69-jarige leeftijd de heer C. J. Zijlmans, die tot zijn pensionering werkzaam was op onze vestiging al daar. Eveneens te Rotterdam is overleden, 85 jaar oud, de heer M. C. Regoort. Ook de heer Regoort heeft tot zijn pensionering de brou werij aldaar vele jaren gediend. Uit Bloemendaal ontvingen wij be richt van het overlijden op 6 mei jl., van de heer A. J. van Hoorn, die destijds werkzaam was op de vesti ging aan de Mauritskade te Amster dam. In Heerlen overleed op 9 mei j.l. de heer P. J. Roeks, tot aan zijn pen sionering eveneens werkzaam op de Amstel brouwerij. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 28