LANG GELEDEN IN ZOETERWOUDE Er zijn heel wat mensen in ons land die afstammen van de familie, die eens het slot van Zwieten in Zoeterwoude heeft bewoond. De fundamenten van dit kas teeltje zijn nog te vinden in het midden van de slotgracht op ons terrein, vlakbij het kantoorgebouw. Kort geleden ontmoetten wij één van deze nakomelingen, de heer H. van Zwieten uit Utrecht, die graag in het ver leden mag duiken om iets te weten te komen over zijn voorvaderen. Hij is thans gepensioneerd, maar hij heeft een druk leven achter de rug als graficus. Gezien zijn beroep was het voor hem niet zo moeilijk om het wapen van zijn familie geheel uit te werken aan de hand van een beschrijving, die hij ontving van een oudheidkundig instituut te Arnhem. Het prijkt nu bij hem in huis. Het meest op vallende aan dit stuk verleden is, dat het gesierd wordt door een drietal violen. Het blazoen wordt verder bekroond door een helm waarboven weer een haasje staat afgebeeld met een halsband. Af beeldingen van dieren kwamen vroeger veel voor op wapens en schijnen geen andere betekenis gehad te hebben dan dat de drager van de familienaam van de betreffende dieren hield of er misschien wel jacht op maakte. De drie violen kun nen een teken zijn, dat de Van Zwietens vroeger muzikaal waren, maar zeker is dit niet. De heer Van Zwieten maakte voor Vers van 't Vat deze (eenvoudige) uitvoering van het fa miliewapen. De heer Van Zwieten maakt er een ge woonte van om bijna elke boekhandel binnen te stappen waar oude boeken worden verkocht. Dit leverde hem eens een bladzijde op uit 'Het Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudhe den' dat ook een pagina wijdt aan het Huis te Zwieten. Hoe het ooit in die win kel in Kleef vlak over de grens bij Nijme gen is terechtgekomen, zal wel nooit meer achterhaald worden, maar interes sant is het te lezen hoe in de late Middeleeuwen het slot van hand tot hand ging door verkoop of schenking. Zo was het in 1424 dat Willem van Montfoorde en Van Zwieten, het kasteel verkocht aan zijn neef Boudewijn van Zwieten met daarbij 54 morgen land en alle manschappen, de kapel, 'zoo groot als kleijn, gelijk hij en zijne voorvaderen hadden bezeten'. Elf jaar later schonk deze Boudewijn zijn bezit 'uyt Puyre minne en liefde' aan Frank van Borssele, Graaf van Ooster- vant, Heere van Zuyd-Beveland, Van Vurne, Van Zuylen, enz. enz. in tegen woordigheid van zijn lieve Geselline, Vrouwe Jacob (of Jacoba), Hertoginne van Beijeren, Gravinne van Holland, enz. De ons allen bekende Jacoba van Beie ren heeft dus ook te maken gehad met het stuk grond waar nu onze brouwerij op staat, want tegen het einde van haar leven huwde zij met deze Frank. Waar nu bier gebrouwen wordt zal zij waarschijn lijk wel gewandeld hebben of op de val kenjacht zijn gegaan. Waarom deze Boudewijn zijn goederen zo goedgeefs wegschonk aan Frank is niet erg duide lijk, want onmiddellijk nadat de docu menten waren getekend, die dit mooie geschenk schriftelijk vastlegden, wer den 'zolemneele Brieven' getekend waarin stond dat Boudewijn alles weer terugkreeg als erfleen, hetgeen wil zeg gen, dat hij en zijn nakomelingen toch heer en meester in Zwieten bleven, al waren zij dan geen eigenaar. F v Huis te Zwieten. omstreeks 1646, een van de tekeningen van R. Roghman (1620—1686). 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 27