PERSONEELSVERENIGING HEINEKEN ZOETERWOUDE VOETBAL IN ZOETERWOUDE Na de overplaatsing van een belangrijk deel van het personeel van de Rotterdamse vestiging naar Zoeterwoude, zijn de coördinerende activiteiten van de overkoepe lende Personeelsvereniging Heineken Zoeterwoude (P.H.Z.) in eerste instantie verzorgd door de heer J. Jansen. Inmiddels is het verenigingsleven in Zoeterwoude dusdanig van de grond gekomen, dat het noodzakelijk werd geacht over te gaan tot de samenstelling van een da gelijks bestuur. In dit bestuur hebben zitting F. J. van Offeren (centraal secretariaat) C. I. van Rooijen (technische inkoop) H. R. Lourens (bedrijfstechnol. dienst): Mevr. S. M. Spijker (medische dienst) A. D. Langè (garagewerkplaats) Toegevoegd lid voor het lopende boekjaar Als adviserende leden treden de voorzitters van de diverse lokale verenigingen op. De reeds genoemde toename van de verenigingsactiviteiten kan nader geïllustreerd worden met de volgende cijfers: voorzitter secretariaat financiële zaken commissarissen J. Jansen (bedrijfsbureau) Tennisclub Voetbalclub - Tafeltennisclub Fotoclub Bridgeclub Hengelclub in oprichting: Indoortrainingsclub Badmintonclub Biljartclub Klaverjasclub Totaal, inclusief de clubs in oprichting 100 leden, voorzitter 60 leden, voorzitter 30 leden, voorzitter 31 leden, voorzitter 28 leden, voorzitter 70 leden, voorzitter 40 leden, coördinator 20 leden, coördinator 15 leden, coördinator 16 leden, coördinator W. F. N. Malcorps P. Raaphorst H. Klein G. van Puffelen W. F. N. Malcorps J. Zwijnenburg D. Berghout J. H. Voogel B. van Dijk F. H. J. Heijneman 410 leden, hetgeen op een totale personeelsbezetting van ongeveer 850 man een respectabel aantal ge noemd mag worden. In samenwerking met de lokale verenigingen, streeft de P.FI.Z. naar versterking van de onderlinge banden binnen de werkgemeenschap Zoeterwoude. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan het leggen van contacten met het bedrijfsleven in de regio Leiden. Mogen wij dit artikel over het verenigingsleven in Zoeterwoude besluiten met een oproep aan hen, die nog niet in verenigingsverband actief zijn, zich bij een van de bestaande verenigingen aan te sluiten? Sommige verenigingen kunnen best enkele leden gebruiken! De bestaande hengelvereniging Rotterdam is inmiddels naar Zoeterwoude over geheveld, met dien verstande dat Zoeterwoude de belangen van de Rotterdamse leden blijft behartigen totdat er in Rotterdam een afzonderlijke vereniging wordt opgericht Zaalvoetbal Het zaalvoetbalelftal van „Van Olffen BV" heeft be slag gelegd op de kampi oenstitel in de 2e klasse A van de bedrijfsvoetbal competitie voor Zwolle en omstreken. Een goede prestatie, waar voor onze gelukwensen uitgaan naar coach Wa genvoort en zijn spelers. Veel succes volgend sei zoen in de eerste klasse! Elf trainees, afkomstig van overzeese met Pleineken ge associeerde brouwerijen en evenzovele sportieve mede werkers van de centrale kwa liteitsdienst van Zoeterwoude vormden de teams, die op dinsdag 13 april jl., onder lei ding van de heer J. de Graaf, op het veld van St. Bernardus eikaars krachten maten in een vriendschappelijke voetbal wedstrijd. Drs. J. Gombert verrichtte, om half vijf precies, met een ferme uithaal de af trap. Ondanks de betere tech niek en de grotere loopsnel heid van de bezoekers, die echter voor het eerst met el kaar in een team speelden, was reeds na tien minuten de score 30 in het voordeel van de thuisclub. In de twee de helft kwam daar nog een doelpunt bij en lange tijd leek het of 40 de eindstand zou worden, tot de gasten, kort voor tijd tegenscoorden en zodoende de eer nog wisten te redden. Na de wedstrijd werd het vriendschapelijk treffen nog enige tijd gezellig voortgezet in het clubhuis. Op de foto's ziet u de beide elftallen broe derlijk bijeen, de aftrap door de heer Gombert en een van de vele spectaculaire spelmo menten. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 25