FOTQ VAN DE MAAND 100 MILJOENSTE FLESSEN- DRAGER Voetbalvereniging Zoeterwoude in opmars Wisseling in redactiecommissie De foto van de maand april is van J. Klomp, groep Junioren. Hij werd gemaakt op Ibiza en stelt een molen met zes wieken voor. De film werd normaal ontwikkeld, waarna so- larisatie is toegepast. Vervolgens heeft Klomp de opname diapositief afgedrukt. Het resultaat van zo'n bewerking is dat alle grijstinten weg vallen en dat alleen de diepzwarte overblijven. Technisch is deze foto uitstekend, was het oor deel van de jury, terwijl ook de beeldvulling (door de zes wieken) goed te noemen is. Een opmerking hierbij: niet iedere foto is geschikt voor een dergelijke me thode. Fotoclub Heineken Rotterdam Op 21 april jl. vond in de „koperen ketel" te Zoeterwoude de overhandi ging plaats van een plastiek, aange boden door Mead Verpakking B.V. aan Heineken ter gelegenheid van de le vering van de 100 miljoenste flessen- drager. Deze dragers worden gebruikt voor het verpakken van zes export- flessen, waarna vier van deze eenhe den worden verpakt in een omdoos. In zijn toespraak beklemtoonde de heer J. B. C. Broos, verkoopdirecteur van Mead Verpakking B.V., onder meer de noodzaak bij een „lastige" klant als Heineken, een goede relatie op te bouwen en in stand te houden. Dergelijke afnemers houden de acti viteiten levendig. De heer Broos bedankte voor de pret tige samenwerking en sprak de hoop uit, dat ook in de toekomst deze zal voortduren. Hierna overhandigde hij een reuze drager aan de heer J. P. M. Annegarn. In zijn dankwoord haalde deze de goe de samenwerking aan tussen de twee bedrijven, die vooral bleek bij optre dende moeilijkheden zoals energie crisis, schaarste, grote vraag en der gelijke. De heer Annegarn bedankte voor de originaliteit van het cadeau, een plastiek vervaardigd uit oude cli- ché's gebruikt voor het bedrukken van Heineken 6-flessendragers. Een gezellig samenzijn besloot deze bijeenkomst. Op 27 november 1975 werd de Heine ken Voetbalvereniging Zoeterwoude H.V.Z., opgericht. Het bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter P. M. A. Raaphorst, penningmeester J. H. Voogel, secretaris W. J. B. Dierijck, wedstrijdsecretaris L. Slappendel, algemene zaken J. H. Ossevoort. Er werd gestart met 20 leden. Nu, vijf maanden later, heeft de vereniging 46 leden en twee ondersteunende leden. Doordat we sinds kort gebruik kunnen maken van de schitterende accommo datie op het terrein, stijgt het aantal leden nog steeds. Ook andere clubs is het niet ontgaan dat we over zo'n prachtig voetbalveld beschikken. Velen hebben reeds ver zocht tegen ons te mogen spelen. De eerste wedstrijd is al gehouden, en wel tegen de gemeente Alphen a/d Rijn, van welke ploeg wij met 21 wonnen. Daarna werden nog wedstrij den gespeeld tegen onder meer Oost hoek Beton, Vredestein Goodrich, Schuybroek Antwerpen, A.B.N. Rot terdam en de firma Jonker. De training is iedere maandag, aan vang 17.00 uur. Wedstrijden worden gespeeld op woensdagavond en op zaterdagmorgen. De kleuren van het tenue zijn: een groen shirt, zwarte broek en groene kousen. De contributie bedraagt 3,50 per maand en wordt automatisch van het salaris ingehouden. Nieuwe leden worden gaarne inge schreven door de secretaris, kamer I.1.12. W. J. B. Dierijck De heer Annegarn hoofd produktie-inkoop, (midden), met respectievelijk links en rechts op de foto de heren Broos en Kint van Mead B.V. Op de voorgrond de reuzedrager met daarboven het plastiek. Met ingang van 1 juni 1976 heeft de heer J. Siep de plaats ingenomen van de heer W. H. Koimans in de redac tiecommissie. Namens de di visie internationaal maakte de heer Koimans deel uit van ons team. Nu hij ons om func tionele redenen heeft moeten verlaten, dankt de redactie commissie hem van harte voor het vele dat hij geduren de meer dan vijf jaar voor Vers van 't Vat heeft gedaan. De heer Siep verwelkomen wij gaarne in de redactie commissie. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 24