G. P. van Berkel Th. J. G. Pas De heer Koning begon destijds in de bottelarij, werd later overgeplaatst naar de boenplaats en is sinds 1971 werk zaam bij de interne dienst. Samen met twee van hun zoons, van wie één ook op de brouwerij werkzaam is, werden de heer en mevrouw Koning in de lunchkamer ontvangen door de heren ir. P. E. Röhrig, H. A. Hesse, A. Koornstra, P. E. Jansen, F. L. M. van Scher- penseel en mevrouw W. S. Wohlgemuth, respectievelijk produktieleider, hoofd interne dienst, assistent interne dienst, chef personeeldienst, medewerker en medewerkster plaatselijke personeeldienst. Nadat de heer Röhrig hem het eremetaal had opgespeld, werd de jubilaris toegesproken door de heer Hesse, die hem tevens de envelop overhandigde. In de raadskelder werd de familie Koning door de daar aan wezige collega's met applaus ontvangen. De heer Koorn stra overhandigde het cadeau namens het personeel, een prachtige 'wereldontvanger' met precies evenveel knoppen als het aantal dienstjaren van de jubilaris. Na diens dank woord volgden de gelukwensen van de collega's, evenals die van ir. R. W. Welmers, de bedrijfsleider van de beide Amsterdamse vestigingen, die ondanks de viering van een 40-jarig jubileum aan de Mauritskade toch nog gelegenheid had gevonden de heer Koning te komen feliciteren. Veertien jaar jong stapte de heer G. P. van Berkel destijds op 22 mei 1936 voor de eerste maal de brouwerij aan de Mauritskade binnen. Hij werd tewerkgesteld in de bottelarij en kon het daar met de toenmalige baas Fokke goed vinden. Enige jaren nadien volgde overplaatsing naar de gistkelder. Hier werkte hij twaalf jaar in ploegendienst en maakte de tijd mee dat de tanks bij kaarslicht werden gereinigd. Na nog vier jaar in de lagerkelder te hebben gewerkt kwam hij in 1958 terug in de bottelarij als lorrierijder. In deze functie inmiddels behorende tot de afdeling belading maakte hij zijn veertig jaren vol. De heer Van Berkel met een van de caudeaus die hij op de recep tie, 21 mei jl., ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum ontving. Rechts op de foto mevrouw Van Berkel. Om deze langdurige staat van dienst te herdenken, werd de jubilaris, vergezeld van zijn gezin, op vrijdag 21 mei 1976 door de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, in de raadskamer ontvangen. In gezelschap van mevrouw S. van Kooten-Pinke medewerkster plaatselijke personeeldienst, en de heren A. A. Binnenkade, wachtchef belading, H. van de Pal, medewerker plaatselijke personeeldienst en M. Brouwer en F. J. Kristel, van het jubileumfonds, werden hier vooral de prettige voorvallen uit de voorbijgegane jaren nog eens voor het voetlicht gehaald. De officiële huldiging vond hierna in de Gijsbreghtkelder plaats. Ten aanhore van een groot aantal belangstellenden sprak eerst de heer Welmers. Hij dankte de heer Van Berkel voor zijn inzet, trouw en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de nog te halen 50 dienstjaren in gezondheid bereikt mogen worden. Na ook mevrouw Van Berkel dank te hebben gebracht voor haar „bijstand" tooide hij de jubilaris met de speld met diamant. De heer Binnenkade, zelf ook een 40-jarige", voerde hierna het woord en liet op humoristische wijze de veertig jaren de revue passeren. (Was het vroeger dan toch ge zelliger??) Hij overhandigde de envelop met inhoud. Namens de collega's sprak de heer J. Muller zijn dank uit voor de collegialiteit, die de jubilaris kenmerkt. Als blijk van waardering overhandigde hij een cadeau. Tot slot sprak de heer F. J. Kristel namens het jubileum fonds zijn felicitaties uit en overhandigde hierbij de be kende envelop. Velen maakte hierna van de gelegenheid gebruik om „Puck" met zijn jubileum geluk te wensen. Het gezin Van Berkel, op de achtergrond, met zijn gastheren in de raadskamer. Op 21 mei 1976 werd in aanwezigheid van vele personeels leden en oud-collega's in de kantine van de Schiedamse vestiging het 25-jarig jubileum gevierd van de heer Th. J. G. Pas. De jubilaris en zijn familie werden ontvangen en toege sproken door de heer M. Speelman, chef afdeling planning control groep Gedistilleerd Wijn. Na verschillende functies binnen het concern te hebben vervuld waaronder assistent op het bedrijfsbureau, werd de jubilaris medio februari aangesteld als administratief mede werker planning control te Schiedam. De heer W. van der Burgh, korte tijd daarvoor zelf zilveren jubilaris, sprak namens de oud-collega's uit Zoeterwoude enkele woorden en overhandigde de jubilaris een cadeau onder couvert en bood diens echtgenote een boeket bloe men aan. Namens het personeel werd het woord gevoerd door me vrouw A. Swaerdens, die de jubilaris het Grote Dranken- boek van Elsevier overhandigde. Nadat de jubilaris had bedankt voor de gesproken woorden, de belangstelling en de cadeaus, maakten de aanwezigen van de gelegenheid gebruik de heer Pas geluk te wensen, waarna nog een gezellig samenzijn volgde. De heer Pas vierde, eveneens op 21 mei jl., in Schiedam zijn 25- jarig jubileum. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 23