Afscheid B. T. M. Nieuwenhuyse Afscheid J. J. J. van Esch Pensionering G. J. Kers Bij zijn afscheid op 28 ajril ji. ontving de heer Nieuwenhuyse uit handen van de heer Eisthout een Zaanse klok. Na ruim twintig dienstjaren nam de heer B. T. M. Nieuwen huyse op 28 april jl. wegens pensionering afscheid van de brouwerij aan de Mauritskade. Daar de heer Nieuwenhuyse al enige jaren wegens ziekte niet meer werkt, had dit afscheid op zijn verzoek een een voudig karakter. Met zijn familie werd de scheidende medewerker door de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, in de commissarissen- kamer ontvangen. Hierbij waren tevens aanwezig mevrouw S. van Kooten-Pinke, medewerkster plaatselijke perso- neeldienst, de heren Ph. Fröhlich, toen chef bedrijfs bureau, P. N. Elsthout, medewerker bedrijfsbureau, P. E. Jansen, chef van de personeeldienst, en M. Brouwer, bouw kundige werkplaats. Op ongedwongen wijze werden de achterliggende jaren nog eens doorgenomen. Hierbij bleek dat de heer Nieuwen huyse al die tijd werkzaam is geweest als tijdschrijver, aan vankelijk in de werkplaatsen, later op het bedrijfsbureau. In de raadskamer vond vervolgens het afscheid plaats. Als directe chef sprak de heer Elsthout woorden van dank voor de verrichte diensten en de collegialiteit. Namens de col lega's en het personeel bood hij een Zaanse klok aan. De heer E. de Geest, chef meet- en regeltechniek, en de heer L. J. B. Koch, mechanische werkplaats, spraken even eens woorden van erkentelijkheid. De heer Brouwer over handigde namens het jubileumfonds een envelop met inhoud. In zijn dankwoord liet de heer Nieuwenhuyse uitkomen zeer getroffen te zijn door de grote belangstelling. Van de gelegenheid om de heer Nieuwenhuyse de hand te drukken maakten velen gebruik. Op 29 april vond in de bedrijfskantine van de brouwerij te 's-Hertogenbosch het afscheid plaats van de heer J. J. J. van Esch. De heer Van Esch behoort tot de „pioniers" van de Bossche brouwerij. In augustus 1957, een jaar vóór de opening, trad hij in dienst bij Heineken. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij in de bottelarij gewerkt, waar hij niet alleen als een harde werker, maar bovenal als een gewaardeerd collega bekend stond. Zowel de bedrijfsleider, ir. A. K. E. ten Bruggen Cate als de Een van de Bossche pioniers", de heer Van Esch, kreeg bij zijn afscheid op 29 april jl. onder meer de naamplaat van een van de pasteurs als herinnering mee naar huis. chef bottelarij, de heer J. Peet, legden hierop in hun toe spraken de nadruk. De heer Peet wees er verder op dat maar weinigen de opbouw en groei van de brouwerij in Den Bosch van zo nabij hebben meegemaakt als de heer Van Esch. Om hem hieraan een blijvende herinnering te geven, overhandigde de heer Peet aan de heer Van Esch de grote naamplaat die op de Barry Wehmiller pasteur van colonne 3 heeft gezeten. De „loopbaan" van deze machine, waaraan de heer Van Esch zeer lang gestaan heeft, viel ongeveer samen met de duur van zijn dienstverband. Op de geanimeerde receptie kwamen talloze collega's en bekenden de heer en mevrouw Van Esch de hand drukken. Graag willen wij hen ook vanaf deze plaats nog vele ge zonde jaren toewensen. Op 29 april nam de heer G. J. Kers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van Van Olffen B.V., na 23 jaar op de afdeling verkoop binnendienst werk zaam te zijn geweest. Tijdens de ontvangst bij de heer J. Rijks, belast met de dagelijkse leiding van onze vestiging te Hattem, werden in aanwezigheid van onder meer de heer J. Knijnenburg, alge meen verkoopleider, oude herinneringen opgehaald. Beide heren overhandigden de heer Kers een cadeau. Tijdens de receptie in de kantine, waar velen aanwezig waren om de scheidende heer Kers de hand te drukken, werd hij toegesproken door de heer j. D. van de Werven, hoofd personeelszaken en de heer H. Peek, hoofd verkoop binnendienst, waarbij laatstgenoemde enige geschenken namens het personeel overhandigde. De heer Kers sprak zijn welgemeende dank uit, waarna de belangstellenden nog geruime tijd gezellig bijeen bleven. De heer Kers toont een van de geschenken die hij bij zijn pensio nering, eveneens op 29 april jl., ontving. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 20