MEDEDELING DIVISIE NEDERLAND Poster van de voorplaat Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om van de foto op de voorpagina een poster (drukwerk) op het formaat 60x60 cm te bestellen. Indien tenminste duizend bestellingen binnenkomen, zal de prijs ongeveer vier gulden per stuk zijn. Uw (voor lopige) bestelling gaarne schriftelijk in dienen bij de redactie, vóór 15 augus tus 1976. Bij de voorpagina: Onze vierpaarden kregen onlangs nieuwe tuigen 'aangemeten', die speciaal voor hen werden vervaardigd bij de Am sterdamse firma Wanders. Rechts op de foto de jongste aanwinst, de vos Gé, met naast hem Rein. Zie ook pag. 10 en 11. Bij de achterpagina: Deze maand was het, om precies te zijn op 21 juni, vijfentwintig jaar geleden dat het Vru- mona-bedrijf door prof. dr. A. H. M. Albregts, minister zonder portefeuille, belast met de produktieverhoging, officieel werd geopend. Alle gasten kregen een op bijzondere wijze verpakt flesje Si-Si als herinnering. 27STE JAARGANG 4/76 JUNI PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN-CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. A. Lodeweegs Mej. P. A. M. Reijnders VASTE MEDEWERKERS: Mej. H. D. van den Steenhoven R. G. H. Elfrink REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle J. E. M. Bruning Mr. D. P. de Graaf Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): F. L. M. van Scherpenseel Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam (Crooswijksesingel): B. G. W. M. Kerstel Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Den Bosch: Mevr. R. van Eekert Zwolle: L. J. van Rhijn Bunnik: J. H. Havekes Zoeterwoude: H. Klein Leeuwarden: B. W. Siemens Hattem: A. J. Voortman Aangezien de uitvoerende werkzaam heden op het gebied van personeels zaken en de contacten met zowel de interne- als de externe overlegorganen in toenemende mate de aandacht vra gen van de leiding van de divisie Ne derland, is besloten over te gaan tot de instelling van een directoraat per soneelszaken divisie Nederland. De leiding hiervan zal berusten bij een groepsdirecteur, wiens taak het zal zijn om: middels de beide personeelscoör- dinatoren van de divisie zorg te dragen voor het uitvoerende ge deelte van het arbeidsvoorwaar denbeleid binnen de divisie; het voorzitterschap te vervullen van de locale ondernemingsraden bij de brouwerijen; contacten te onderhouden met de concern stafdienst personeelszaken inzake vorming van het personeels beleid en de bewaking van de daar uit voortvloeiende functionele aan wijzingen binnen de divisie Neder land. De raad van bestuur heeft de heer G. T. Kleiberg verzocht de functie van groepsdirecteur personeelszaken di visie Nederland met directe ingang te willen vervullen, naast zijn functie als groepsdirecteur Vrumona. In de loop van het komende boekjaar zal worden bezien of ook op langere termijn mogelijk is een dergelijke dub belfunctie te vervullen. Met deze organisatievorm wordt be oogd binnen de divisie Nederland meer centrale aandacht te geven aan per soneelszaken alsmede een betere over gang te bewerkstelligen van de be leidsvormende naar de uitvoerende werkzaamheden op dit terrein. Met de commissie uit de centrale on dernemingsraad, die indertijd advies heeft uitgebracht over de aanpassing van de personeelszakenorganisatie bij de concernstafdienst en de divisie Nederland, is het bovenstaande be sproken. Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstaf dienst Public Relations, tel. 020-702257. lilkUl Pagina: 1 De beide vossen in hun nieuwe gareel 2 Colofon en inhoud 3 Uitreiking Dr. H. P. Heineken prijs 5 Verkiezingen ondernemingsra den; nieuwe plaatselijke raden 8 Heineken Special Export nu ook in Engeland; Zevende Technische conferentie Verre Oosten groep 9 Nieuw licentiecontract voor Hei neken in Noorwegen; Noorse reclameprijs in 1976; Anchor wint de Gombert cup 10 Nieuwe tuigage voor onze paar den 12 Hoge beloning voor simpel idee; Ideeën blijven binnenstromen 13 De uitschieters 14 J. H. van Leeuwen: Een leven vol bierpoëzie 17 Introductie nieuwe Tenido; Ope ning drankenhandel Breda; Start Jutteractie; Onderscheidingen voor Seven-Up 18 Jubilea en pensioneringen 24 Verenigingsnieuws; 100 miljoen ste flessendrager; Wisseling in de redactiecommissie 27 Lang geleden in Zoeterwoude 28 Kroniek 30 Proost. Gevatheden 32 Historische foto Vrumona Kopij en foto's voor het volgende nummer dienen uiterlijk 7 juli in het bezit van de redactie te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 2