A. N. Raadsen T. Notenboom ±J) J. F. Bisschop Op 9 april jl. her dacht de heer Bis schop, thuis, zijn 40-jarig jubileum. Het cadeau onder couvert was bedoeld om hem in staat te stellen zijn foto-apparatuur uit te breiden. Nadat de heer A. Th. de Rooy, chef garage, zijn gelukwen sen en die van de collega's van de vestiging Den Bosch had aangeboden, besloot de heer J. Kasteelen, namens het garagepersoneel van Zoeterwoude, met een geestige toe spraak en het aanbieden van het cadeau van de afdeling. Daarna kreeg een ieder de gelegenheid de jubilaris te feli citeren. In zijn dankwoord zei de heer Notenboom bijzonder erken telijk te zijn voor de fijne dag, die hem was toebereid, voor de belangstelling, de plezierige toespraken en de cadeaus. Zilveren jubilaris Notenboom en zijn vrouw tijdens de bijzonder geanimeerde receptie, eveneens op 9 april jl. In de eerste helft van april werd in Rotterdam voor de tweede maal binnen een week een 40-jarig jubileum ge vierd. Op 12 april jl. was het de feestdag voor de heer A. N. Raadsen, die vergezeld werd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De heer P. Bol, directeur informatieverwerking, hield zijn toespraak gedeeltelijk in onvervalst Alblasserwaards, een dialect waarmee de jubilaris en zijn vrouw goed vertrouwd zijn. Om stof tot spreken te vinden was de heer H. J. Sloot, hoofd landelijke interne dienst, in de „stoffige" dossiers gedoken. De heer Raadsen trad in dienst tijdens de crisisjaren en begon in de bottelarij. Hoewel hij het grootste gedeelte van zijn loopbaan als chauffeur dienst heeft gedaan, werkte hij ook enkele jaren in de gist- en in de tapkelder. De laatste tijd versterkt de jubilaris de gelederen van de interne dienst te Rotterdam. Het zilveren jubileum van de heer T. Notenboom, dat offi cieel op 11 april was gedateerd, werd op 9 april in Zoeterwoude gevierd. De jubilaris, die vanaf zijn indiensttreding in de garage werkzaam is, thans als chef garage, werd tijdens de recep tie in De Hooiberg door de bedrijfsleider, ir. W. F. Schipper, toegesproken en vervolgens met de zilveren jubileumspeld gedecoreerd. Het woord was daarna aan de chef werk plaatsen, de heer H. J. Bolland. Hij prees de jubilaris omdat deze altijd opgewekt is, goede kwaliteiten, niet alleen als monteur maar ook als timmerman bezit en bovendien nog een bekwaam E.H.B.O.'er is als dat zo uitkomt. Uit de grote opkomst bleek wel, aldus de heer Bolland, dat de jubilaris bijzonder gezien is. De heer J. F. Bisschop herdacht op 9 april 1976 de dag dat hij veertig jaar geleden in dienst trad van de brouwerij aan de Mauritskade. Al die jaren was de jubilaris werkzaam in de bottelarij. Daar hij al enige jaren om gezondheidsredenen thuis verblijft, zocht een deputatie hem op, teneinde dit jubileum luister te geven. Mevrouw S. van Kooten-Pinke, medewerkster plaatselijke personeeldienst, en de heren P. Drost, J. Fien, L. M. Slis- ser, groepsleiders respectievelijk verpakken, intern trans port, verpakken en H. de Vries, intern transport, brachten namens de brouwerijgemeenschap de felicitaties over. Te midden van de familie sprak de heer Drost een toepasse lijk woord en speldde de gouden speld met diamant op. Mevrouw Van Kooten overhandigde de gebruikelijke enve lop en het cadeau van het jubileumfonds. De heer Fien bood een prachtige plantenbak aan alsmede een cadeau namens de oud-collega's. Het was een gezellige middag ten huize van de jubilaris. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 18