OPENING DRANKENHANDEL PRIEM-ERIS B.V. TE BREDA TENIDO, NIEUW, EN REGELRECHT UIT SPANJE SEVEN-UP JUTTERACTIE 1976 SEVEN-UP: PROFICIAT VRUMONA! Vrumona is bekroond door The Seven- Up Company voor de bijzondere presta ties die geleverd zijn op het gebied van de verkoop en het behalen van een be langrijk marktaandeel. Voor hen die binnen deze maat schappij en frisdrankenindustrie in zijn totaliteit werkzaam zijn, betekent de be kroning een erkenning van een presta tie-niveau, dat karakteristiek is voor een elitegroep", zei Charles B. Thies, pre sident-directeur van Seven-Up Interna tional Inc. Gezien de cijfers is dit juist, want er wa ren maar 18 Seven-Up bottelaars van de 180 in de wereld, die op deze wijze voor het voetlicht werden gehaald. Maar er was nog een bekroning wegge legd voor Vrumona, die eveneens afkom stig was van Seven-Up. Vrumona ontving ook een prijs voor de kwaliteit van de aldaar gemaakte Seven-Up. Deze wordt toegekend na een onderzoek dat voor namelijk is gericht op de bottelarij zelf en van de monsters, die uit het pro- duktieproces en uit de distributiekanalen zijn genomen. De bekroning is des te meer waardevol daar de eisen bijzonder hoog zijn. Op 7 april j.l. werd door de burgemeester van Breda, ir. W. J. L. J. Merkx, het nieuwe pand van onze Drankenhandel Priem-Eris B.V. te Breda in bedrijf gesteld. De totale oppervlakte beslaat 13.000 m2, waarvan 3.750 m2 is bebouwd. De Drankenhandel neemt daarvan V3-deel in beslag, in het resterende gedeelte wordt de depót-functie uitgeoefend. Aan de opening werd luister bijgezet door een tweetal muziekkorpsen en een majorette-peloton, terwijl de komst en het vertrek van de burgemeester werden gemarkeerd door een tweetal kanonschoten. Enkele honderden afnemers, collega's en relaties bezochten de ter gelegenheid van de opening gegeven receptie. Van deze heuglijke gebeurtenis was aan het Bredase pu bliek tevoren kond gedaan door het inzetten van de span- wagen, die getrokken door vier brouwerspaarden in het Bredase straatsbeeld iets terugbracht van de romantiek die van oudsher zo nauw verbonden is met het brouwers- en bierhandelsvak. Enige tijd geleden is de nieuwe Tenido sherry op de Nederlandse markt ge ïntroduceerd. Er is hier sprake van een volkomen vernieuwde verschijning. Het enige dat nog aan de oude Tenido herinnert is de naam. Om te beginnen is de kwaliteit van de sherry verbe terd, een kwaliteit die wordt gegaran deerd door het sherryhuis Garvey, een van de grootste sherry- en brandy- concerns ter wereld. Belangrijk is ver der dat Tenido-nieuwe-stijl in Spanje wordt gebotteld en dus op fles mét garantiezegel wordt geïmporteerd. In verband met het feit, dat Tenido nu in Spanje gebotteld wordt is de groene fles vervangen door het daar gebrui kelijke donkerbruine type. Omdat ook het etiket een andere vorm heeft ge kregen, verfraaid en in overeenstem ming gebracht is met de kwaliteit van de sherry, heeft Tenido ook uiterlijk een totale vernieuwing ondergaan. De drie typen zijn nu, door de kleur van het etiket, eenvoudig van elkaar te onderscheiden: het etiket van Teni do medium is wit, dat van Tenido dry is groen, terwijl Tenido cream aan het bruine etiket te herkennen is. Vooral bij het gebruik in de horeca-sector, waarvoor de nieuwe Tenido speciaal is geselecteerd, is deze kleur-, en dus smaakaanduiding, bijzonder duidelijk. Tenido-nieuwe-stijl wordt geïmpor teerd door onze wijnhandel, Reuchlin B.V., te Rotterdam. Op vrijdag 2 juli aanstaande gaat de Seven-Up Jutteractie 1976 in Callants- oog van start. Tot en met 11 augustus reist de unieke Seven-Up karavan langs 24 stranden. Op elk strand wordt de strandjutter actie gehouden en alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen hieraan mee doen. Twee weken voordat de karavaan in een bepaalde plaats komt zullen daar door een speciaal team displays wor den geplaatst in de levensmiddelen zaken en posters op alle in het oog springende plaatsen (waaronder cam pings) worden opgehangen. Eén dag van tevoren komt de speciale Seven-Up geluidswagen (een rijdend Seven-Up blik), die de jeugd oproept om aan de Jutteractie mee te doen. Op de dag zelf verzamelen de deelne- mertjes zich om 14.00 uur op de af gesproken plaats. Daar stellen de kin deren zich op in een lange rij van de waterkant tot aan de duinrand en nadat zij de Jutterpet en Jutterzak ontvangen hebben loopt iedereen achter de Seven-Up Duck (het amfibie-voertuig) aan en maken zo een groot gedeelte van het strand schoon. Aan het eind van het Jutterstrand be vindt zich het Seven-Up Schatgraaf- gebied. De verborgen schatten zijn blikjes Seven-Up, elk met onderop een kleurstip. Zo'n stip vertegenwoordigt een prijs. Het prijzenpakket is zeer ruim en bestaat uit onder meer strand ballen, sjoelbakken, tenten en voet balspelen, terwijl de hoofdprijs een fiets is Na afloop van de prijsuitreiking ont vangen alle deelnemers een bekertje Seven-Up. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 17