Veel liefhebbers van goed bier op welvarend Nieuw-Caledonië Als we iets horen over eilanden in de Stille Zuidzee dan denken we meestal nog, dat uitsluitend landbouw en stam tradities het leven daar bepalen. Maar op Nieuw-Caledonië, een eiland ten oosten van Australië, met een oppervlakte vaji ongeveer 20.000 km2, is dat niet het ge val. Van overheersend belang voor de eco nomie zijn de open nikkelmijnen. Het erts wordt ter plaatse gesmolten en daarna wordt het nikkel verscheept naar bestemmingen over de hele wereld. Zoals wij ongeveer een jaar geleden reeds vertelden, is Nieuw-Caledonië een Franse kolonie geweest. Thans heeft het de status van Territoire d'Outre Mer, deel uitmakende van Frankrijk maar met een eigen lokaai bestuur. De bevolking is heterogeen en bestaat onder meer uit Melanesiërs (dat zijn de oudste bewo ners), Polynesiërs en Indonesiërs. De Melanesiërs en de Fransen vormen de grootste bevolkingsgroep. Totaal telt de bevolking ongeveer 120.000 zielen. Zij kennen Heineken als het belangrijk ste biermerk, want 70 procent van de markt is geïmporteerd Heineken bier. Over het nieuwe kantoor, annex distri butiecentrum van onze zeer actieve agent Edouard Rabot, hebben wij u on langs bericht. Naast import van Heine ken is ons concern echter ook bij andere activiteiten op Nieuw-Caledonië betrok ken. Toen namelijk in 1972 Albra in het concern kwam, bleek zij een belang te hebben in een plaatselijke brouwerij te Noumea, de hoofdstad van Nieuw-Cale donië. De gang van zaken bij deze brouwerij was ongunstig, mede doordat een con currerende groep uit Parijs, de Brasse ries Glacières de l'lndochine, ter plaatse een nieuwe brouwerij in bedrijf stelde. Al spoedig bleek, dat er voor twee brou werijen op Nieuw-Caledonië geen plaats was, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een fusie, waarbij de produktie werd ge concentreerd in de nieuw gebouwde Geheel links de production-manager, de heer K. W. Forster, en uiterst rechts de directeur administratie, de heer Ft. Succo. Tussen hen in de ongeveer 40 personen, die allen werk zaam zijn bi] de Grande Brasserie de Nouvel- le-Calédonie. De nieuwe brouwerij in Noumea. brouwerij, bekend onder de naam Gran de Brasserie de Nouvelle-Calédonie. Het beheer van deze brouwerij is in handen van ons concern. In deze brouwerij wordt behalve bier met als belang rijkste merk Number One ook limona de geproduceerd onder het merk Kick. Daarnaast wordt Schweppes in licentie gemaakt. Binnenkort zai Pepsi-Cola aan het as sortiment worden toegevoegd. Door deze nieuwe ontwikkelingen be schikken wij in dit gebied thans over een brouwerij annex limonadefabriek, die binnen afzienbare tijd rendabel kan werken en mede hierdoor kunnen wij, ook op lange termijn, de Heineken-afzet veilig stellen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 8