[*1 figj I ff "ALUMINIUM SCHROEFSLUITINGEN Na het overzicht van de fabricage van kroonkurken, volgen hierna nog enkele bijzonderheden over de sluiting voor li monade-, wijn- en gedistilleerdflessen. Zoals bekend is, werden vroeger de flessen voor wijn en gedistilleerd geslo ten met een kurk, al of niet met een me talen capsule er overheen. Doordat de produktiesnelheden in de bottelarijen opgevoerd werden en de kurk, die van de beste kwaliteit moest zijn, schaars werd, ging men ertoe over steeds meer flessen voor wijn en gedistilleerd te voorzien van een aluminium schroefdop met een inlage. Ook voor de grote limo- nadeflessen wordt de laatste jaren voor namelijk déze sluiting gebruikt. De aluminium schroefsluitingen worden in zeer veel maten en uitvoeringen ge maakt. In grote lijnen kunnen we de vol gende categorieën onderscheiden: A. sluitingen voor koolzuurhoudende dranken, bijvoorbeeld limonade: B. sluitingen voor niet-koolzuurhou- dende dranken, zoals wijn en gedistil leerd; C. speciale sluitingen met lange rok: voor gedistilleerd de zogenaamde Stel- cap-sluiting. Tot categorie A behoren de doppen, die bij Vrumona op de „fles zonder klach ten", zoals voor Sisi, Seven-Up, Pepsi- Cola en Royal Club gebruikt worden. Deze doppen zijn voorzien van een kraalrand aan de onderzijde, hetgeen betekent dat de fles niet is „verzegeld". Deze drukhoudende sluiting wordt ook geleverd in de zogenaamde Pilferproof uitvoeringen dat wil zeggen dat zij aan de onderkant voorzien is van een verze gelingsband, die losscheurt als de dop losgedraaid wordt. Het Engelse woord „to pilfer" betekent kapen, gappen. Pil ferproof wil dus zeggen, „beveiligd" te gen diefstal en ook tegen vervalsing van de inhoud van de fles. De in dit geval gebruikte inlage bestaat uit een kunststof, die vergelijkbaar is met die van de kroonkurken. In categorie B horen de doppen thuis, die voor wijn en gedistilleerd gebruikt worden. Zij zijn al tijd Pilferproof, omdat in Nederland de Drankwet dit voorschrijft. Deze zijn voorzien van een kurkschijf met een kunststoffolie als inlage. De categorie C, ht de zogenaamde Stelcaps, zijn in princi pe gelijk aan B, maar zijn altijd hoger, waardoor een dikwijls fraaie decoratie op de zijkant van de dop aangebracht kan worden. Zij worden in hoofdzaak voor gedistilleerd gebruikt. Tenslotte gaan wij nog even in op de fabricage methoden en de sluitingswijze van deze doppen. Drukkerij De platen aluminium worden aan de ene kant bedrukt en aan de andere zijde voorzien van speciale laklagen, hetgeen in principe op dezelfde wijze geschiedt als voor de kroonkurken. Stamperij Dit is evenals bij de kroonkurken een bewerking die zeer nauwkeurig moet geschieden omdat de hoogste eisen aan de maatvoering gesteld worden, terwijl ook het aluminium zwaar belast wordt tijdens de vervorming van een vlak plaatje tot een cilindrische dop. Voor de Stelcap, die soms een lengte heeft van tweemaal de middellijn, moet dit pro- duktieproces dan twee of drie keer ge schieden. Wij hebben nu dus een capsule met een cilindrische zijwand. De volgende be werking is die van het profileren. Profileringsmachine Hierin worden de capsules in roterende machines gevoerd, waarbij ieder exem plaar op een houder, die zelf ook draait, door de machine gaat. Nu worden op de zijkant verschillende groeven en de kar teling aangebracht. Ook wordt hier de Pilferproof verzege lingsband gevormd door horizontale sleuven in het materiaal te snijden, die gescheiden worden door zogenaamde bruggen, terwijl ook verticale groeven worden aangebracht. Het zal duidelijk zijn dat deze bewerking ook weer de ui terste nauwkeurigheid vraagt, daar de maat en de vorm van de insnijdingen en de groeven bepalend zijn voor de goede werking tijdens het openen van de fles. Hier wordt gewerkt met toleranties van een honderdste millimeter. Assemblage Hierna volgt het inbrengen van de kurk- schijven of de kunststofinlagen. Dit ge schiedt op overeenkomstige wijze als bij de kroonkurken, evenals de verpakking in dozen of oktabins. T Sluiting Volledigheidshalve nog een enkel woord over het aanbrengen van deze doppen op de flessen, waarvoor we ons in ge dachten naar een bottelarij verplaatsen. De geprofileerde, maar in principe cilin drische, doppen worden zodanig in de hopper van de sluitmachine gesorteerd, dat ze door een goot steeds met de opening naar beneden op de fles ge bracht worden. Hierna komen ze in de sluitmachine, die draait en voorzien is van een aantal sluitkoppen, (tot 30 stuks) afhankelijk van de capaciteit van de vulinstallatie (momenteel tot 40.000 li- monadeflessen per uur). De flesmond is voorzien van een afdich- tingsrand aan de bovenzijkant, schroef draad en zo nodig een rand, waarover de Pilferproof-band komt. Nu wordt de schroefdraad in de dop gevormd, door dat één of meer draadrollen het alumi nium in de schroefdraad van de fles mond drukken. Daarna wordt de verze gelingsband door één of meer rollen on der de desbetreffende rand van de fles geplooid. RIPCAP Tenslotte nog iets over een sluiting, die qua fabricage eigenlijk onder de kroon- kurk valt maar die in ons concern vooral bekendheid geniet als sluiting van de karaf, waarin de Bistrowijnen zijn ver pakt. We bedoelen de RipCap. Ook in de fabricage van deze sluiting komen be werkingen voor, welke overeenkomen met die van de kroonkurken en dé schroefdoppen. De RipCap sluitingen worden gestampt uit platen van een speciale aluminium legering, die van tevoren bedrukt zijn met het door de afnemer gewenste ont werp. De aluminium platen worden aan beide zijden voorzien van een beschermende laag. Tijdens deze bewerking worden de scheur-lijnen aangebracht die de Rip Cap het karakter geven van een een voudig te verwijderen sluiting. Het aan brengen van deze scheurlijnen vereist een hoge mate van precisie daar ener zijds de sluiting gemakkelijk te verwijde ren moet zijn, terwijl anderzijds de slui ting bestand moet zijn tegen de in de fles optredende drukken tijdens pasteurisa- tie en/of sterilisatie maar ook tijdens warme zomerse dagen, wanneer onder bepaalde omstandigheden de tempera tuur van de inhoud van de fles soms hoog kan oplopen. Vooral bij koolzuurhoudende dranken kunnen de drukken daarbij oplopen tot waarden van 10 atm. en meer. Het is mede daarom dat de verpak kingsmaterialen, waaronder de Rip- Cap-sluiting, aan hoge keuringsnormen moeten voldoen. Hoge eisen worden daarom ook gesteld aan de inlage. Bij de RipCap is dit een veerkrachtige ring van speciaal ontworpen afdich tingsmateriaal, die na het formeren van de sluiting aangebracht wordt met be hulp van speciaal voor dit doel ontwik kelde spuitmachines. Ov zicht van de assernblago-afdeling I If

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 6