VERKIEZINGEN NIEUWE ONDERNEMINGSRADEN Hattem DE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR BIJLAGE VERS VAN T VAT 3/76 De heer J. Rijks, die is afgetreden als voorzit ter en die in de nieuwe raad als plaatsver vangend voorzitter zal optreden, brengt hier zijn stem uit. Stembureau voorde verkiezing van de ondernemingsraad in Hattem. Achter de tafel de heer H. J. Bastiaan (links) en de heerA. W. Kers (rechts) Op 18 maart jl. zijn in onze vestiging te Hattem verkiezingen gehouden voor de nieuwe ondernemingsraad. Behalve enkele beelden van het uit brengen van de stemmen ziet u de nieuwgekozen raad met zijn even eens nieuwe voorzitter tijdens een kennismakingsbijeenkomst op 1 april jl. De nieuwe ondernemingsraad van Van Olften :n Hattem. Van links naar rechts de heren J. van 't Holt, J. H. van Maastricht, A. W. Kers, J. van der Zee (voorzitter), J. van Dijk, H. VJ. Peek, J. Coenradie en W. Kers. Rechts op de achtergrond het afgetreden lid de heer P. F. van de Leelie. VERKIEZING ONDERNEMiNGS RAAt> Op de volgende pagina's treft u een overzicht aan van de kandidaten voor de verkiezingen op 20 mei a.s., waarbij het gaat om de nieuwe on dernemingsraad in de vestigingen Amsterdam I, Amsterdam II, Bunnik, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Zoeterwoude. Het overzicht, dat tot stand geko men is op initiatief van enkele kandi daten, is volledig voor zover de be langhebbenden de gevraagde ge gevens hebben ingezonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 33