Illilllllllllll'llill CORRESPONDENTSCHAP LEEUWARDEN VERHUISD Bij de voorpagina: Per jaar worden in Nederland voor binnen lands gebruik en enkele overzeese bestem mingen meer dan anderhalf miljard kroonkur- ken gebruikt. Zie over de fabricage van dit „sluitstuk" het artikel op pagina 4, 5 en 6. 27STE JAARGANG 3/76 MEI PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN-CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W.J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. A. Lodeweegs Mej. P. A. M. Reijnders VASTE MEDEWERKERS: Mej. H. D. van den Steenhoven R.G.H. Elfrink REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle J. E. M. Bruning Mr. D. P. de Graaf W. H. Koimans Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): F. L. M. van Scherpenseel Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam (Crooswijksesingel): B. G. W. M. Kerstel Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Den Bosch: Mevr. R. van Eekert Zwolle: L. J. van Rhijn Bunnik: J. H. Havekes Zoeterwoude: H. Klein Leeuwarden: B. W. Siemens Hattem: A. J. Voortman Bij de achterpagina: Een foto uit de oude doos, deze keer weer eens afkomstig van Van Olffen. 'n Kijkje in wat men toen de elektrische etiketteerafdeling noemde (Rotterdam, omstreeks 1930). In verband met zijn vertrek naar een an dere vestiging heeft ir. W. Kool het cor respondentschap voor Leeuwarden neergelegd. Deze taak is inmiddels overgenomen door de heer B. W. Sie mens, die wij gaarne verwelkomen in onze kring. Tegen de gaande man zeg gen we: Wim, hartelijk dank voor je aan deel in Vers van 't Vat voor wat het nieuws van Bokma betreft. En tegen de komende man: Wim, je ronde penne- vruchten zien we met belangstelling te gemoet. Met ingang van 12 mei 1976 is de redac tie verhuisd naar het pand Den Texstraat 8, Amsterdam, evenals de gehele con cernstafdienst public relations. De telefoonnummers blijven hetzelfde evenals de postaanduiding A/Wet. Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern-staf dienst Public Relations, tel. 020-702257. Pagina 1 Onze kroonkurken in vogelvlucht 2 Colofon, inhoud, mededelingen 3 Shandy 4 De kroon op het werk 7 Helikoptervlucht op 1 april 8 Heineken op Nieuw Caledonië 9 Speciale blikverpakking voor Amerika. Afscheid A. P. de Groot 10 Op weg met optimaal ingerichte vrachtwagens 12 Nieuwe palletbanen voor Amster dam I 13 Transport gisttanks voor Kuala Lumpur 14 Unieke kans voor ideeënbusin zenders. 16 Tweede hoge beloning ideeënbus Beloningen en aanmoedigings premies. 17 Jaarfeest Rotterdam/Zoeterwou de 18 Verenigingsnieuws 19 Pionierster nam afscheid 20 Finale Schaatsfestijn; Noorse Elf stedentocht 21 Amstel-Goldrace 1976 22 Jubilea en pensioneringen 27 Voorlopige cijfers eerste helft lo pend boekjaar 28 Kroniek 30 Proost. Gevatheden 32 Historische foto Van Olffen Kopij en foto's voor het volgende nummer dienen uiterlijk 24 mei in het bezit van de redactie te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 2