RESULTATEN EERSTE HELFT LOPEND BOEKJAAR Ir. W. F. Schipper sprak de jubilaris als eerste toe. Zeer precies en doordacht heeft de heer Anthonisse altijd met veel plichts besef zijn werk gedaan, aldus de bedrijfsleider. Na de dienst tijd doorgenomen te hebben, speldde de heer Schipper het eremetaal op. Als tweede spreker kwam de heer A. M. Prins, de afdelings chef, achter het spreekgestoelte. Alhoewel het naar zijn zeg gen een wekelijks terugkerende gebeurtenis leek te worden waarbij de heer Schipper bijna al het gras voor zijn voeten wegmaaide, wilde hij toch en met veel plezier enige woorden tot de jubilaris richten. De anderhalf jaar dat hij de jubilaris heeft meegemaakt was ruimschoots voldoende geweest om hem goed te leren ken nen. De heer Anthonisse heeft hij leren waarderen als een zeer precies en correct man en hij hoopte dan ook dat de jubilaris nog vele jaren op zijn afdeling werkzaam zal zijn. In zijn dankwoord betrok de jubilaris iedereen die had bijge dragen tot het welslagen van deze dag; een dag om nooit te vergeten. Dat deze receptie niet alleen voor de jubilaris en zijn familie maar ook voor alle aanwezigen een blijvende herinnering zal zijn, is wel begrijpelijk vooral omdat een trio uit de afdeling intern transport, de heren R. van Leeuwen (gitaar), A. J. G. M. Rijnbeek (rumbaballen) en B. L. Verberg (zanger en tamboe rijn), enkele zeer toepasselijke liedjes ten gehore bracht. Ze waren zo goed, dat ze wel drie keer werden teruggeroepen. Na gezang en polonaise ging ieder welgestemd naar huis. De heer Sloot, hoofd landelijke interne dienst, gaf hierna onder meer een overzicht van de 40-jarige activiteiten van de jubila ris. Op 15-jarige leeftijd kwam de heer Felperlaan in dienst van Heineken in de bottelarij. Na de nu niet meer bestaande afde lingen pekkerij en kuiperij te hebben doorlopen, werkte hij vanaf 1959 als timmerman en werd hij in 1974 benoemd tot handy-man voor de Rotterdamse vestiging. Na dit overzicht overhandigde de heer Sloot de traditionele envelop en ver zocht hij veiligheidshalve mevrouw Felperlaan zelf haar echt genoot de jubileumonderscheiding op te spelden. Een grote verrassing voor alle aanwezigen was vervolgens de originele muzikale hulde van de dames Petrie, Blanke en Amen. Op de wijs van „komt vrienden in 't ronde" werden de heer en mevrouw Felperlaan redelijk vals, maar enthousiast toegezongen. Alom oogstte dit zangtrio groot applaus. De jubilaris dankte tot slot kort en krachtig alle aanwezigen voor dit feestelijk jubileum. JARIG JARIG L. H. van Spankeren Op 6 april herdacht de heer L. H. van Spankeren de dag dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de brouwerij aan de Maurits- kade. Daar de jubilaris al enige tijd ziek thuis verblijft, werd aan het jubileum te zijnen huize aandacht geschonken. Mevrouw S. van Kooten-Pinke, de collega's G. van Kooten en J. Slot alsmede de afdelingschef J. Klok waren present om namens het concern de gelukwensen over te brengen. De heer Klok sprak woorden van dank voor het vele werk dat in de afgelopen jaren in het ketelhuis door de jubilaris was ver richt. Hij overhandigde de envelop met inhoud en bevestigde de gouden speld op de revers van de heer Van Spankeren. Naast een grote plantenbak en een envelop van het jubileum fonds, werden door de collega's 2 reiskoffers overhandigd. Op bijzonder gezellige wijze werden hierna nog verschillende oude koeien uit de bekende sloot gehaald. C. J. Felperlaan Op 5 april jl. werd na lange tijd weer eens een 40-jarig jubileum gevierd, en wel dat van de heer C. J. Felperlaan. Ook vele oud-collega's uit Zoeterwoude bezochten, in een volle Rotter damse raadskelder, zijn receptie. De heer P. Bol, directeur informatieverwerking, opende de rij der sprekers. De voorlopige cijfers van de geconsolideerde resultaten rekening over de eerste helft van het boekjaar 1975/1976, zoals op 27 april jl. aan de pers verstrekt, geven het vol gende beeld: in miljoenen guldens Omzet Kosten Bedrijfsresultaat Rente Baten en lasten Winst vóór belasting Belasting Dividend deelnemingen Aandeel van derden Netto winst 1e halfjaar 1975/1976 997 923 74 -17 57 -28 4 1 34 1e halfjaar 1974/1975 781 746 35 -15 1 21 -11 8 2 20 Wij slaagden erin ons aandeel op de Nederlandse bier markt verder te vergroten. In de gedistilleerd-sector boekten wij een record omzetverhoging, die de 50 procent belangrijk teboven ging. Het herstel van de winstontwik keling, dat al optrad in de tweede helft van het vorige boekjaar, heeft zich in 1975/1976 verder gehandhaafd. De post Dividend deelnemingen is lager dan voirg jaar. Zoals destijds werd toegelicht, zijn toen in de eerste helft van het boekjaar dividenden ontvangen, die in andere jaren pas na 31 maart zijn binnengekomen. De uitspraak van de raad van bestuur op de jongste aan deelhoudersvergadering, dat hij de uitkomsten van het lopend boekjaar in positieve zin tegemoet zag, is alleszins gewettigd gebleken De raad van bestuur meent dan ook zijn toen uitgesproken verwachting thans nog tenvolle te kunnen handhaven. In de loop van mei kan de publikatie worden verwacht van de volledige resultatencijfers over de eerste helft van het boekjaar 1975/1976. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 27