JARIG JUBILEUM K. H. Streuper Het 40-jarig jubileum van de heer K. H. Streuper, die om ge zondheidsredenen de brouwerij te Zoeterwoude enige tijd ge leden vaarwel heeft gezegd, werd op 2 april in huiselijke kring herdacht. Het was de heer J. Ykema, produktieleider, die de jubilaris toesprak, hem namens de directie dankte voor de bewezen diensten en hem met de gouden speld decoreerde. Aanwezig waren verder nog mej. P. Christiaanse en de heer G. van Puffelen, beiden van de plaatselijke personeeldienst. De heer Streuper kan terugzien op een groot aantal jaren waarin hij voor Heineken actief was op de brouwerij te Rotter dam, terwijl hij daarvoor nog enkele jaren voor onze onderne ming in het buitenland werkzaam was. Klaas kennende is het begrijpelijk dat er heel wat oude herinneringen werden opge haald. M. Senten Op 2 april 1976 herdacht de heer M. Senten het feit dat hij 25 jaar geleden in dienst trad van de vestiging aan de Mauritska- de. Hij begon destijds in de bottelarij, maar werd al spoedig over geplaatst naar de mouterij. In deze afdeling is de jubilaris nog steeds werkzaam als mouterij-operator. Zoals gebruikelijk bij een jubileum werd de heer Senten op 2 april, vergezeld van zijn echtgenote en verdere familie, in de raadskamer ontvangen In aanwezigheid van de bedrijfsleider, ir. R W. Welmers. de heer P. E. Jansen, mevrouw S. van Kooten-Pinke, mede werkster plaatselijke personeeldienst en de heren F. Falken- hage, de directe chef van de jubilaris, M. Brouwer en F. J Kristel namens het jubileumfonds werden hier de achterlig gende jaren nog eens doorgenomen. De heer Welmers bedankte de jubilaris voor zijn trouw aan het bedrijf en overhandigde de bekende envelop waarna hij de Afscheid R. P. Frans Na ruim veertien jaar werkzaam te zijn geweest in de bottelarij van de vestiging aan de Mauritskade was op 31 maart jl. voor de heer R. P. Frans de dag van pensionering aangebroken. Omdat de heer Frans al enige tijd in Huize Dennenrust in Wageningen woont, werd hij op genoemde datum bezocht door een deputatie van de vestiging. Mevrouw S. van Kooten-Pinke en de heer H. G. Bander, wachtchef bottelarij, overhandigden de scheidende werkne mer een prachtige plantenbak en een envelop met inhoud. Onder het genot van een kopje koffie en pisang goreng werden hem de groeten overgebracht van vroegere collega's en het allerbeste gewenst voor de toekomst. jubilaris decoreerde met de gouden speld. In de Gijsbreght- kelder vond vervolgens de receptie plaats. Als eerste sprak de heer Falkenhagen. Deze dankte de jubilaris voor zijn inzet en het werk dat 25 jaar lang, steeds in continudienst, werd ver richt. Namens de collega's sprak de heer W. M. Sprengers. Deze liet zijn waarderende woorden vergezeld gaan van de aanbieding van een polshorloge. Tot slot bood de heer Kristel namens het jubileumfonds een envelop met inhoud aan. Nadat de jubilaris een ieder had bedankt voor de cadeaus en belangstelling, maakten velen van de gelegenheid gebruik om de heer Senten te feliciteren. JARIG JUBILEUM C. G. van de Vliet Op 2 april jl. was de heer C. G. van de Vliet 25 jaar onafgebro ken werkzaam op de afdeling bedrijfsinkoop van de vestiging aan de Mauritskade. Op verzoek van de jubilaris (in de wandelgangen Cor ge noemd) werd deze dag op eenvoudige wijze herdacht. Op 1 april (de landing van de helikopter was reeds achter de rug) werden op de kamer van ir. R. W. Welmers (bedrijfsleider) de versierselen opgespeld en de envelop overhandigd. 's Middags vond in de Gijsbreghtkelder een gezellige informele bijeenkomst plaats waarbij zeer velen van hun sympathie voor de jubilaris deden blijken. H. Anthonisse Op een bijzondere, leuke, en door de heer H. Anthonisse (in tern transport) zeer gewaardeerde wijze, is op 5 april jl. in het ontvangstgebouw in Zoeterwoude zijn 40-jarig jubileum ge vierd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 26