Enkele in het verleden gezamenlijk gevoerde activiteiten vormden de basis voor een zestal tastbare herinneringen, waarvan enkele in de vorm van ludieke cadeautjes waren uit gedrukt. De heer H. F. M. Coebergh gewaagde van de grote verdienste van de scheidende horeca-consulent door de manier waarop hij gewerkt heeft. ,,Het concern moet je daarvoor dankbaar zijn." Als afscheidscadeau was er een boormachine met toe behoren, terwijl mevrouw Van Rijsinge een grote plant ontving. Mr. J. H. Drost wierp een humoristische terugblik op zijn eigen intrede bij Heineken, zijn kennismaking met Cees en de manier waarop zij gedurende zes jaar met elkaar „omsprongen". Met als afscheidsgeschenk een schitterende kleurenfoto van een gul lachende Cees onderstreepte én illustreerde de heer A. G. Boersema, tot voor kort districtverkoopleider horeca in Rotterdam, zijn waardering voor de spontaniteit van de heer Van Rijsinge. Namens de collega's en het secretariaat sprak vervolgens de heer A. H. Pols, die onder meer Cees' levens geschiedenis aan de vergetelheid ontrukte, diens persoonlijke kwaliteiten belichtte en tenslotte het cadeau, een met ballons versierde fiets die door Paula Blanke werd binnengereden, overhandigde. Luide werd daarna de loftrompet gestoken door mr. J. Th. Kappelle, die weer andere goede hoedanigheden van Cees (een man met hart en ziel Rotterdam toegedaan) schetste. Zijn goede wensen gingen vergezeld van een portret van Mister Smile voor Mister Smile. De bijdrage van thuisverbruik Rotterdam, waarmee de be manning van deze afdeling collega en vriend Cees hulde wilde brengen, werd ingeluid door de heer J. A. Vleghert. Broeder Andreas (van de Bosch) en nog vijf monniken, broeder Han (Verstappen), Cees (Koppenol), Hans (Kramer), Leo (van Gel der) en Hans (Osseweyer) betraden de raadskelder en stelden zich op voor het publiek, waarna eerstgenoemde met een ge weldige techniek het loflied op Cees voor de microfoon bracht. In zijn uitgebreide dankwoord vroeg de heer Van Rijsinge ook aandacht voor de verstandhouding onderling opdat de vrien delijkheid, waarmee men zo veel kan bereiken, niet verloren ga. J. N. van Rossum Op 25 maart jl. werd op de brouwerij aan de Eerste van der Helststraat te Amsterdam het 25-jarig jubileum gevierd van de heer J. N. van Rossum. De heer Van Rossum is op 25 maart 1951 als vrachtwagenchauffeur-voor-de-provincie bij Heine ken in dienst getreden. In 1961 werd hij aangesteld als direc tiechauffeur van jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland, thans voorzitter van de raad van commissarissen, terwijl hij nu di rectiechauffeur is voor de leden van de raad van bestuur, in het bijzonder voor drs. G. van Schaik. In de lunchkamer van de brouwerij werden de heer en me vrouw Van Rossum ontvangen door de heer Wittert van Hoogland, die hem met enige toepasselijke woorden het ere metaal opspeldde en de heer Van Schaik, die mede namens het personeel een envelop overhandigde waarvan de inhoud, aldus de jubilaris, besteed zou worden om zijn collectie platen en cassettes op het gebied van klassieke muziek uitte breiden. Tevens waren hierbij aanwezig de heren C.F. Kooy, chef van de garage in de Quellijnstraat en de heer F.U. Verver, chef personeeldienst Stafdiensten. Op de druk bezochte receptie in 't Koelschip, waar op verzoek van de heer Van Rossum geen toespraken werden gehouden, kwamen vele collega's en bekenden de jubilaris gelukwensen en werden hem nog enkele cadeaus overhandigd. Afscheid van Rijsinge Hoezeer de vroegere slagzin ,,Het meest getapt" afstraalde op de man, die in zijn dankwoord zei: ,,!k beschouwde Heineken als mijn business", bleek bij zijn afscheid op 26 maart. In de geheel gevulde Rotterdamse raadskelder werd de heer C. J. J. van Rijsinge op bijzondere wijze begeleid bij zijn vertrek naar pensioenland. Niet minder dan zeven sprekers voerden het woord en de apotheose, het speciaal voor Cees gecompo neerde en door „broeder" Andreas gezongen loflied, ontke tende keer op keer huizenhoge lachgolven. Mevrouw Van Rij singe werd evenzeer in de hulde en waardering betrokken, in het bijzonder voor haar steun op de achtergrond. Genoemde zeven sprekers waren achtereenvolgens de groepsdirecteur frisdranken, de gewestelijk verkoopleider, diens voorganger, een van de vroegere directe chefs van Cees, een collega, het hoofd P R. en het hoofd verkoopdiensten. De heer G. T. Kleiberg schetste enkele lijnen waarlangs de loopbaan van de heer Van Rijsinge zich heeft bewogen, uit gaande van hun beider, zelfde „afkomst". Aan de woorden van grote erkentelijkheid namens de raad van bestuur en de di rectie Nederland verbond de heer Kleiberg zijn persoonlijke dank „voor je meaewerking en vriendschap". Op 30 maart jl. werd in huiselijke kring het 40-jarig jubileum gevierd van de heer W. H. van Berkel, die om gezondheidsre denen zijn werkzaamheden als etiketteerder in de bottelarij te Zoeterwoude heeft moeten beëindigen. De heer Van Berkel werd toegesproken door de heer G. van Puffelen, die hem namens de directie de enveloppe met inhoud overhandigde en door de heer W. K. Huizer, wachtchef botte larij. W. H. van Berkel JARIG JUBILEUM 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 25