w JARIG JUBILEUM H. G. Vulto Vrijdag 12 maart jl. was het zover. De heer H. G. Vulto, wacht- chef intern transport, vergezeld van echtgenote en kinderen arriveerde bij Vrumona te Bunnik, om tezamen met het prak tisch voltallige personeel de dag te herdenken, waarop hij 25 jaar geleden zijn intrede deed. Na de geanimeerde ontvangst bij de directie, waarbij de heer G. T. Kleiberg de jubilaris met de gouden speld onderscheidde en hem de jubileumgratificatie overhandigde, volgde de re ceptie in de bedrijfskantine. Door de produktieleider, ir. P. Bijleveld en door de chef intern transport, de heer J. Vervoorn, werd gewezen op de door de jubilaris vaak in moeilijke tijden bereikte resultaten, waarvoor erkentelijkheid en dank werden uitgesproken. Hierna volgde een ongedwongen gezellig samenzijn, waarbij door zeer velen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid de jubilaris geluk te wensen met zijn jubileum. In zijn dankwoord richtte de jubilaris zich tot iedereen die had meegewerkt deze dag tot een onvergetelijke te maken. JARIG JUBILEUM J. Franssen JARIG JUBILEUM Op vrijdag 19 maart vond in Den Bosch de viering plaats van het 25-jarig jubileum van de heer J. Franssen, chefmonteur van de commercieel technische dienst te Horst. Op de kamer van de gewestelijk verkoopleider horeca, de heer J.G.M. Kerck- hoffs, werd de heer Franssen met zijn echtgenote ontvangen waarbij aanwezig waren de heren P. Kranenberg, directeur horeca-ontwikkeling, J.J. Wolff, hoofd commercieel techni sche dienst, ir. C.W. van Driel van Wageningen, hoofd lande lijke servicediensten, mr. FS.P.J.J. Corbeau, personeelscoördi- nator divisie Nederland en H. van Hoorn, chef de bureau. Na dat van diverse zijden de verdiensten van de heer Franssen voor de brouwerij in de achterliggende kwart eeuw waren be licht, werd mevrouw Franssen door de heer Kranenberg uit genodigd haar man de gouden speld op te steken. Om aan de wens van de jubilaris tegemoet te komen, droeg de receptie in de Cambrinuskelder een informeel karakter en werden geen toespraken gehouden. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de heer Franssen, echtgenote en dochters hun gelukwensen, al dan niet vergezeld van een stoffelijk aandenken, aan te bieden. C. Kortekaas Op 19 maart was het 25 jaar geleden dat de heer C. Kortekaas, wachtchef interne dienst in Zoeterwoude, in dienst trad. Naar aanleiding hiervan werd een receptie gegeven in het ont vangstgebouw ,,De Hooiberg", waar velen hem kwamen gelukwensen. Ir. W.F. Schipper, bedrijfsleider, sprak als eerste de jubilaris toe en zette niet alleen hem, maar ook zijn vrouw extra in het zonnetje. Op een bijzonder aardige wijze werd de loopbaan van de heer Kortekaas geschetst, die toentertijd be gon met het volgen van een bazenopleiding. Daarna vond aanstelling als onderbaas van de gistkelder in Rotterdam plaats en enkele jaren later kreeg de heer Kortekaas daar nog de tapkelder/boenplaats en lagerkelder bij. Het „opprikken" van de speld liet de heer Schipper over aan mevrouw Korte kaas. Als tweede speker kwam de heer L. Hof, chef interne dienst, aan het woord. In zijn toespraak zei hij onder meer, dat de heer Kortekaas zich niet voor 100% maar voor 150% heeft ingezet. Na zijn toespraak overhandigde de heer Hof als cadeau een tuinstoel. De heer Kortekaas liet zich die goed passen, want hij nam onmiddellijk plaats. De derde spreker, de heer K. Smit, chef brouwen, ontnam hem deze Juie" zit en sprak de jubilaris namens de Heineken contactgroep toe. Hij prees de jubilaris en hoopte dat hij als lid altijd zo actief als tot nu toe zou blijven. De heer Smit wenste hem mede namens alle collega's veel geluk voor de toekomst. >7 V C. H. de Roode jarig jubileum In het ontvangstgebouw te Zoeterwoude werd op 22 maart het 40-jarig jubileum van de heer C.H. de Roode gevierd. Ir. W. F Schipper sprak de jubilaris als eerste toe. De bedrijfsleider begon met te vertellen dat de start van de loopbaan van de jubilaris niet hoopvol was, want de heer De Roode zou maar vier jaar blijven. Maar het zijn er nu al veertig geworden. Van de spoelmachine-bottelarij in 1936 tot aan zijn huidige functie van groepsleider intern transport waren er vele afdelingen, waar de heer De Roode werkzaam is geweest en dit alles maakte hem een all-rounder. De heer Schipper bedankte de jubilaris voor alles wat hij voor de brouwerij had gedaan en speldde hem daarna het ereteken op. In die dank betrok hij ook mevrouw De Roode voor het vele dat zij in al die jaren had bijgedragen. Als directe chef prees de heer A.M. Prins de heer De Roode voor zijn inzet en collegialiteit. Na zijn toespraak bood de heer Prins een cadeau aan namens collega's en vele aanwezigen. Het laatste woord was aan de jubilaris zelf, die alle aanwezigen bedankte voor hun komst en voor het cadeau. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 24